Prejsť na obsah

Zasadnutie: IV

IV. rokovanie *


Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

IV. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
26.- 27. apríla 2007 (štvrtok - piatok) od 8.00 hod.
do vyčerpania programu rokovania

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu :
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu IV. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
1. ZIP 63,71 KB Informácia o plnení uznesení od II. rokovania MZ v Košiciach zo dňa 22.2.2007, jeho pokračovania dňa 8.3.2007 a prehľad o plnení uznesení za predchádzajúce obdobie PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
2. --- Informácia primátora mesta o svojej činnosti od II. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
3. --- Správa hlavného kontrolóra mesta o činnosti od II. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Hojer, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 99,55 KB Správa o činnosti mestskej polície od II. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Dvorožňák, náčelník mestskej polície
5. ZIP 16,94 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov, ktoré boli prednesené na pokračovaní II. rokovania MZ dňa 8.3.2007 PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
6. ZIP 996,5 KB Rozbor hospodárenia a záverečný účet mesta Košice za rok 2006 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
7. ZIP 12,23 KB Návrh na 1. úpravu rozpočtu mesta Košice na rok 2007 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
8. ZIP 84,1 KB Návrh zmeny tarifného systému MHD v Košiciach PREDKLADÁ: p. Filipko, námestník primátora
9. --- Návrh na zmenu odmeňovacieho poriadku poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach PREDKLADÁ: p. Matoušek, poslanec MZ
10. --- Informácia a prezentácia investičného zámeru obchodno-spoločenského centra „Staničné námestie Košice“ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
11. ZIP 2,54 KB Návrh na zmenu uzn. MZ č. 1036 zo dňa 27.4.2006 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
12. ZIP 6,58 KB Návrh na zmenu a doplnenie VZN mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
13. ZIP 35,83 KB Návrh VZN mesta Košice o erbe a vlajke Mestskej časti Košice – Krásna PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
14. ZIP 5,77 KB Návrh VZN mesta Košice o určení názvu ulice „Šuhajova ulica“ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
15. ZIP 4,5 KB Návrh VZN mesta Košice o zmene názvu ulice „Lechkého ulica“ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
16. ZIP 50,38 KB Návrh na zmenu a doplnenie VZN mesta Košice č. 65 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
17. ZIP 3,16 KB Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Košice v zmysle VZN mesta Košice č. 76 na kultúrny rozvoj PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
18. ZIP 9,21 KB Návrh na zmenu Pravidiel poskytovania účelových prostriedkov mestským častiam mesta Košice z rozpočtu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
19. ZIP 5,05 KB Návrh na doplnenie Pravidiel prenajímania majetku mesta Košice a určovania minimálnej výšky nájomného PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
20. ZIP 12,91 KB Pravidlá prenajímania majetku mesta Košice v školách a školských zariadeniach PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
21. ZIP 2,29 MB Návrh racionalizácie siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
22. ZIP 52,88 KB Analýza výdavkov v opatrovateľskej službe a v zariadeniach opatrovateľskej služby za roky 2005 - 2006 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
23. ZIP 6,57 KB Správa o činnosti o.z. Rómska integrácia 7777 za rok 2006 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
24. ZIP 44,93 KB Rozvojové zámery mesta Košice s výhľadom na roky 2007 - 2013 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
25. ZIP 60,01 KB Aktuálna projektová pripravenosť mesta na čerpanie prostriedkov z fondov EÚ v programovacom období 2007 – 2013 a informáciu o prebiehajúcich a podaných projektoch PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
26. --- Interpelácie poslancov MZ
27. --- Dopyty, informácie a vysvetlenia
28. ZIP 4,1 KB Odňatie majetku mesta Košice zo správy príspevkovej organizácie mesta - BPMK a následné zverenie majetku mesta Košice do správy príspevkovej organizácie mesta – Správe mestskej zelene v Košiciach PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
29. ZIP 3,6 KB Zverejnenie nehnuteľností do správy ZOO Košice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
30. ZIP 16,12 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy MČ Košice – Sídlisko KVP PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
31. ZIP 3,37 KB Odpredaj voľného bytu v nehnuteľnosti na Hlavnej č. 81 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
32. ZIP 3,06 KB Bezodplatný prevod dokončených investícií do majetku mesta a následne zverenie majetku mesta do správy SMsZ v Košiciach PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
33. ZIP 3,04 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre R.L.RILÖ na Gorkého č. 4 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
34. ZIP 3,24 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre G.T. - Firma TOGOS na Hlavnej č. 31 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
35. ZIP 3,21 KB Odpredaj nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre J.M., SOLI na Hlavnej č. 35 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
36. ZIP 3,15 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre EURO TRADE PLUS, s.r.o. na Hlavnej č. 53 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
37. ZIP 3,26 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre T.S. - FORMATH na Hlavnej č.55 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
38. ZIP 3,33 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre P.H. na Hlavnej č. 60 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
39. ZIP 3,09 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre M.K. – PLUS na Hlinkovej č. 15 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
40. ZIP 3,3 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre L.S. na Jarnej č. 5 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
41. ZIP 3,18 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Derma, s.r.o. na Mäsiarskej č. 26 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
42. ZIP 3,33 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre A.Z. Shop Z.G. na Ostravskej č. 14 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
43. ZIP 3,36 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre M.Š. na Svätoplukovej č. 7 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
44. ZIP 5,55 KB Zámena nehnuteľností vo vlastníctve mesta Košice a KSK bez finančného vyrovnania a následné zverenie majetku mesta Košice do správy MČ Košice - Barca PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
45. ZIP 3,2 KB Zámena pozemkov v k.ú. Sokoľ a k.ú. Kostoľany nad Hornádom medzi mestom Košice a J. F. a manželkou PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
46. ZIP 3,16 KB Zmluvné prevody nehnuteľností majetku mesta v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
47. ZIP 2,93 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Brody pre A.M. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
48. ZIP 2,66 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Čermeľ pre V.K. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
49. ZIP 2,75 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Furča vo vlastníctve mesta Košice formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
50. ZIP 2,94 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Furča pre firmu Lidl SR, v.o.s. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
51. ZIP 2,81 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Grunt pre I.N. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
52. ZIP 3,32 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Grunt pre J.Sz. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
53. ZIP 2,58 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Jazero pre TJ Lokomotíva Košice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
54. ZIP 3,02 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Jazero formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
55. ZIP 2,89 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Južné mesto pre firmu K. DUO, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
56. ZIP 2,88 KB Odpredaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Košická Nová Ves pre V.K. a E.K. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
57. ZIP 2,86 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Krásna pre J.A. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
58. ZIP 3,81 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Luník pre Apoštolskú cirkev na Slovensku Zbor Košice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
59. ZIP 2,88 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Malá Lodina pre L.J. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
60. ZIP 2,76 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Nižný Klátov pre E.S. a manželku PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
61. ZIP 2,73 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Nižný Klátov pre P.S. a manželku PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
62. ZIP 2,85 KB Odpredaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Pereš pre J.S. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
63. ZIP 2,87 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Severné mesto pre L.S. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
64. ZIP 2,89 KB Odpredaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Severné mesto pre J.N. a manželku PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
65. ZIP 2,99 KB Odpredaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Severné mesto pre M.B. a manželku PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
66. ZIP 2,91 KB Odpredaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Severné mesto pre J.B. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
67. ZIP 2,91 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Severné mesto pre B.J PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
68. ZIP 3,06 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Terasa pre F.H. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
69. ZIP 2,97 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Terasa na Hodonínskej ulici pre T.H. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
70. ZIP 3,16 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Terasa pre firmu JOLAUS, s.r.o. na Bernolákovej ulici v Košiciach PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
71. ZIP 2,7 KB Návrh na zmenu uzn. MZ č. 863 zo dňa 25.8.2005 – odpredaj nehnuteľnosti bývalej kotolne na Lomnickej ul. v k.ú. Severné mesto formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
72. ZIP 3,88 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Jazero pre A.H. – SUPRA Investície PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
73. ZIP 3,17 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Krásna pre LF DEVELOPMENT KRÁSNA, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
74. ZIP 2,89 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Myslava pre V.P. a manželku PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
75. ZIP 3,4 KB Odpredaj nehnuteľností - budov a pozemkov v k.ú. Stredné mesto na Mäsiarskej ul. v Košiciach pre MS systém, s.r.o. Košice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
76. ZIP 3,59 KB Odpredaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú .Letná pre Firmu TITUS, a.s. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
77. ZIP 4,07 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú .Terasa pre AFFES, a.s. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
78. --- Rôzne
79. --- Záver