Prejsť na obsah

Zasadnutie: XX

XX. zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 16.04.2018
Dátum publikovania: 06.04.2018
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
zvolávam

XX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
16. apríla 2018 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

1. ZIP 1,62 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta
2. ZIP 499,55 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XIX. zasadnutí MZ dňa 12.2.2018 PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
3. ZIP 140,54 KB Návrh na určenie platu námestníka primátora mesta Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
4. ZIP 251,58 KB Portrétovanie primátora mesta Košice podľa stáročných zvyklostí mesta Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
5. ZIP 141,73 KB Výkon oprávnení Mesta Košice ako spoločníka alebo akcionára v niektorých obchodných spoločnostiach – aktualizácia PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
6. ZIP 557,49 KB Návrh na zrušenie VZN mesta Košice č. 21/1994 O opatreniach na hospodárne využívanie pitnej vody na území mesta PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
7. ZIP 51,07 MB Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2017 a návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 1018/12.02.2018 PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
8. ZIP 1,2 MB Umiestnenie umeleckých diel na území Mestského parku v Košiciach PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
9. ZIP 241,54 KB Grantový program na rok 2018 - návrh na prerozdelenie dotácií na podporu projektov v oblasti kultúry PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
10. ZIP 270,27 KB Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe Výzvy číslo IV. SKR 2018 PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
11. ZIP 2,66 MB Koncepcia komplexného riešenia situácie na sídlisku Luník IX – aktualizácia a doplnenie pôvodného obsahu a vyhodnotenie plnenia prijatých opatrení PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
12. ZIP 2,03 MB Monitorovacia správa plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2017 PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
13. ZIP 260,77 KB Zmena v zložení dozornej rady v neziskovej organizácií Perly gotickej cesty, n. o. v ktorej je mesto Košice zakladateľ PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
14. ZIP 707,71 KB Usporiadanie vzťahov medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI s.r.o. pri prevádzkovaní parkovacích miest v rezidentských lokalitách PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
15. ZIP 267,56 KB Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
16. ZIP 854,03 KB Prenájom časti pozemku priamym nájmom za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa v areáli ZŠ Trebišovská 10 v Košiciach pre nájomcu Mestská hokejbalová únia, o. z., Donská 14, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
17. ZIP 319,65 KB Prenájom nebyt. priestorov priamym nájmom za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa v objekte MŠ Galaktická 11 v Košiciach pre nájomcu Centrum pedagogicko-psych. poradenstva a prevencie, Zuzkin park 10, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
18. ZIP 1,49 MB Prenájom ihriska v areáli ZŠ Janigova 2 v Košiciach priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
19. ZIP 323,45 KB Prenájom veľkej telocvične v objekte ZŠ Fábryho 44 v Košiciach a veľkej telocvične v objekte ZŠ Krosnianska 2 v Košiciach priamym nájmom za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa pre nájomcu ŠBK GALAXY Košice, Floriánska 1362/7, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
20. ZIP 1,14 MB Odňatie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice zo správy JŠ Užhorodská 8, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
21. ZIP 2,75 MB Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy škôl a školských zariadení PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
22. ZIP 263,93 KB Výstavba futbalového štadióna KFA - informácia PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
23. ZIP 842,37 KB Prenájom časti pozemku parc. č. 2736 v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad Jazerom za účelom revitalizácie detského ihriska na Gagarinovom námestí z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
24. ZIP 1,57 MB Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad Jazerom za účelom realizácie stavby: Verejné osvetlenie chodníkov na Baltickej – Kaspickej, z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
25. ZIP 793,11 KB Prenájom pozemkov časť parc. č. 3599/4 a parc. č. 3599/6 v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie stavby: Kurská kontajnerovisko, z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
26. ZIP 747,56 KB Prenájom častí pozemkov parc. č. 2848 a 2830 v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie stavby: Chodník Krosnianska – Ovručská, z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
27. ZIP 1,46 MB Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom revitalizácie detských ihrísk na ulici Obrody 27, Moldavskej 27 a Pražskej 9 pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa na dobu určitú 10 rokov PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
28. ZIP 847,58 KB Prenájom pozemku v k. ú. Terasa za účelom vybudovania kynologického parku v Katkinom parku pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
29. ZIP 865,7 KB Prenájom pozemkov pre Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. za účelom realizácie stavby: Košice, Račí potok II., RKOM 0,510-0,610 stabilizácia pravého svahu toku, v k. ú. Terasa z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
30. ZIP 1,64 MB Odňatie pozemkov v k. ú. Letná zo správy Mestskej časti Košice – Staré Mesto a zverenie do správy Správe mestskej zelene v Košiciach PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
31. ZIP 1,11 MB Zverenie pozemkov pod miestnymi komunikáciami do správy Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
32. ZIP 856,54 KB Prevod nehnuteľností v k. ú. Furča medzi mestom Košice a Rímskokatolíckou farnosťou Svätej Rodiny, Košice z dôvodov hodných osobitného zreteľa, formou zámeny s finančným vyrovnaním PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
33. ZIP 725,78 KB Zámena pozemkov v k. ú. Skladná a Stredné Mesto medzi mestom Košice a Ing. M. G. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
34. ZIP 413,39 KB Zámena pozemkov v k. ú. Jazero medzi mestom Košice a LABAŠ s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
35. ZIP 478,41 KB Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu P. P. 6/12 k celku na pozemku v k. ú. Južné mesto do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
36. ZIP 942,43 KB Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti - kina Družba, nachádzajúceho sa v k. ú. Terasa formou dobrovoľnej dražby PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
37. ZIP 958,79 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Poľov formou priameho predaja PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
38. ZIP 714,85 KB Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
39. ZIP 271,33 KB Prevod pozemkov v k. ú. Brody pre spoločnosť IPO ECOLOGY, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
40. ZIP 1,56 MB Prevod pozemku v k. ú. Pereš pre MČ Košice - Pereš z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
41. ZIP 1,08 MB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre DATACOM s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa a návrh na zrušenie uznesenia č. 995 zo dňa 11.decembra 2017 PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
42. ZIP 1,57 MB Prevod pozemkov v k. ú. Furča pre M. a K. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
43. ZIP 1,07 MB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre MVDr. I. Š. a MVDr. Z. Š. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
44. ZIP 745,37 KB Prevod nehnuteľností – bytov v bytovom dome Krčméryho 13, 15 a pozemku pod bytovým domom v k. ú. Luník pre MČ Košice – Luník IX z dôvodu hodného osobitného zreteľa s predkupným právom v prospech mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
45. ZIP 1,16 MB Prevod časti pozemku v k. ú. Severné Mesto do podielového spoluvlastníctva Ing. K. S., DrSc. a Ing. N. P., PhD. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
46. --- Interpelácie poslancov MZ
47. --- Dopyty poslancov MZ
48. --- Rôzne
49. --- Záver