Prejsť na obsah

Uznesenia: 179 - 210

pokračovanie VI. rokovania

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 12.07.2007

Zoznam

179. RTF 18,71 KB Stanovisko k realizácii priemyselného plánu spoločnosti KOSIT, a.s.
180. RTF 9,89 KB Správa o realizácii „Rozvoja služieb pre seniorov mesta Košice na obdobie rokov 2005 – 2007“
181. RTF 9,67 KB Správa o realizácii Koncepcie rozvoja bývania pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta
182. RTF 9,61 KB Správa o využívaní a stave malometrážnych bytov
183. RTF 10,2 KB Vydávanie mesačníka samosprávy mesta Košice METROPOLIS
184. RTF 11,11 KB Rámcová obsahová náplň rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach na II. polrok 2007
185. RTF 53,55 KB Odňatie majetku mesta Košice zo správy MČ Košice - Sídlisko KVP
186. RTF 14,79 KB Odňatie nehnuteľného majetku mesta Košice zo správy MČ Košice – Staré mesto
187. RTF 19,6 KB Odpredaj nehnuteľností v k.ú. Terasa a Huštáky formou obchodnej verejnej súťaže
188. RTF 11,61 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Hlavnej 13 pre Ing. Emanuela Olšavského - MANOL
189. RTF 11,38 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Hlavnej 47 pre U 2, s.r.o.
190. RTF 10,32 KB Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu
191. RTF 9,94 KB Kúpa pozemku v k.ú. Barca pre majetkovopráv. usporiadanie pozemku pod budovou v areáli záhrady Bernátovce od Východoslovenskej vodár. spoločnosti a.s.
192. RTF 14,56 KB Zámena nehnuteľností medzi Mestom Košice a Spoločnosťou dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul a následné zverenie do správy MČ Košice - Juh
193. RTF 10,52 KB Zmena uznesenia MZ č. 54 zo dňa 8.3.2007 o odpredaji nebytového priestoru na Železiarenskej ul. 28 pre Milana Karaffu
194. RTF 11,16 KB Odpredaj budovy a pozemkov v k.ú. Myslava pre MČ Košice – Myslava
195. RTF 10,77 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Myslava pre JUDr. Slávku Zborovjanovú
196. RTF 10 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Brody pre Jiřinu Kralčákovú
197. RTF 10,03 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Huštáky pre DELF, a.s.
198. RTF 10,81 KB Odpredaj nehnuteľností v k.ú. Južné mesto na Holubyho č. 18 formou obchodnej verejnej súťaže
199. RTF 10,63 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Čermeľ pre Mgr. Alexandra Vaca
200. RTF 11,19 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Čermeľ pre Mgr. Milana Háza a manželku Máriu
201. RTF 10,67 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Grunt na Drábovej ulici v Košiciach formou obchodnej verejnej súťaže
202. RTF 10,44 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Huštáky na Floriánskej ulici v Košiciach pre firmu GLOBAL GROUP, a.s.
203. RTF 10,6 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Jaklovce pre firmu PRK, s.r.o. Košice
204. RTF 10,48 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Južné mesto pre Borisa Medviďa
205. RTF 11 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Košická Nová Ves pre Rehoľu sv. Augustína na Slovensku
206. RTF 10,58 KB Odredaj 2/18 podielu mesta Košice k nehnuteľnosti na Masarykovej ul. č. 21
207. RTF 10,56 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre Miroslava Prochádzku a manželku Zlaticu
208. RTF 10,58 KB Zrušenie uznesenia MZ č. 1133 zo dňa 29.6.2006 a odpredaj pozemkov v k.ú. Terasa pre Ing. Ľubomíra Palka a manželku Ing. Máriu Palkovú
209. RTF 10,6 KB Informácia o preverení možnosti založenia Agentúry regionálneho rozvoja mesta Košice
210. RTF 14,61 KB Zmeny v komisiách mestského zastupiteľstva