Prejsť na obsah

Zasadnutie: X

X. zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 14.03.2016
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:
Uznesenia: 362 - 425
Videozáznamy:
K videozáznamu zasadnutia je vypracovaná aj doslovná zápisnica.

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

X. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
14. marca 2016 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
1. ZIP 1,81 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta
2. ZIP 389,88 KB Správa povereného zastupovaním náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01.07.2015 do 31.12.2015 PREDKLADÁ: p. Palčik, poverený zastupovaním náčelníka MsP Košice
3. ZIP 633,32 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od VI. rokovania MZ dňa 21.09.2015 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
4. ZIP 541,71 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na VIII. zasadnutí MZ v Košiciach dňa 14.12.2015 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
5. --- Návrh na udelenie Ceny mesta Košice - pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2016 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
6. ZIP 414,75 KB Návrh na udelenie verejného ocenenia - Čestný občan mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
7. ZIP 233,21 KB Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 78 o čistote a verejnom poriadku PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
8. ZIP 1,59 MB Územný plán zóny Košice – Domino, ZADANIE PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
9. ZIP 3,49 MB Monitorovacia správa plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2015 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
10. ZIP 176,7 KB Menovanie členov štatutárneho orgánu v obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
11. ZIP 339,97 KB Zmena zriaďovateľskej listiny Psychosociálneho centra – zmena sídla a rozšírenie predmetu činností PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
12. ZIP 850,66 KB Zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť a zmena Stanov PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
13. ZIP 371,89 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 6. Tech. vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Špecifický cieľ: 6.1 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
14. ZIP 394,35 KB Delegovanie zástupcov mesta Košice do rád škôl a školských zariadení, pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice za zriaďovateľa na nové funkčné obdobie štyroch rokov PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
15. ZIP 1,32 MB Návrh na zrušenie časti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 285 zo dňa 25.10.2007 - Zverenie objektu telocvične zrušenej Základnej školy Škultétyho 10 v Košiciach do správy Základnej škole Považská 12 v Košiciach PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
16. ZIP 407,77 KB Návrh na zrušenie uznesenia MZ v Košiciach č. 164 zo dňa 22.06.2015 - Dlhodobý prenájom pozemku v areáli ZŠ Slobody 1, Košice V. Janočkovi – Janočko Academy, Puškinova 1, Košice za účelom výstavby šport.-tréningového komplexu PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
17. ZIP 1,14 MB Rozšírenie prenajatých priestorov o objekt telocvične priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného os. zreteľa v objekte zrušenej ZŠ Škultétyho 10 v Košiciach pre nájomcu Evanjelické gymnázium J. A. Komenského PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
18. ZIP 732,85 KB Rozšírenie prenajatých priestorov o nebyt. priestory a pozemok v objekte a areáli zrušenej MŠ Jegorovovo nám č. 5 v Košiciach pre nájomcu K13 – Košické kultúrne centrá, prísp. organizácia, Kukučínova 2, Košice priamym nájmom PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
19. ZIP 468,31 KB Prenájom multifunkčného ihriska priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v areáli Základnej školy Nám. L. Novomeského 2 v Košiciach pre nájomcu Mestská časť Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
20. ZIP 805,34 KB Prenájom nebytových priestorov priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte zrušenej Materskej školy Krosnianska 6 v Košiciach pre nájomcu Súkromná základná umelecká škola, Krosnianska 6, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
21. ZIP 256,21 KB Návrh na zmeny a doplnky Pravidiel prenajímania školského majetku vo vlastníctve mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
22. --- Informácia primátora mesta o svojej činnosti od VIII. zasadnutia MZ PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
23. ZIP 251,59 KB Návrh na zaradenie Centra voľného času, Abovská 36, Košice ako súčasti Základnej školy Abovská 36, Košice do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
24. ZIP 269,16 KB Návrh na zrušenie Detských jaslí, Kalinovská 9, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
25. ZIP 309,39 KB Návrh na vyradenie ZŠ Dolina 43, Košice a jej súčastí (školský klub detí) zo siete škôl a školských zariadení SR a následné kroky PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
26. ZIP 1,92 MB Zriadenie vecného bremena a odsúhlasenie jednorazovej náhrady za dočasné užívanie pozemkov a jednorazovej náhrady za obmedzenie pri výkone vlastníckych práv pre VSD, a.s. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
27. ZIP 190,3 KB Zníženie úhrady za podnájom nebyt. priestorov v nehnuteľnosti na Hlavnej ulici č. 68 v Košiciach nachádzajúcej sa v k. ú. Stredné mesto v Košiciach pre občianske združenie Únia žien Slovenska – Krajská organizácia Košice za 1 € PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
28. ZIP 183,91 KB Nájom nebyt. priestorov v budove OC na ul. Krčméryho 2-4 v Košiciach a nájom budovy súp. číslo 2240 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Luník v Košiciach pre MČ Košice – Luník IX za 1 € bez DPH/ročne z dôvodu hod. os. zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
29. ZIP 737,61 KB Prenájom časti pozemkov za účelom vybudovania komunikácie, chodníka a spevnených plôch pre obchodnú spoločnosť Jantárová Development s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
30. ZIP 1,15 MB Prenájom pozemkov v k. ú. Južné mesto pre Košickú futbalovú arénu a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa za účelom výstavby futbalového štadióna PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
31. ZIP 1,22 MB Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice – Západ za účelom realizácie nových chodníkov na uliciach Kysucká, Šafárikova, Humenská a Narcisová z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
32. ZIP 338,87 KB Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode z VIII. zasadnutia zo dňa 14.12.2015 - Prenájom časti pozemku v areáli krytej plavárne z dôvodu hod. os. zreteľa pre T. Sz. za účelom zriadenia prechodu, prejazdu a parkovania PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
33. ZIP 464,98 KB Odňatie pozemku v k. ú. Terasa zo správy MČ Košice - Západ a následný prenájom časti pozemku pre MČ Košice - Západ za účelom výstavby parkovísk na Považskej č. 1 a 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
34. ZIP 427,02 KB Odňatie pozemku a následný prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby -Verejné osvetlenie chodníka Važecká – Galaktická, z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
35. ZIP 1,56 MB Zámena pozemkov v k. ú. Malá Lodina medzi mestom Košice a prof. Ing. I. K., CSc. s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
36. ZIP 2,2 MB Zámena nehnuteľností v k. ú. Nové Ťahanovce, Košická Nová Ves, Severné mesto a Jazero medzi mestom Košice a MADO s.r.o. Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
37. ZIP 949,78 KB Kúpa pozemkov v k. ú. Stredné mesto od spol. Tempus – Invest s.r.o. do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
38. ZIP 233,55 KB Bezodplatný prevod dopravnej stavby vo vlastníctve spoločnosti IZOLA Košice, s.r.o., do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
39. ZIP 247,28 KB Odplatný prevod dopravnej stavby na ulici Obrancov mieru č. 5-11 a 23-29 vo vlastníctve MČ Košice – Sever, do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
40. ZIP 247,16 KB Odplatný prevod dopravnej stavby – chodníka na Poľovníckej ulici v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
41. ZIP 247,5 KB Odplatný prevod dopravnej stavby na ul. Tri hôrky v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
42. ZIP 391,79 KB Zámer majetkovoprávneho usporiadania pozemkov v k. ú. Jazero pre účely stavby: Rozšírenie cesty II/552 v Košiciach – Slanecká cesta, a zrušenie uznesenia MZ č. 40 zo dňa 08.03.2007 PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
43. ZIP 813,94 KB Uzatvorenie zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách na prevod pozemkov dotknutých stavbou R2 Šaca – Košické Oľšany medzi Mestom Košice a Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
44. ZIP 694,59 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
45. ZIP 574,11 KB Prevod pozemku v k. ú. Huštáky pre Ľ. Dz. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
46. ZIP 566,35 KB Prevod pozemku v k. ú. Huštáky pre MUDr. D. H. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
47. ZIP 1,22 MB Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre spoločnosť DAJAN SK, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
48. ZIP 982,62 KB Prevod pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves pre J. A. a manželku Ing. H. A. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
49. ZIP 781,93 KB Prevod pozemku v k. ú. Skladná pre Jantárovú Development, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
50. ZIP 687,57 KB Prevod pozemkov v k. ú. Ružín pre Mgr. B. R. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
51. ZIP 1,28 MB Prevod nehnuteľností v k. ú. Skladná pre M. H. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
52. ZIP 679,27 KB Prevod nehnuteľností v k. ú. Terasa pre Domov Terasa, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
53. ZIP 1,09 MB Prevod pozemku v k. ú. Sokoľ pre K. R. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
54. ZIP 1,09 MB Prevod pozemku v k. ú. Sokoľ pre R. P. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
55. ZIP 1,09 MB Prevod pozemku v k. ú. Sokoľ pre V. K. a B. K., rod. R. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
56. ZIP 847,6 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. V. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
57. ZIP 735,23 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre F. K. a manželku M., rod. L. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
58. ZIP 1,18 MB Priamy predaj pozemkov v k. ú. Terasa pre vlastníkov rodinných domov na Brnenskej ulici v Košiciach PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
59. ZIP 617,42 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Letná PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
60. ZIP 1,39 MB Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre F. I. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
61. ZIP 1,25 MB Priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre DAJAN SK, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
62. ZIP 1,61 MB Prevod nehnuteľnosti meštianskeho domu na Alžbetinej 12 v Košiciach formou dobrovoľnej dražby PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
63. --- Interpelácie poslancov MZ
64. --- Dopyty poslancov MZ
65. --- Rôzne
66. --- Záver