Prejsť na obsah

Uznesenia: 1100 - 1154

XXXIII. rokovanie MZ

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 27.04.2010

Zoznam

1100. RTF 12,77 KB Správa mandátovej komisie
1101. RTF 13,61 KB Zloženie sľubu poslanca mestského zastupiteľstva
1102. RTF 12,52 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXXI. rokovania MZ a prehľad o odpredaji nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta
1103. RTF 12,39 KB Informácia primátora mesta Košice o svojej činnosti od XXXI. rokovania MZ
1104. RTF 16,84 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
1105. RTF 12,76 KB Petícia za záchranu lesa v Košiciach pri sídlisku Ťahanovce
1106. RTF 13,55 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XXXI. rokovaní MZ
1107. RTF 12,99 KB Informácia o čiastkových dosiahnutých výsledkoch v zabezpečovaných oblastiach za obdobie od 1. augusta 2009 do 31. marca 2010
1108. RTF 32,55 KB Hodnotiaca správa programového rozpočtu a Záverečný účet mesta Košice za rok 2009
1109. RTF 15,73 KB Zabezpečenie úverových prostriedkov určených na financovanie projektov podporovaných z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu SR
1110. RTF 14,37 KB Doplnenie uznesenia MZ č. 914 zo dňa 25. augusta 2009 – poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre BPMK, s. r. o.
1111. RTF 17,62 KB 1. zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2010
1112. RTF 144,77 KB 2. zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2010
1113. RTF 19,5 KB Založenie a členstvo mesta Košice v organizácií Košice - Turizmus
1114. RTF 16,28 KB Príprava projektu: ROMA – NET
1115. RTF 12,56 KB Prerušenie rokovania o bode „Zrušenie uznesenia MZ v Košiciach č. 779/2009“
1116. RTF 13,51 KB Zastúpenie mesta Košice v dozornej rade Tepelné hospodárstvo, s. r. o. Košice
1117. RTF 12,34 KB Informácia o činnosti komisie MZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
1118. RTF 15,64 KB Stratégia rozvoja, budovania a využívania siete partnerských miest mesta Košice
1119. RTF 17,42 KB Zmeny v Rade školy a školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je Mesto Košice
1120. RTF 37,83 KB Zmeny štatútu Fondu zdravia mesta Košice, n. f.
1121. RTF 13,67 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Grunt pre SR – Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
1122. RTF 45,44 KB Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
1123. RTF 24,3 KB Zverenie nehnuteľností v lokalite Šibená hora do správy SMsZ v Košiciach
1124. RTF 12,93 KB Zmena uznesenia MZ č. 481 zo dňa 26. – 27. 6. 2008
1125. RTF 17,31 KB Priamy prenájom pozemkov v k. ú. Stredné mesto v areáli pre bezdomovcov Charitného domu sv. Alžbety na Bosákovej ulici pre Arcidiecéznu charitu Košice
1126. RTF 17,72 KB Priamy prenájom pozemkov v k. ú. Lorinčík pre Kláštor bosých karmelitánov Lorinčík
1127. RTF 19,54 KB Priamy prenájom pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom
1128. RTF 13,32 KB Kúpa dokončených investícií od MČ Košice – Juh do vlastníctva mesta Košice
1129. RTF 13,47 KB Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 809 zo dňa 30. 4. 2009 o predaji nehnuteľností v k. ú. Terasa formou dobrovoľnej dražby
1130. RTF 13,14 KB Odpredaj verejného osvetlenia do vlastníctva Mestskej časti Košice – Poľov a Mestskej časti Košice – Džungľa
1131. RTF 13,97 KB Odpredaj voľného bytu č. 1 na ul. Jarná 3 v Košiciach formou dobrovoľnej dražby
1132. RTF 13,73 KB Odpredaj nebytového priestoru pre nájomcu Ing. Ladislava Popoviča DEZIN na ul. Krakovská 7
1133. RTF 13,05 KB Bezodplatný prevod dokončených investícií od Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb a. s. do vlastníctva mesta Košice
1134. RTF 15,4 KB Odpredaj pozemkov pod garážami v užívaní fyzických osôb
1135. RTF 13,72 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Malá Lodina formou dobrovoľnej dražby
1136. RTF 14,15 KB Zmena uznesenia č. 1051 zo dňa 15. – 16. 12. 2009 o predaji pozemku v k.ú. Furča pre Martinu Nagyovú
1137. RTF 17,58 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Huštáky pre DELF a. s.
1138. RTF 13,16 KB Odpredaj nehnuteľného majetku mesta Košice – skleníkov LUR X a LUR XI v k. ú. Barca pre Štefana Horvátha
1139. RTF 15,61 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Furča pre Rímskokatolíckou cirkev, farnosť Košice – Furča
1140. RTF 13,28 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Baška pre Ing. Vieru Bodyovú
1141. RTF 14,08 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Skladná pre SERIOUSE s. r. o.
1142. RTF 13,85 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Skladná pre spoločnosť Elza holding s. r. o.
1143. RTF 13,71 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Myslava pre Miroslava Silvášiho
1144. RTF 13,85 KB Odpredaj skladu a pozemku v k. ú. Letná formou dobrovoľnej dražby
1145. RTF 13,45 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Myslava formou dobrovoľnej dražby
1146. RTF 13,21 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Jana Vavrovú
1147. RTF 13,89 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Vasila Pačuta a Máriu Pačutovú do bezpodielového spoluvlastníctva
1148. RTF 14,9 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Jazero formou dobrovoľnej dražby
1149. RTF 15,04 KB Odpredaj budovy v k. ú. Kavečany pre MČ Košice – Kavečany
1150. RTF 13,72 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Barca pre MČ Košice – Barca
1151. RTF 20,3 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Furča pre Štefana Pavela a Marcelu Pavelovú do bezpodielového spoluvlastníctva
1152. RTF 14,79 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Južné mesto pre Ing. Petra Pihúrika a Tomáša Pihúrika do podielového spoluvlastníctva každý v podiele 1/2 k celku
1153. RTF 15,4 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Baška pre Ladislava Bodinka a manželku Júliu Bodinkovú do bezpodielového spoluvlastníctva
1154. RTF 15,91 KB Priamy prenájom pozemkov v k. ú. Nižný Klatov pre Martina Vaľa – VAMAR, samostatne hospodáriaceho roľníka