Prejsť na obsah

Zasadnutie: VI

VI. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 28.06.2007
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

VI. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
28. júna 2007 (štvrtok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu VI. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
. --- Prerokovanie petície zo dňa 26.4.2007 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
. --- Prerokovanie petície obyvateľov mesta Košice k regulačnému plánu mesta PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
1. ZIP 45,6 KB Informácia o plnení uznesení od IV. rokovania MZ v Košiciach zo dňa 26. - 27.4. 2007 a prehľad o plnení uznesení za predchádzajúce obdobie PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
2. --- Informácia primátora mesta o svojej činnosti od IV. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
3. --- Správa hlavného kontrolóra mesta o činnosti od IV. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Hojer, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 108,62 KB Správa o činnosti mestskej polície od IV. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Dvorožňák, náčelník mestskej polície
5. ZIP 21,08 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov, ktoré boli prednesené na IV. rokovaní MZ dňa 27.apríla 2007 PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
6. ZIP 873,64 KB Priemyselný plán spoločnosti Kosit a.s. - prezentácia PREDKLADÁ: p. Filipko, námestník primátora
7. ZIP 115,77 KB Rozbor hospodárenia mesta Košice k 31.3.2007 včítane hospodárenia rozpočtovej a príspevkových organizácií PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
8. ZIP 1,29 MB Informácia o výsledkoch hospodárenia obchodných spoločností za rok 2006 s účasťou mesta a stave konkurzných konaní obchodných spoločností s účasťou mesta PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
9. ZIP 16,82 KB Problematika zmeny právnej formy príspevkovej organizácie BPMK PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
10. ZIP 25,27 KB Návrh na 2. úpravu rozpočtu na rok 2007 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
11. --- Návrh plánu investičných akcií DPMK, a.s. na rok 2007 PREDKLADÁ: p. Filipko, námestník primátora
12. ZIP 73,63 KB Priebežné vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z príkazu primátora mesta na zabezpečenie plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených NKÚ SR pri kontrole hospodárenia s fin. prostriedkami a nakladania s majetkom mesta Košice v roku 2005 PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
13. ZIP 19,68 KB Návrh zmeny Organizačného poriadku zamestnancov Mesta Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
14. ZIP 71,46 KB Informácia o preverení možnosti založenia Agentúry regionálneho rozvoja mesta Košice, vrátane jej financovania PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
15. ZIP 55,54 KB Návrh VZN mesta Košice o erbe a vlajke MČ Košice – Šaca PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
16. ZIP 3,75 KB Návrh na zrušenie VZN mesta Košice č. 4 o Mestskom požiarnom zbore v Košiciach PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
17. ZIP 4,3 KB Návrh na zrušenie VZN mesta Košice č. 7 o dražobnom poriadku PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
18. ZIP 8,82 KB Návrh na zmenu a doplnky VZN mesta Košice č. 65 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
19. ZIP 1,5 MB Zmeny a doplnky územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice lokality: Výslnie, Košická Nová Ves, Kasárne kpt. Jaroša, Južná trieda, Šebastovce PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
20. ZIP 526,67 KB Zmeny a doplnky územného plánu zóny Košice - Košická Nová Ves, lokalita Cintorín PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
21. ZIP 402,25 KB Zmeny a doplnky územného plánu zóny IV. stavby obytného súboru Košice - Ťahanovce, lokalita Európska trieda PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
22. ZIP 109,23 KB Novelizácia Koncepcie športu v Košiciach PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
23. ZIP 5,1 KB Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 76 o poskytovaní dotácií PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
24. ZIP 13 KB Poskytnutie dotácií v zmysle Koncepcie rozvoja športu v Košiciach PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
25. ZIP 12,14 KB Prenájom priestorov zrušených základných škôl PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
26. ZIP 3,22 KB Doplnenie zriaďovateľskej listiny príspevkovej organizácie Správy mestskej zelene Košice PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
27. ZIP 5,53 KB Správa o realizácii schváleného materiálu „Rozvoj služieb pre seniorov mesta Košice na obdobie rokov 2005 – 2007“ PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
28. ZIP 9,91 KB Správa o realizácii Koncepcie rozvoja bývania pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta Košice do roku 2010 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
29. ZIP 6,53 KB Správa o využívaní a stave malometrážnych bytov za obdobie rokov 2003 – 2006 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
30. ZIP 32,01 KB Návrh na vydávanie mesačníka samosprávy mesta Košice METROPOLIS PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
31. ZIP 6,91 KB Rámcová obsahová náplň rokovaní MR a MZ na II. polrok r. 2007 PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
32. --- Interpelácie poslancov MZ
33. --- Dopyty, informácie a vysvetlenia
34. ZIP 4,78 KB Odňatie majetku mesta Košice zo správy MČ Košice – Sídlisko KVP PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
35. ZIP 2,93 KB Odňatie nehnuteľného majetku mesta zo správy MČ Košice – Staré mesto PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
36. ZIP 3,3 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre DETEKT s.r.o. na Drevnom trhu č. 3 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
37. ZIP 3,45 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre E.O. – MANOL na Hlavnej č. 13 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
38. ZIP 3,48 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre J.M. – SOLID na Hlavnej č. 33 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
39. ZIP 3,45 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre U 2, s.r.o. na Hlavnej č. 47 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
40. ZIP 3,53 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre J.R. – ZDRAVOMAT PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
41. ZIP 2,84 KB Zmluvné prevody nehnuteľností majetku mesta v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
42. ZIP 3,17 KB Kúpa pozemku v k.ú. Barca pre majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod budovou v areáli záhrady Bernátovce od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
43. ZIP 4,7 KB Zámena nehnuteľností vo vlastníctve mesta Košice a Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul a následné zverenie majetku mesta Košice do správy MČ Košice - Juh PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
44. ZIP 2,54 KB Zmena uzn. č. 54 zo dňa 8.3.2007 - o odpredaji nebytového priestoru na Železiarenskej č. 28 pre M.K PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
45. ZIP 4,42 KB Odpredaj 2 bytov pre nájomcov v rodinnom dome na Hlavnej č. 33 – Orlej 5 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
46. ZIP 2,75 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Brody pre J.K PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
47. ZIP 2,89 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemku v k.ú. Huštáky pre DELF a.s. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
48. ZIP 3,11 KB Odpredaj nehnuteľností v k.ú. Južné mesto na Holubyho č. 18 PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
49. ZIP 3,63 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Čermeľ pre A.V. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
50. ZIP 3,16 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Čermeľ pre M.H. a manželku M. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
51. ZIP 2,99 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Grunt na Drábovej ul. v Košiciach formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
52. ZIP 3,39 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Huštáky na Floriánskej ul. v Košiciach pre firmu GLOBAL GROUP, a.s. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
53. ZIP 2,79 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Jaklovce pre firmu PRK, s .r.o. Košice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
54. ZIP 2,82 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Južné mesto pre B.M. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
55. ZIP 3,24 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Košická Nová Ves pre Rehoľu sv. Augustína na Slovensku PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
56. ZIP 3,19 KB Odpredaj 2/18 podielu mesta Košice k nehnuteľnosti na Masarykovej č. 21 PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
57. ZIP 2,84 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Terasa pre M. P. a manželku PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
58. ZIP 3,79 KB Zrušenie uzn. MZ č. 1133 zo dňa 29. júna 2006 a k odpredaju pozemkov v k.ú. Terasa pre Ľ. P. a manželku PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
59. --- Rôzne
60. --- Záver