Prejsť na obsah

Uznesenia: 1070 - 1126

XX. zasadnutie

Zasadnutie

Názov: XX. zasadnutie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dátum konania: 16.04.2018

Zoznam

1070. PDF 198,54 KB Vypustenie bodu zo zverejneného programu XX. zasadnutia MZ v Košiciach
1071. PDF 192,82 KB Schválenie zverejneného programu XX. zasadnutia MZ v Košiciach
1072. PDF 191,79 KB Doplnenie bodu do programu XX. zasadnutia MZ v Košiciach
1073. PDF 195,65 KB Doplnenie bodu do programu XX. zasadnutia MZ v Košiciach
1074. PDF 193,23 KB Doplnenie bodu do programu XX. zasadnutia MZ v Košiciach
1075. PDF 193,25 KB Doplnenie bodu do programu XX. zasadnutia MZ v Košiciach
1076. PDF 195,05 KB Doplnenie bodu do programu XX. zasadnutia MZ v Košiciach
1077. PDF 193,55 KB Doplnenie bodu do programu XX. zasadnutia MZ v Košiciach
1078. PDF 197,79 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
1079. PDF 194,3 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené na XIX. zasadnutí MZ dňa 12.02.2018
1080. PDF 198,36 KB Výstavba futbalového štadióna KFA – informácia
1081. PDF 195,05 KB Určenie platu námestníka primátora mesta Košice
1082. PDF 194,57 KB Portrétovanie primátora mesta Košice podľa stáročných zvyklostí mesta Košice
1083. PDF 201,13 KB Výkon oprávnení mesta Košice ako spoločníka alebo akcionára v niektorých obchodných spoločnostiach – aktualizácia
1084. PDF 197,73 KB Zrušenie VZN mesta Košice č. 21/1994 O opatreniach na hospodárne využívanie pitnej vody na území mesta
1085. PDF 211,2 KB Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2017
1086. PDF 192,79 KB Umiestnenie umeleckých diel na území Mestského parku v Košiciach
1087. PDF 241,72 KB Grantový program na rok 2018 - prerozdelenie dotácií na podporu projektov v oblasti kultúry
1088. PDF 272,72 KB Koncepcia rozvoja športu v meste Košice - prerozdelenie dotácií v roku 2018
1089. PDF 213,93 KB Grantový program DAMKO - prerozdelenie dotácií v roku 2018
1090. PDF 201 KB Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR na základe Výzvy číslo IV. SKR 2018
1091. PDF 196,88 KB Koncepcia komplexného riešenia situácie na sídlisku Luník IX – aktualizácia a doplnenie pôvodného obsahu a vyhodnotenie plnenia prijatých opatrení
1092. PDF 190,93 KB Monitorovacia správa plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2017
1093. PDF 200,24 KB Zmena v zložení dozornej rady v neziskovej organizácií Perly gotickej cesty, n. o., v ktorej je mesto Košice zakladateľ
1094. PDF 195,24 KB Prerušenie rokovania MZ o bode: Usporiadanie vzťahov medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI s.r.o. pri prevádzkovaní park. miest v rezidentských lok.
1095. PDF 203,71 KB Delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
1096. PDF 203,67 KB Prenájom časti pozemku priamym nájmom za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa v areáli ZŠ Trebišovská 10 v Košiciach pre nájomcu Mestská hokejbalová únia, o. z., Donská 14, Košice
1097. PDF 204,46 KB Prenájom nebyt. priestorov priamym nájmom za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa v objekte MŠ Galaktická 11 v Košiciach pre nájomcu Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zuzkin park 10, Košice
1098. PDF 209,73 KB Prenájom ihriska v areáli ZŠ Janigova 2 v Košiciach priamym nájmom za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa pre nájomcu Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava
1099. PDF 207,29 KB Prenájom veľkej telocvične v objekte ZŠ Fábryho 44 v Košiciach a veľkej telocvične v objekte ZŠ Krosnianska 2 v Košiciach priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu ŠBK GALAXY Košice
1100. PDF 200,05 KB Odňatie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice zo správy JŠ Užhorodská 8, Košice
1101. PDF 203,93 KB Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy škôl a školských zariadení
1102. PDF 194,06 KB Informácia o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri MZ
1103. PDF 201,53 KB Schválenie poskytnutia fin. prostriedkov na zabezpečenie zdrojov spoluúčasti na uskutočnenie aktivít projektov v rámci dotácie Min. školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou do
1104. PDF 203,69 KB Prenájom časti pozemku parc. č. 2736 v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom revitalizácie detského ihriska na Gagarinovom námestí z dôvodov hodných osobitného zreteľa
1105. PDF 219,23 KB Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby: Verejné osvetlenie chodníkov na Baltickej – Kaspickej“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
1106. PDF 206,63 KB Prenájom pozemkov časť parc. č. 3599/4 a parc. č. 3599/6 v k. ú. Furča pre MČ Košice – Darg. hrdinov za účelom realizácie stavby: Kurská kontajnerovisko“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
1107. PDF 205,08 KB Prenájom častí pozemkov parc. č. 2848 a 2830 v k. ú. Furča pre MČ Košice – Darg. hrdinov za účelom realizácie stavby: Chodník Krosnianska - Ovručská“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
1108. PDF 203,94 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom revitalizácie detských ihrísk na ulici Obrody 27, Moldavskej 27 a Pražskej 9 pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa na dobu určitú 10 rokov
1109. PDF 204,36 KB Prenájom pozemku v k. ú. Terasa za účelom vybudovania kynologického parku v Katkinom parku pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
1110. PDF 204,6 KB Prenájom pozemkov pre Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. za účelom realizácie stavby „Košice, Račí potok II., RKOM 0,510-0,610 stabilizácia pravého svahu toku“ v k. ú. Terasa z dôvodov hodných osobitného zreteľa
1111. PDF 228,59 KB Odňatie pozemkov v k. ú. Letná zo správy MČ Košice – Staré Mesto a zverenie do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
1112. PDF 202,4 KB Zverenie pozemkov pod miestnymi komunikáciami do správy MČ Košice – Košická Nová Ves
1113. PDF 553,66 KB Prevod nehnuteľností v k. ú. Furča medzi mestom Košice a Rímskokatolíckou farnosťou Svätej Rodiny, Košice z dôvodov hodných osobitného zreteľa, formou zámeny s finančným vyrovnaním
1114. PDF 202,88 KB Zámena pozemkov v k. ú. Skladná a Stredné Mesto medzi mestom Košice a Ing. Mikulášom Gazdom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1115. PDF 204,47 KB Zámena pozemkov v k. ú. Jazero medzi mestom Košice a LABAŠ s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1116. PDF 521,38 KB Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu Petra Pasternáka 6/12 k celku na pozemku v k. ú. Južné mesto do vlastníctva mesta Košice
1117. PDF 202,23 KB Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti - kina Družba, nachádzajúceho sa v k. ú. Terasa formou dobrovoľnej dražby
1118. PDF 198,15 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Poľov formou priameho predaja
1119. PDF 198,1 KB Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto
1120. PDF 203,53 KB Prevod pozemkov v k. ú. Brody pre spoločnosť IPO ECOLOGY, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1121. PDF 197,63 KB Prevod pozemku v k. ú. Pereš pre MČ Košice - Pereš z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1122. PDF 193,36 KB Zrušenie uznesenia MZ č. 995 zo dňa 11.02.2017
1123. PDF 204,29 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre DATACOM s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1124. PDF 201,47 KB Prevod pozemkov v k. ú. Furča pre Marcela a Katarínu Kardošových z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1125. PDF 204,4 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre MVDr. Ivana Šefčíka a MVDr. Zuzanu Šefčíková z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1126. PDF 202,48 KB Prevod časti pozemku v k. ú. Severné Mesto do podielového spoluvlastníctva Ing. Karla Saksla, DrSC. a Ing. Nikolety Puchej, PhD.