Prejsť na obsah

Zasadnutie: XXXIII

XXXIII. rokovanie MZ

Informácie

Dátum konania: 27.04.2010
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

XXXIII. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
27. apríla 2010 (utorok) od 8.00 hod.

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:

Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu XXXIII. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
1. ZIP 261,32 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXXI. rokovania MZ a prehľad o odpredaji nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta PREDKLADÁ: p. Kolarčík, riaditeľ MMK
2. ZIP 112 B Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XXXI. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
3. ZIP 2,06 KB
ZIP 14,65 MB
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Jakubíková, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 115,55 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov, ktoré boli prednesené na XXXI. rokovaní MZ dňa 23.2.2010 PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
5. ZIP 78,62 KB Informácia o čiastkových dosiahnutých výsledkoch v zabezpečovaných oblastiach za obdobie od 1. augusta 2009 do 31. marca 2010 PREDKLADÁ: p. Filipko, poslanec MZ poverený výkonom osobitných úloh a činností
6. ZIP 2,16 MB Hodnotiaca správa programového rozpočtu a Záverečný účet mesta Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
7. ZIP 284,53 KB Zabezpečenie úverových prostriedkov určených na financovanie projektov podporovaných z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu SR PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
8. ZIP 209,01 KB Návrh na doplnenie uzn. MZ č. 914 zo dňa 25. augusta 2009 – poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre BPMK, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
9. ZIP 108,36 KB Založenie a členstvo mesta Košice v organizácií Košice Turizmus PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
10. ZIP 258,29 KB Príprava projektu: ROMA – NET PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
11. ZIP 315,35 KB Stratégia rozvoja, budovania a využívania siete partnerských miest mesta Košice PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
12. ZIP 215,67 KB Návrh na zmenu v Rade školy a školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je Mesto Košice PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
13. ZIP 267,39 KB Návrh na zmenu štatútu Fondu zdravia mesta Košice, n. f. PREDKLADÁ: p. Lukán, poslanec MZ - predseda správnej rady
14. ZIP 291,56 KB Návrh na 1. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2010 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
15. ZIP 852,24 KB Návrh na 2. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2010 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
16. ZIP 264,51 KB Petícia za záchranu lesa v Košiciach pri sídlisku Ťahanovce PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
17. --- Interpelácie poslancov MZ
18. --- Dopyty poslancov MZ
19. ZIP 261,99 KB Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
20. ZIP 606,35 KB Zverenie nehnuteľností v lokalite Šibená hora do správy SMsZ v Košiciach PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
21. ZIP 264,4 KB Zmena uznesenia MZ č. 481 zo dňa 26.-27.6.2008 PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
22. ZIP 251,07 KB Priamy prenájom pozemkov v k.ú. Stredné mesto v areáli pre bezdomovcov -Charitného domu sv. Alžbety na Bosákovej ulici pre Arcidiecéznu charitu Košice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
23. ZIP 452,61 KB Priamy prenájom pozemkov v k. ú. Lorinčík pre Kláštor bosých karmelitánov Lorinčík PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
24. ZIP 518,03 KB Priamy prenájom pozemkov v k.ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
25. ZIP 569,36 KB Kúpa dokončených investícií (parkoviska a chodníka) od MČ Košice – Juh do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
26. ZIP 985,02 KB Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 809 zo dňa 30.4.2009 o predaji nehnuteľnosti v k. ú. Terasa formou dobrovoľnej dražby PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
27. ZIP 1,18 MB Odpredaj voľného bytu č. 1 na ul. Jarná 3 v Košiciach formou dobrovoľnej dražby PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
28. ZIP 1,01 MB Odpredaj nebytového priestoru pre nájomcu Ing. L. P. DEZIN na ul. Krakovská 7 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
29. ZIP 353,01 KB Bezodplatný prevod dokončených investícií od Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb a.s. do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
30. ZIP 762,14 KB Odpredaj pozemkov pod garážami v užívaní fyzických osôb PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
31. ZIP 899,85 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Malá Lodina formou dobrovoľnej dražby. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
32. ZIP 328,63 KB Zmena uznesenia č. 1051 zo dňa 15.-16.12.2009 o predaji pozemku v k. ú. Furča pre M. N. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
33. ZIP 876,12 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Huštáky pre DELF a.s. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
34. ZIP 752,76 KB Odpredaj nehnuteľného majetku mesta Košice – skleníkov LUR X a LUR XI v k. ú. Barca pre Š. H. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
35. ZIP 565,71 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Furča pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Košice – Furča PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
36. ZIP 764,98 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Baška pre Ing. V. B. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
37. ZIP 743,3 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Skladná pre SERIOUSE s. r. o. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
38. ZIP 886,37 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Skladná pre spoločnosť Elza holding s. r. o. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
39. ZIP 1,11 MB Odpredaj pozemku v k. ú. Myslava pre M. S. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
40. ZIP 546,16 KB Odpredaj skladu a pozemku v k. ú. Letná formou dobrovoľnej dražby PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
41. ZIP 794,99 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Myslava formou dobrovoľnej dražby PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
42. ZIP 616,38 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Košické Hámre pre J. V. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
43. ZIP 861,13 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. V. P. a M. P. do bezpodielového spoluvlastníctva PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
44. ZIP 1,04 MB Odpredaj pozemkov v k. ú. Jazero formou dobrovoľnej dražby PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
45. ZIP 710,38 KB Odpredaj budovy v k. ú. Kavečany pre MČ Košice – Kavečany PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
46. ZIP 746,79 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Grunt pre SR – Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
47. ZIP 738,01 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Barca pre MČ Barca PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
48. ZIP 1,26 MB Odpredaj pozemku v k. ú. Furča pre Š. P. a M. P. do bezpodielového spoluvlastníctva PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
49. ZIP 799,36 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Južné mesto pre Ing. P. P. a T. P. do podielového spoluvlastníctva každý v podiele 1/2 k celku PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
50. ZIP 839,02 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Baška pre L. B. a manželku J. B. do bezpodielového spoluvlastníctva PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
51. --- Rôzne
52. --- Záver