Prejsť na obsah

Zasadnutie: VII

VII. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 30.08.2007
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

VII. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
30. augusta 2007 (štvrtok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok „B“.

Návrh programu :
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu VII. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
1. ZIP 42,67 KB Informácia o plnení uznesení od V. (mimoriadneho) rokovania MZ v Košiciach a prehľad o plnení uznesení za predchádzajúce obdobie PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
2. --- Informácia primátora mesta o svojej činnosti od VI. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
3. --- Správa hlavného kontrolóra mesta o činnosti od VI. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Hojer, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 190,69 KB Správa o činnosti mestskej polície od VI. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Dvorožňák, náčelník mestskej polície
5. ZIP 31,09 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov, ktoré boli prednesené na pokračovaní VI. rokovania MZ dňa 12.7.2007 PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
6. ZIP 325,43 KB Rozbor hospodárenia mesta Košice k 30.6.2007 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
6. ZIP 3,27 MB Informácia o činnosti a hospodárení MFK Košice, a.s. k 30.6.2007 PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
7. ZIP 35,36 KB Návrh na 3. úpravu rozpočtu mesta Košice na rok 2007 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
8. ZIP 612,67 KB Zmena návrhu na realizáciu opráv miestnych komunikácií formou PPP projektov na rok 2007 PREDKLADÁ: p. Filipko, námestník primátora
9. ZIP 14,98 KB Informácia o možnej spolupráci na projekte výroby, dodávky a montáže autobusov „BLUE BIRD“ v Košiciach PREDKLADÁ: p. Filipko, námestník primátora
10. ZIP 786,88 KB Návrh na zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 66 o školských obvodoch v meste Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
11. ZIP 7,34 KB Návrh na zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 76 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
12. ZIP 391,66 KB Návrh na zmeny a doplnky Územného plánu zóny Pereš v lokalite Krásnohorská PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
13. ZIP 4,44 KB Návrh na zmenu Pravidiel prenajímania majetku mesta Košice v zariadeniach sociálnych služieb PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
14. ZIP 11,32 KB Návrh racionalizácie riadenia a financovania existujúcich sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
15. ZIP 12,52 KB Návrh na udelenie PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
16. ZIP 29,55 KB Správa o realizácii koncepcie riešenia problémov bývania v lokalitách s vysokou koncentráciou osôb ohrozených sociálnym vylúčením PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
17. ZIP 7,43 KB Určenie postupu nakladania s obecnými bytmi na Baltickej ulici PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
18. ZIP 32,62 KB Priebežná informácia o koordinovaní a spracovaní projektov PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
19. ZIP 54,6 KB Informácia o postupových krokoch procesu aktualizácie PHaSR mesta Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
20. ZIP 574,77 KB Informácia o petícii občanov mesta Košice a priľahlých obcí k plánovanému zvýšeniu množstva spaľovaných odpadov PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
21. --- Interpelácie poslancov MZ
22. --- Dopyty, informácie a vysvetlenia
23. ZIP 2,75 KB Zmena právneho vzťahu „zverenie do správy“ na „dlhodobý prenájom“ medzi mestom Košice a MČ Košice – Nad jazerom PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
24. ZIP 8,96 KB Zverenie majetku mesta do správy MČ Košice – Barca PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
25. ZIP 3,52 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre A.T.-TRIDOM-ELITE na Alžbetinej č. 16 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
26. ZIP 3,8 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre M.F. –BLISTER na Hlavnej č. 99 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
27. ZIP 3,19 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Ľ.V. na Poštovej č. 13 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
28. ZIP 3,32 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre J.S. - „MODEL“ , na Uršulínskej č. 2 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
29. ZIP 3,31 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre D.R. na Hlavnej č. 14 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
30. ZIP 3,46 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre M.M. - LOANETTA na Hlavnej č. 37 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
31. ZIP 3,49 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre M.M. a K.M – IMPORT SHOP na Hlavnej č. 47 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
32. ZIP 3,26 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre E.M. FREE na Hlavnej č. 50 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
33. ZIP 3,82 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre PASTISTRADE – SK, s.r.o. na Hlavnej č. 77 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
34. ZIP 2,84 KB Prevod alikvotného podielu pozemku k nebytovým priestorom č. 7 v objekte na ul. L. Novomeského č. 11 pre V.M. PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
35. ZIP 2,8 KB Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
36. ZIP 2,25 KB Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 133 zo dňa 26. a 27. apríla 2007 o odpredaji pozemkov v k.ú. Severné mesto PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
37. ZIP 3,52 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Severné mesto pre firmu MAGNIMEX a.s. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
38. ZIP 4,1 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Južné mesto pre P.G.a manželku M. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
39. ZIP 3,5 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemkov v k.ú. Terasa pre M.U. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
40. ZIP 2,82 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Sokoľ pre M.P. a manželku A. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
41. ZIP 2,78 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Sokoľ pre J.M. a manželku B. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
42. ZIP 2,85 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Sokoľ pre A.K. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
43. ZIP 3,56 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Letná pre firmu HUNA, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
44. --- Rôzne
45. --- Záver