Uznesenia: 572 - 663

XIII. zasadnutie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dátum konania: 12.12.2016

UZNESENIE: 623

Názov:
Zrušenie uznesenia MZ č. 664 zo dňa 17. júna 2013

Ostatné

572. PDF 181,54 KB Petícia za zmenu koncepcie parkovania v meste Košice
573. PDF 186,36 KB Určenie využitia príjmov plynúcich z parkovania
574. PDF 211,12 KB Protest prokurátora proti niektorým ustanoveniam VZN č. 157 o dočasnom parkovaní mot. vozidiel na vymedzenom území mesta Košice a zmena VZN č.157
575. PDF 206,29 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
576. PDF 186,05 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XII. zasadnutí MZ dňa 12.09.2016
577. ZIP 2,36 MB Programový rozpočet mesta Košice na roky 2017 – 2019
578. PDF 184,51 KB Zmena Štatútu mesta Košice
579. PDF 186,43 KB VZN mesta Košice o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice
580. PDF 188,1 KB Prerušenie rokovania MZ o bode č. 9 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu verejného priestranstva „Park Ľudovíta Felda“
581. PDF 185,76 KB VZN mesta Košice o určení názvu ulice „Ulica k Hutke“
582. PDF 193,58 KB Zmena Zadania pre Územný plán zóny „Košice – Rozália“
583. PDF 197,76 KB Územný plán zóny „Košice – Rozália – 12 RD“
584. PDF 184,84 KB Petícia za zachovanie Borovicového hája
585. PDF 184,54 KB Súhrnné upozornenie prokurátora č. Kd 161/16/8800-3
586. PDF 208,58 KB Prevod 29 ks akcií, ktoré zodpovedajú 29 podielu na základnom imaní spoločnosti KOSIT a.s.
587. PDF 193,49 KB Verejné osvetlenie mesta Košice – informácia o stave prípravy podkladov pre ver. obstarávanie v súvislosti s ukončením zmluvy o nájme a prevádzke ...
588. PDF 190,84 KB Zadanie pre nový Územný plán mesta Košice
589. PDF 184,21 KB Informácia o preskúmaní územnoplánovacej dokumentácie Košice
590. PDF 184,4 KB Zaradenie hrobu V. Hotru do zoznamu chránených hrobov, Verejný cintorín v Košiciach
591. PDF 200,88 KB Návrh postupov pri riešení redukcie mestských častí v Košiciach
592. PDF 196,88 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Integrovaného reg. op. programu, Prior. os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším ver. službám /MŠ Azovská
593. PDF 198,73 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Integrovaného reg. op. programu, Prior. os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším ver. službám /MŠ Muškátová
594. PDF 197,59 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Integrovaného reg. op. programu, Prior. os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším ver. službám /MŠ Húskova
595. PDF 199,44 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Integrovaného reg. op. programu, Prior. os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším ver. službám /MŠ Žižkova
596. PDF 195,82 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Op. programu Integrovaná infraštruktúra, Prior. os 3 – Verejná os. doprava - modernizácia údrž. základne (DEPO)
597. PDF 209,69 KB Schválenie žiadosti o poskytnutie podpory zo Štát. fondu rozvoja bývania SR na obstaranie náj. bytov stavebnou úpravou - byt. dom Sládkovičová 3
598. PDF 187,93 KB Zmena Stanov obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. z dôvodu rozšírenia predmetu podnikania
599. PDF 187,72 KB Delegovanie nového zástupcu mesta Košice v Mestskej školskej rade
600. PDF 195,98 KB Zmena delegovaných zástupcov zriaďovateľa v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
601. PDF 186,01 KB Personálne zmeny v Komisii dopravy a výstavby pri MZ v Košiciach
602. PDF 186,98 KB Personálne zmeny v Komisii národnostných menšín pri MZ v Košiciach
603. PDF 205,26 KB Rozhodnutie o zmene účelového určenia školského majetku – časti stavby a pozemku v objekte a areáli MŠ Dénešova 53, Košice
604. PDF 190,54 KB Rozhodnutie o zmene účelového určenia školského majetku – stavby pri areáli ZŠ Polianska 1, Košice
605. PDF 213,83 KB Prenájom nebyt. priestorov a pozemku za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa v objekte a areáli ZŠ Drábova 3, Košice pre nájomcu SPLASH INTERNATIONAL
606. PDF 204,99 KB Zverenie nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku mesta Košice do správy ZŠ Bernolákova 16, Košice
607. PDF 189,43 KB Zverenie vodnej stavby Mlynský náhon do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
608. PDF 195,97 KB Zverenie Parku Drevný trh Košice pozostávajúceho z pozemku a stavieb - do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
609. PDF 196,06 KB Zverenie nehnuteľnosti parciel registra C KN č. 1498/8 a 1381/7, k. ú. Barca do správy MČ Košice – Barca
610. PDF 193,21 KB Zverenie pozemku registra E KN parc. č. 529/002 v k. ú. Kavečany do správy Zoologickej záhrade Košice
611. ZIP 879,67 KB Zverenie neh. majetku mesta Košice – miest. komunikácií a spevnených plôch s prislúchajúcimi pozemkami zrealiz. v rámci stavby „Panoráma – ob. súbor“
612. PDF 197,1 KB Zámena pozemkov v k. ú. Barca medzi mestom Košice a podiel. spoluvlastníkmi Ing. M. Juhászovou a F. Bakšim bez fin. vyrovnania z dôvodu hod. os. zr.
613. PDF 197,6 KB Dlhodobý prenájom nefunkčnej plyn. kotolne a pozemkov parc. č. 6051/4 a 6051/6 v k. ú. Luník pre MČ Luník IX za 1,- €/rok z dôvodov hod.os. zr.
614. PDF 200,78 KB Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie uzamykateľných kontajnerovísk v k. ú. Terasa za 1,- €/rok z dôvodov hod. os. zr.
615. PDF 195,32 KB Prenájom pozemku na časti parciel č. 3979/67, 3979/32, 3979/6 v k. ú. Jazero, pre MČ Košice - Nad jazerom z dôvodu hod. os. zreteľa
616. PDF 196,28 KB Prenájom pozemku na časti parcely č. 4438/1 v k. ú. Jazero pre MČ Košice - Nad jazerom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
617. PDF 188,33 KB Prenájom Športového areálu Olympia pre firmu MAXIS TRADE s.r.o. na dobu určitú 20 rokov
618. PDF 193,07 KB Prenájom nehnuteľnosti - časti objektu bývalého kina Družba na Hronskej ulici v Košiciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa
619. PDF 191,14 KB Prenájom stavieb, budov a pozemkov pre DPMK, a.s. – schválenie výšky nájomného z dôvodov hodných osobitného zreteľa
620. PDF 198,33 KB Odňatie nehnuteľností zo správy MČ Košice – Sídlisko KVP a zverenie do správy príspevkovej organizácie K 13 – Košické kultúrne centrá
621. PDF 195,43 KB Odňatie pozemku registra C KN parc. č. 3803/7 v k. ú. Huštáky zo správy MČ Košice – Staré Mesto a zverenie do správy Správe mestskej zelene v Košiciac
622. PDF 189,02 KB Zrušenie uznesenia MZ č. 663 zo dňa 17. júna 2013
624. PDF 191,31 KB v Košiciach, vo vlastníctve MČ Západ do vlastníctva mesta
625. PDF 192,72 KB Odplatný prevod stavieb – parkoviska na Sokolovskej a Laboreckej ul. v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
626. PDF 190,33 KB Odplatný prevod stavby – parkoviska na ul. Obrody v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
627. PDF 192,43 KB Odplatný prevod stavieb – parkoviska na Lesníckej a Obchodnej ul. v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
628. PDF 190,87 KB Odplatný prevod investície, zrekonštruovaného detského ihriska na Krosnianskej ul. od MČ Košice – Dargovských hrdinov do vlastníctva mesta Košice
629. PDF 189,87 KB Odplatný prevod – chodníka na ul. Tr. SNP – Kysucká v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
630. PDF 192,47 KB Odplat. prevod stav. objektov – chodníka na Nešporovej a Humenskej ul. v Košiciach, vo vlastníctve MČ Západ do vlastníctva mesta Košice
631. PDF 195,75 KB Bezodplatný prevod stavby SO 005 – Verejné osvetlenie, od firmy JALES-STAV s.r.o. a Terrachem s.r.o. Košice do vlastníctva mesta Košice
632. PDF 194,07 KB Bezodplatný prevod komunikácie a chodníka na Železiarenskej ul. v Košiciach od spoločnosti CLEANJET s.r.o. do vlastníctva mesta Košice
633. PDF 188,69 KB Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre
634. PDF 190 KB Určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k. ú. Košické Hámre priamym predajom
635. PDF 205,7 KB Reálne rozdelenie a prevod nehnuteľností v k. ú. Furča medzi mestom Košice a spol. SZILCAR Slovakia a.s. z dôvodu hod. os. zr. formou zámeny...
636. PDF 198,96 KB Prevod nehnuteľností medzi mestom Košice a Košickým samosprávnym krajom z dôvodu hod. os. zreteľa formou zámeny bez fin. vyrovnania
637. PDF 194,08 KB Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Severné mesto pre Ing. Štefana Slosiara z dôvodu hodného osobitného zreteľa
638. PDF 193,51 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Vlastimila Kotradyho z dôvodu hodného osobitného zreteľa
639. PDF 193,97 KB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Domov Terasa s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
640. PDF 191,42 KB Prevod pozemku v k. ú. Košická Nová Ves pre Klaudiu Hovanovú a Marcela Hovana z dôvodu hodného osobitného zreteľa
641. PDF 192,49 KB Prevod pozemku v k. ú. Košické Hámre pre MUDr. Valériu Vancákovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
642. PDF 193,66 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa na Ing. Petra Kovaľa a Ing. Katarínu Kovaľovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
643. PDF 195,4 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Dezidera Oreniča a manž. JUDr. Beátu Oreničovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
644. PDF 192,67 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Katarínu Lenďákovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
645. PDF 204,89 KB Prevod pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce, Košická Nová Ves, Letná a Jazero formou zámeny so spoločnosťou DUMAD s.r.o. z dôvodu hod. os. zreteľa
646. PDF 201,52 KB Prevod nehnuteľností v k. ú. Stredné mesto medzi mestom Košice a spoločnosťou MA.GI.CA., s.r.o. z dôvodu hod. os. zr. formou zámeny...
647. PDF 193,91 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Jazero pre Ing. Daniela Bakalára a Ivetu Bakalárovú
648. PDF 196,85 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Košická Nová Ves pre Petra Šebeščáka a Bc. Martinu Džupinka
649. PDF 195,28 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre STAVAKOM s.r.o.
650. PDF 190,91 KB Prevod pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Ing. Ivana Šebestu
651. PDF 191,64 KB Prevod pozemkov pod stavbami v k. ú. Skladná pre Prvú východoslovenskú obchodnú, s.r.o.
652. PDF 189,59 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. Katarínu Kyseľovú
653. PDF 190,86 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Zuzanu Vodrážkovú
654. PDF 189,01 KB Prevod pozemku v k. ú. Furča pre Mariána Marhulíka
655. PDF 194,85 KB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Ľubicu Egryovú a MUDr. Bore Janeski
656. PDF 194,82 KB Prevod pozemkov v k. ú. Šaca pre Moniku Kišovú, Ing. Erika Štofančíka a Helenu Porubenskú
657. PDF 199,91 KB Prevod pozemkov v k.ú. Sev.mesto pre M. Vajdovú, Mgr. J. Žakarovskú Ďuricovú, Ing. M. Matíka, MUDr. Š. Vécseya, Prof. Ing. J. Blahovca CSc. a K.B. ...
658. PDF 201,83 KB Prevod pozemkov v k. ú. Letná pre MUDr. P. Pedowského, Ing. S. Gregu CSc., Ing. T. Hudáka, Ing. D. Fedoriaka, J. Spielvogela a G. Čapkovú
659. PDF 199,29 KB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Ing. Tibora Tótha, Ing. Katarínu Pavlíkovú, Mgr. Jolán Milickú, Ing. Petra Šafaříka a MUDr. Janu Lofajovú
660. PDF 192,76 KB Prevod nehnuteľnosti – kotolne na Kováčskej ul. č. 4 v Košiciach v k. ú. Stredné mesto formou dobrovoľnej dražby
661. PDF 193,96 KB Odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v k. ú. Furča od rodiny Forraiových
662. PDF 206,17 KB Majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti - I. a II. posch. domu na Zámočníckej 4 v Košiciach
663. PDF 189,46 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XII. zasadnutia MZ