Prejsť na obsah

Uznesenia: 211 - 233

VII. rokovanie

Zasadnutie

Názov: VII. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 30.08.2007

Zoznam

211. RTF 18,91 KB Informácia o plnení uznesení MZ
212. RTF 10,1 KB Informácia o činnosti primátora mesta Košice
213. RTF 14,51 KB Správa hlavného kontrolóra mesta Košice
214. RTF 9,72 KB Správa náčelníka Mestskej polície Košice
215. RTF 10,46 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ
216. RTF 16,24 KB Rozbor hospodárenia mesta Košice k 30.6.2007
217. RTF 14,97 KB Informácia o hospodárení obchodnej spoločnosti Mestský futbalový klub, a.s.
218. RTF 253,19 KB 3. úprava rozpočtu mesta Košice na rok 2007
219. RTF 178,32 KB Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Košice v zmysle VZN mesta Košice č. 76 na kultúrny rozvoj
220. RTF 10,08 KB Zmena návrhu na realizáciu opráv miestnych komunikácií formou PPP projektov na rok 2007
221. RTF 11,33 KB Informácia o projekte výroby, dodávky a montáže autobusov „BLUE BIRD“ v Košiciach
222. RTF 11,73 KB Zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 66 o školských obvodoch
223. RTF 14,31 KB Zmeny v Radách základných škôl
224. RTF 10,47 KB Dotácie pre športové kluby v zmysle koncepcie rozvoja športu v Košiciach
225. RTF 11,13 KB Zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 76 o poskytovaní dotácií
226. RTF 13,1 KB Zmeny a doplnky územného plánu zóny Pereš v lokalite Krásnohorská
227. RTF 10,18 KB Zmena Pravidiel prenajímania majetku mesta Košice v zariadeniach sociálnych služieb
228. RTF 15,63 KB Racionalizácia riadenia a financovania existujúcich sociálnych služieb v územnej pôsobnosti mesta Košice
229. RTF 10,93 KB Návrh na Cenu Košického samosprávneho kraja resp. Cenu predsedu Košického samosprávneho kraja
230. RTF 10,84 KB Správa o realizácii Koncepcie riešenia problémov bývania v lokalitách s vysokou koncentráciou osôb ohrozených sociálnym vylúčením
231. RTF 16,31 KB Nárast počtu nepovolených osád na území mesta
232. RTF 18,96 KB Postup nakladania s obecnými bytmi na Baltickej ulici
233. RTF 10,32 KB Prerušenie VII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach