Prejsť na obsah

Uznesenia: 150 - 178

VI. rokovanie

Zasadnutie

Názov: VI. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 28.06.2007

Zoznam

150. RTF 18,39 KB Odňatie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice zo správy ZŠ Charkovská 1, ZŠ Myslavská 401, ZŠ Petzvalova 4, ZŠ Škultétyho 10, Košice
151. RTF 10,67 KB Prerokovanie petície zo dňa 26.4.2007
152. RTF 10,75 KB Prerokovanie petície obyvateľov mesta k regulačnému plánu mesta
153. RTF 11,35 KB Informácia o plnení uznesení MZ
154. RTF 11,06 KB Informácia o činnosti primátora mesta Košice
155. RTF 20,65 KB Správa hlavného kontrolóra mesta Košice
156. RTF 10,93 KB Správa náčelníka Mestskej polície Košice
157. RTF 11,27 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ
158. RTF 10,09 KB Prezentácia priemyselného plánu spoločnosti KOSIT, a.s.
159. RTF 9,93 KB Rozbor hospodárenia mesta Košice k 31. 3. 2007
160. RTF 15,79 KB Informácia o výsledku hospodárenia obchodných spoločností za rok 2006 s účasťou mesta a stave konkurzných konaní obchodných spoločností
161. RTF 11,4 KB Problematika zmeny právnej formy príspevkovej organizácie Bytový podnik mesta Košice
162. RTF 11,82 KB Plán investičných akcií DPMK, a.s. na rok 2007
163. RTF 222,95 KB 2. úprava rozpočtu mesta Košice na rok 2007
164. RTF 10,43 KB Priebežné vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Príkazu primátora mesta na zabezpečenie plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených NKÚ
165. RTF 14,54 KB Zmena organizačnej štruktúry samosprávnych a výkonných orgánov Mesta Košice
166. RTF 11,01 KB VZN mesta Košice o erbe a vlajke MČ Košice - Šaca
167. RTF 11,15 KB Zrušenie VZN mesta Košice č. 4 o Mestskom požiarnom zbore v Košiciach
168. RTF 10,9 KB Zrušenie VZN mesta Košice č. 7 o dražobnom poriadku
169. RTF 11,03 KB Zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 65 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb
170. RTF 17,98 KB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice lokality: Výslnie, Košická Nová Ves, Kasárne kpt. Jaroša, Južná trieda, Šebastovce
171. RTF 15,4 KB Zmeny a doplnky ÚP zóny Košická Nová Ves lokalita cintorín
172. RTF 14,92 KB Zmeny a doplnky ÚPN zóny IV. stavby obytného súboru Košice - Ťahanovce
173. RTF 15,8 KB Koncepcia rozvoja športu v Košiciach
174. RTF 14,89 KB Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v zmysle VZN mesta Košice č. 76 o poskytovaní dotácií
175. RTF 263,2 KB Dotácie na základe Koncepcie rozvoja športu v Košiciach
176. RTF 14,37 KB Prenájom priestorov zrušených základných škôl
177. RTF 11,87 KB Doplnenie zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Správy mestskej zelene
178. RTF 10,62 KB Prerušenie VI. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach