Prejsť na obsah

Uznesenia: 572 - 663

XIII. zasadnutie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dátum konania: 12.12.2016

Zoznam

572. PDF 181,54 KB Petícia za zmenu koncepcie parkovania v meste Košice
573. PDF 186,36 KB Určenie využitia príjmov plynúcich z parkovania
574. PDF 211,12 KB Protest prokurátora proti niektorým ustanoveniam VZN č. 157 o dočasnom parkovaní mot. vozidiel na vymedzenom území mesta Košice a zmena VZN č.157
575. PDF 206,29 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
576. PDF 186,05 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XII. zasadnutí MZ dňa 12.09.2016
577. ZIP 2,36 MB Programový rozpočet mesta Košice na roky 2017 – 2019
578. PDF 184,51 KB Zmena Štatútu mesta Košice
579. PDF 186,43 KB VZN mesta Košice o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice
580. PDF 188,1 KB Prerušenie rokovania MZ o bode č. 9 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu verejného priestranstva „Park Ľudovíta Felda“
581. PDF 185,76 KB VZN mesta Košice o určení názvu ulice „Ulica k Hutke“
582. PDF 193,58 KB Zmena Zadania pre Územný plán zóny „Košice – Rozália“
583. PDF 197,76 KB Územný plán zóny „Košice – Rozália – 12 RD“
584. PDF 184,84 KB Petícia za zachovanie Borovicového hája
585. PDF 184,54 KB Súhrnné upozornenie prokurátora č. Kd 161/16/8800-3
586. PDF 208,58 KB Prevod 29 ks akcií, ktoré zodpovedajú 29 podielu na základnom imaní spoločnosti KOSIT a.s.
587. PDF 193,49 KB Verejné osvetlenie mesta Košice – informácia o stave prípravy podkladov pre ver. obstarávanie v súvislosti s ukončením zmluvy o nájme a prevádzke ...
588. PDF 190,84 KB Zadanie pre nový Územný plán mesta Košice
589. PDF 184,21 KB Informácia o preskúmaní územnoplánovacej dokumentácie Košice
590. PDF 184,4 KB Zaradenie hrobu V. Hotru do zoznamu chránených hrobov, Verejný cintorín v Košiciach
591. PDF 200,88 KB Návrh postupov pri riešení redukcie mestských častí v Košiciach
592. PDF 196,88 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Integrovaného reg. op. programu, Prior. os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším ver. službám /MŠ Azovská
593. PDF 198,73 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Integrovaného reg. op. programu, Prior. os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším ver. službám /MŠ Muškátová
594. PDF 197,59 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Integrovaného reg. op. programu, Prior. os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším ver. službám /MŠ Húskova
595. PDF 199,44 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Integrovaného reg. op. programu, Prior. os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším ver. službám /MŠ Žižkova
596. PDF 195,82 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Op. programu Integrovaná infraštruktúra, Prior. os 3 – Verejná os. doprava - modernizácia údrž. základne (DEPO)
597. PDF 209,69 KB Schválenie žiadosti o poskytnutie podpory zo Štát. fondu rozvoja bývania SR na obstaranie náj. bytov stavebnou úpravou - byt. dom Sládkovičová 3
598. PDF 187,93 KB Zmena Stanov obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. z dôvodu rozšírenia predmetu podnikania
599. PDF 187,72 KB Delegovanie nového zástupcu mesta Košice v Mestskej školskej rade
600. PDF 195,98 KB Zmena delegovaných zástupcov zriaďovateľa v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
601. PDF 186,01 KB Personálne zmeny v Komisii dopravy a výstavby pri MZ v Košiciach
602. PDF 186,98 KB Personálne zmeny v Komisii národnostných menšín pri MZ v Košiciach
603. PDF 205,26 KB Rozhodnutie o zmene účelového určenia školského majetku – časti stavby a pozemku v objekte a areáli MŠ Dénešova 53, Košice
604. PDF 190,54 KB Rozhodnutie o zmene účelového určenia školského majetku – stavby pri areáli ZŠ Polianska 1, Košice
605. PDF 213,83 KB Prenájom nebyt. priestorov a pozemku za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa v objekte a areáli ZŠ Drábova 3, Košice pre nájomcu SPLASH INTERNATIONAL
606. PDF 204,99 KB Zverenie nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku mesta Košice do správy ZŠ Bernolákova 16, Košice
607. PDF 189,43 KB Zverenie vodnej stavby Mlynský náhon do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
608. PDF 195,97 KB Zverenie Parku Drevný trh Košice pozostávajúceho z pozemku a stavieb - do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
609. PDF 196,06 KB Zverenie nehnuteľnosti parciel registra C KN č. 1498/8 a 1381/7, k. ú. Barca do správy MČ Košice – Barca
610. PDF 193,21 KB Zverenie pozemku registra E KN parc. č. 529/002 v k. ú. Kavečany do správy Zoologickej záhrade Košice
611. ZIP 879,67 KB Zverenie neh. majetku mesta Košice – miest. komunikácií a spevnených plôch s prislúchajúcimi pozemkami zrealiz. v rámci stavby „Panoráma – ob. súbor“
612. PDF 197,1 KB Zámena pozemkov v k. ú. Barca medzi mestom Košice a podiel. spoluvlastníkmi Ing. M. Juhászovou a F. Bakšim bez fin. vyrovnania z dôvodu hod. os. zr.
613. PDF 197,6 KB Dlhodobý prenájom nefunkčnej plyn. kotolne a pozemkov parc. č. 6051/4 a 6051/6 v k. ú. Luník pre MČ Luník IX za 1,- €/rok z dôvodov hod.os. zr.
614. PDF 200,78 KB Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie uzamykateľných kontajnerovísk v k. ú. Terasa za 1,- €/rok z dôvodov hod. os. zr.
615. PDF 195,32 KB Prenájom pozemku na časti parciel č. 3979/67, 3979/32, 3979/6 v k. ú. Jazero, pre MČ Košice - Nad jazerom z dôvodu hod. os. zreteľa
616. PDF 196,28 KB Prenájom pozemku na časti parcely č. 4438/1 v k. ú. Jazero pre MČ Košice - Nad jazerom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
617. PDF 188,33 KB Prenájom Športového areálu Olympia pre firmu MAXIS TRADE s.r.o. na dobu určitú 20 rokov
618. PDF 193,07 KB Prenájom nehnuteľnosti - časti objektu bývalého kina Družba na Hronskej ulici v Košiciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa
619. PDF 191,14 KB Prenájom stavieb, budov a pozemkov pre DPMK, a.s. – schválenie výšky nájomného z dôvodov hodných osobitného zreteľa
620. PDF 198,33 KB Odňatie nehnuteľností zo správy MČ Košice – Sídlisko KVP a zverenie do správy príspevkovej organizácie K 13 – Košické kultúrne centrá
621. PDF 195,43 KB Odňatie pozemku registra C KN parc. č. 3803/7 v k. ú. Huštáky zo správy MČ Košice – Staré Mesto a zverenie do správy Správe mestskej zelene v Košiciac
622. PDF 189,02 KB Zrušenie uznesenia MZ č. 663 zo dňa 17. júna 2013
623. PDF 189,7 KB Zrušenie uznesenia MZ č. 664 zo dňa 17. júna 2013
624. PDF 191,31 KB v Košiciach, vo vlastníctve MČ Západ do vlastníctva mesta
625. PDF 192,72 KB Odplatný prevod stavieb – parkoviska na Sokolovskej a Laboreckej ul. v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
626. PDF 190,33 KB Odplatný prevod stavby – parkoviska na ul. Obrody v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
627. PDF 192,43 KB Odplatný prevod stavieb – parkoviska na Lesníckej a Obchodnej ul. v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
628. PDF 190,87 KB Odplatný prevod investície, zrekonštruovaného detského ihriska na Krosnianskej ul. od MČ Košice – Dargovských hrdinov do vlastníctva mesta Košice
629. PDF 189,87 KB Odplatný prevod – chodníka na ul. Tr. SNP – Kysucká v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
630. PDF 192,47 KB Odplat. prevod stav. objektov – chodníka na Nešporovej a Humenskej ul. v Košiciach, vo vlastníctve MČ Západ do vlastníctva mesta Košice
631. PDF 195,75 KB Bezodplatný prevod stavby SO 005 – Verejné osvetlenie, od firmy JALES-STAV s.r.o. a Terrachem s.r.o. Košice do vlastníctva mesta Košice
632. PDF 194,07 KB Bezodplatný prevod komunikácie a chodníka na Železiarenskej ul. v Košiciach od spoločnosti CLEANJET s.r.o. do vlastníctva mesta Košice
633. PDF 188,69 KB Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre
634. PDF 190 KB Určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k. ú. Košické Hámre priamym predajom
635. PDF 205,7 KB Reálne rozdelenie a prevod nehnuteľností v k. ú. Furča medzi mestom Košice a spol. SZILCAR Slovakia a.s. z dôvodu hod. os. zr. formou zámeny...
636. PDF 198,96 KB Prevod nehnuteľností medzi mestom Košice a Košickým samosprávnym krajom z dôvodu hod. os. zreteľa formou zámeny bez fin. vyrovnania
637. PDF 194,08 KB Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Severné mesto pre Ing. Štefana Slosiara z dôvodu hodného osobitného zreteľa
638. PDF 193,51 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Vlastimila Kotradyho z dôvodu hodného osobitného zreteľa
639. PDF 193,97 KB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Domov Terasa s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
640. PDF 191,42 KB Prevod pozemku v k. ú. Košická Nová Ves pre Klaudiu Hovanovú a Marcela Hovana z dôvodu hodného osobitného zreteľa
641. PDF 192,49 KB Prevod pozemku v k. ú. Košické Hámre pre MUDr. Valériu Vancákovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
642. PDF 193,66 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa na Ing. Petra Kovaľa a Ing. Katarínu Kovaľovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
643. PDF 195,4 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Dezidera Oreniča a manž. JUDr. Beátu Oreničovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
644. PDF 192,67 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Katarínu Lenďákovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
645. PDF 204,89 KB Prevod pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce, Košická Nová Ves, Letná a Jazero formou zámeny so spoločnosťou DUMAD s.r.o. z dôvodu hod. os. zreteľa
646. PDF 201,52 KB Prevod nehnuteľností v k. ú. Stredné mesto medzi mestom Košice a spoločnosťou MA.GI.CA., s.r.o. z dôvodu hod. os. zr. formou zámeny...
647. PDF 193,91 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Jazero pre Ing. Daniela Bakalára a Ivetu Bakalárovú
648. PDF 196,85 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Košická Nová Ves pre Petra Šebeščáka a Bc. Martinu Džupinka
649. PDF 195,28 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre STAVAKOM s.r.o.
650. PDF 190,91 KB Prevod pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Ing. Ivana Šebestu
651. PDF 191,64 KB Prevod pozemkov pod stavbami v k. ú. Skladná pre Prvú východoslovenskú obchodnú, s.r.o.
652. PDF 189,59 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. Katarínu Kyseľovú
653. PDF 190,86 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Zuzanu Vodrážkovú
654. PDF 189,01 KB Prevod pozemku v k. ú. Furča pre Mariána Marhulíka
655. PDF 194,85 KB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Ľubicu Egryovú a MUDr. Bore Janeski
656. PDF 194,82 KB Prevod pozemkov v k. ú. Šaca pre Moniku Kišovú, Ing. Erika Štofančíka a Helenu Porubenskú
657. PDF 199,91 KB Prevod pozemkov v k.ú. Sev.mesto pre M. Vajdovú, Mgr. J. Žakarovskú Ďuricovú, Ing. M. Matíka, MUDr. Š. Vécseya, Prof. Ing. J. Blahovca CSc. a K.B. ...
658. PDF 201,83 KB Prevod pozemkov v k. ú. Letná pre MUDr. P. Pedowského, Ing. S. Gregu CSc., Ing. T. Hudáka, Ing. D. Fedoriaka, J. Spielvogela a G. Čapkovú
659. PDF 199,29 KB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Ing. Tibora Tótha, Ing. Katarínu Pavlíkovú, Mgr. Jolán Milickú, Ing. Petra Šafaříka a MUDr. Janu Lofajovú
660. PDF 192,76 KB Prevod nehnuteľnosti – kotolne na Kováčskej ul. č. 4 v Košiciach v k. ú. Stredné mesto formou dobrovoľnej dražby
661. PDF 193,96 KB Odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v k. ú. Furča od rodiny Forraiových
662. PDF 206,17 KB Majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti - I. a II. posch. domu na Zámočníckej 4 v Košiciach
663. PDF 189,46 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XII. zasadnutia MZ