Prejsť na obsah

Zasadnutie: XIII

XIII. zasadnutie

Informácie


Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

XIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
12. decembra 2016 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:
Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

1. ZIP 1,83 MB Informácia o podaní petície - za zmenu koncepcie parkovania v meste Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
2. ZIP 3,59 MB Protest prokurátora proti niektorým ustanoveniam VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice a návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 157 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
3. ZIP 1,85 MB Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Žarnay, poslanec MZ
4. ZIP 2,13 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta
5. ZIP 696,57 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XII. zasadnutí MZ v Košiciach dňa 12.09.2016 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
6. ZIP 82,85 KB
ZIP 4,98 MB
Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2017 – 2019 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
7. ZIP 334,21 KB Návrh na zmenu Štatútu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
8. ZIP 365,29 KB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
9. ZIP 400,58 KB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu verejného priestranstva - Park Ľudovíta Felda PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
10. ZIP 322,67 KB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulice - Ulica k Hutke PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
11. ZIP 803,57 KB Návrh na zmenu Zadania pre Územný plán zóny Košice – Rozália PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
12. ZIP 2,56 MB Územný plán zóny Košice – Rozália PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
13. ZIP 82,85 KB
ZIP 4,58 MB
ZADANIE pre nový Územný plán mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
14. ZIP 1,52 MB Informácia o podaní petície za zachovanie Borovicového hája PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
15. ZIP 3,28 MB Súhrnné upozornenie prokurátora č. Kd 161/16/8800-3 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
16. ZIP 234,29 KB Prevod 29 ks akcií, ktoré zodpovedajú 29 podielu na základnom imaní spoločnosti KOSIT a.s. PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
17. ZIP 1,21 MB Verejné osvetlenie mesta Košice – informácia o stave prípravy podkladov pre ver. obstarávanie v súvislosti s ukončením zmluvy o nájme a prevádzke ver. osvetlenia so spol. ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
18. ZIP 732,03 KB Informácia o preskúmaní územnoplánovacej dokumentácie Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
19. ZIP 82,85 KB
ZIP 4,09 MB
Zaradenie hrobu V. Hotru do zoznamu chránených hrobov, Verejný cintorín v Košiciach PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
20. ZIP 1,63 MB Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode z IX. zasadnutia zo dňa 18.01.2016 - Návrh postupov pri riešení redukcie mestských častí v Košiciach PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
21. ZIP 449,53 KB Predloženie 4 žiadostí o NFP v rámci Integrovaného reg. op. programu, Prior. os 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verej. službám - Investovanie do vzdelania ... PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
22. ZIP 405,24 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Op. programu Integrovaná infraštruktúra, Prior. os 3 – Verejná osobná doprava; názov projektu: Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia (DEPO) PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
23. ZIP 213,55 KB Schválenie žiadosti o poskytnutie podpory zo Štát. fondu rozvoja bývania SR na obstaranie náj. bytov stavebnou úpravou nájomných bytov (Obnova bytového domu Sládkovičova 3, súp. č. 1962) PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
24. ZIP 393,52 KB Návrh na zmenu Stanov obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. z dôvodu rozšírenia predmetu podnikania PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
25. ZIP 251,37 KB Návrh na delegovanie nového zástupcu mesta Košice v Mestskej školskej rade PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
26. ZIP 251,6 KB Návrh na zmenu delegovaných zástupcov zriaďovateľa v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
27. ZIP 251,78 KB Návrh na rozhodnutie o zmene účelového určenia školského majetku – časti stavby a pozemku v objekte a areáli MŠ Dénešova 53, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
28. ZIP 246,38 KB Návrh na rozhodnutie o zmene účelového určenia školského majetku – stavby pri areáli ZŠ Polianska 1, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
29. ZIP 319,62 KB Prenájom nebytových priestorov a pozemku za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa v objekte a areáli ZŠ Drábova 3, Košice pre nájomcu SPLASH INTERNATIONAL, Moyzesova 1025/48, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
30. ZIP 245,74 KB Zverenie nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku mesta Košice do správy Základnej škole Bernolákova 16, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
31. ZIP 416,32 KB Zverenie vodnej stavby Mlynský náhon do správy Správe mestskej zelene v Košiciach PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
32. ZIP 1006,33 KB Zverenie Parku Drevný trh Košice pozostávajúceho z pozemku a stavieb - park Drevný trh, kované oplotenie parku Drevný trh a rekonštrukcia fontány – Drevný trh, k. ú. Stredné Mesto, do správy SMsZ v Košiciach PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
33. ZIP 909,01 KB Zverenie nehnuteľnosti parciel registra C KN č. 1498/8 a 1381/7, k. ú. Barca do správy MČ Košice – Barca PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
34. ZIP 620,02 KB Zverenie pozemku registra E KN parc. č. 529/002 v k. ú. Kavečany do správy Zoologickej záhrade Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
35. ZIP 1,35 MB Zverenie neh. majetku mesta Košice – miestnych komunikácií a spev. plôch s pozemkami zrealizovaných v rámci stavby Panoráma – obyt. súbor v k. ú. Nižná Úvrať do správy MČ Košice – Vyšné Opátske PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
36. ZIP 1,44 MB Zámena pozemkov v k. ú. Barca medzi mestom Košice a podielovými spoluvlastníkmi Ing. M. J. a F. B. bez finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
37. ZIP 1,19 MB Pokračovanie rokovania o preruš. bode z XII. MZ zo dňa 12.09.2016 - Zníženie úhrady za podnájom nebyt. priestorov v nehnuteľnosti na ul. Československej armády č. 21 v Košiciach pre Inštitút vzdelávania seniorov ... PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
38. ZIP 487,36 KB Dlhodobý prenájom nefunkčnej plynovej kotolne a pozemkov parc. č. 6051/4,6 v k. ú. Luník pre MČ Košice – Luník IX za 1 EUR/rok z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
39. ZIP 788,23 KB Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie uzamykateľných kontajnerovísk v k. ú. Terasa za 1 EUR/rok z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
40. ZIP 290,48 KB Prenájom pozemku na časti parciel č. 3979/67, 3979/32, 3979/6 v k. ú. Jazero, pre MČ Košice - Nad jazerom, z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
41. ZIP 289,49 KB Prenájom pozemku na časti parcely č. 4438/1 v k. ú. Jazero, pre MČ Košice - Nad jazerom, z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
42. ZIP 270,66 KB Prenájom Športového areálu Olympia pre firmu MAXIS TRADE s.r.o. na dobu určitú 20 rokov PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
43. ZIP 572,4 KB Prenájom nehnuteľnosti - časti objektu bývalého kina Družba na Hronskej ulici v Košiciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
44. ZIP 262,21 KB Prenájom stavieb, budov a pozemkov pre DPMK, a.s. – schválenie výšky nájomného PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
45. ZIP 576,72 KB Odňatie nehnuteľností zo správy MČ Košice – Sídlisko KVP a ich následné zverenie do správy príspevkovej organizácie K 13 – Košické kultúrne centrá PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
46. ZIP 641,09 KB Odňatie pozemku registra C KN parc. č. 3803/7 v k. ú. Huštáky zo správy Mestskej časti Košice – Staré Mesto a zverenie do správy Správe mestskej zelene v Košiciach PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
47. ZIP 264,09 KB Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 663 zo dňa 17. júna 2013 PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
48. ZIP 254,87 KB Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 664 zo dňa 17. júna 2013 PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
49. ZIP 1,32 MB Odplatný prevod stavby – parkovacích a spevnených plôch, ako aj chodníka na Sokolovskej ul. v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
50. ZIP 1,89 MB Odplatný prevod stavieb – parkoviska na Sokolovskej a Laboreckej ul. v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
51. ZIP 1,17 MB Odplatný prevod stavby – parkoviska na ul. Obrody v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
52. ZIP 2,42 MB Odplatný prevod stavieb – parkoviska na Lesníckej a Obchodnej ul. v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
53. ZIP 1,75 MB Odplatný prevod investície, zrekonštruovaného detského ihriska na Krosnianskej ul. od MČ Košice – Dargovských hrdinov, do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
54. ZIP 1,26 MB Odplatný prevod – chodníka na ul. Tr. SNP – Kysucká v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
55. ZIP 2,23 MB Odplatný prevod stavebných objektov – chodníka na Nešporovej a Humenskej ul. v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
56. ZIP 1,02 MB Bezodplatný prevod stavby SO 005 – Verejné osvetlenie, od firmy JALES-STAV s.r.o. a Terrachem s.r.o. Košice do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
57. ZIP 1,3 MB Bezodplatný prevod komunikácie a chodníka na Železiarenskej ul. v Košiciach od spoločnosti CLEANJET s.r.o. do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
58. ZIP 1,04 MB Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
59. ZIP 831,38 KB Určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k. ú. Košické Hámre priamym predajom PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
60. ZIP 1,56 MB Reálne rozdelenie a prevod nehnuteľností v k. ú. Terasa medzi mestom Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
61. ZIP 2,54 MB Prevod nehnuteľností medzi mestom Košice a Košickým samosprávnym krajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou zámeny bez finančného vyrovnania PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
62. ZIP 692,23 KB Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Severné mesto pre Ing. Š. S. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
63. ZIP 1,12 MB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre V. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
64. ZIP 1,41 MB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Domov Terasa s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
65. ZIP 950,15 KB Prevod pozemku v k. ú. Košická Nová Ves pre p. K. H. a M. H. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
66. ZIP 713,27 KB Prevod pozemku v k. ú. Košické Hámre pre MUDr. V. V. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
67. ZIP 1,02 MB Prevod pozemku v k. ú. Terasa na Ing. P. K. a Ing. K. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
68. ZIP 951,3 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. D. O. a manž. JUDr. B. O. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
69. ZIP 986,72 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre K. L. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
70. ZIP 3,14 MB Prevod pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce, Košická Nová Ves, Letná a Jazero formou zámeny so spoločnosťou DUMAD s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
71. ZIP 1,52 MB Prevod nehnuteľností v k. ú. Stredné mesto medzi mestom Košice a spoločnosťou MA.GI.CA., s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou zámeny bez finančného vyrovnania PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
72. ZIP 783,2 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Jazero pre Ing. D. B. a I. B. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
73. ZIP 1017,33 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Košická Nová Ves pre P. Š. a M. Dž. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
74. ZIP 942,45 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre STAVAKOM s.r.o. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
75. ZIP 982,79 KB Prevod pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Ing. I. Š. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
76. ZIP 1,43 MB Prevod pozemkov pod stavbami v k. ú. Skladná pre Prvú východoslovenskú obchodnú, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
77. ZIP 786,06 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. K. K. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
78. ZIP 735,23 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Z. V. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
79. ZIP 745,25 KB Prevod pozemku v k. ú. Furča pre M. M. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
80. ZIP 704,19 KB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Ľ. E. a MUDr. B. J. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
81. ZIP 1,88 MB Prevod pozemkov v k. ú. Šaca pre M. K., Ing. E. Š. a H. P. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
82. ZIP 753,96 KB Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre M. V., Mgr. J. Ž. Ď., Ing. M. M., MUDr. Š. V., Prof. Ing. J. B., CSc. a K. B. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
83. ZIP 990,77 KB Prevod pozemkov v k. ú. Letná pre MUDr. P. P., Ing. S. G. CSc., Ing. T. H., Ing. D. F., J. S. a G. Č. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
84. ZIP 772,8 KB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Ing. T. T., Ing. K. P., Mgr. J. M., Ing. P. Š. a MUDr. J. L. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
85. ZIP 1,29 MB Prevod nehnuteľnosti – kotolne na Kováčskej ul. č. 4 v Košiciach v k. ú. Stredné mesto formou dobrovoľnej dražby PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
86. ZIP 949,37 KB Prevod nehnuteľnosti na ul. Gerlachovská ul. č. 34 v Košiciach pre spoločnosť Línia KE, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
87. ZIP 910,68 KB Odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v k. ú. Furča od rodiny F. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
88. ZIP 691,51 KB Majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti - I. a II. posch. domu PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
89. ZIP 174,88 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XII. zasadnutia MZ PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
90. --- Interpelácie poslancov MZ
91. --- Dopyty poslancov MZ
92. --- Rôzne
93. --- Záver