Prejsť na obsah

Zasadnutie: IX

IX. zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 19.09.2019
Dátum publikovania: 06.09.2019
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:
Uznesenia: 173 - 201
Videozáznamy:
K videozáznamu zasadnutia je vypracovaná aj doslovná zápisnica.

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

 

IX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

19. septembra 2019 (štvrtok) od 8.00 hod.

 

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“, s týmto programom:

 

Otvorenie

Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

1. --- Slovo pre verejnosť (Bod bude prerokovaný bezprostredne po bode programu, ktorý je uzavretý ako prvý po 12:00 hod. v zmysle § 36a Rokovacieho poriadku MZ)
2. ZIP 3,34 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice PREDKLADÁ: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta
3. ZIP 2,62 MB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na VII. zasadnutí MZ dňa 19.06.2019 a 04.07.2019 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
4. ZIP 632,53 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od II. zasadnutia MZ dňa 14.02.2019 do VIII. zasadnutia MZ dňa 04.07.2019 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
5. --- Informácia o výsledkoch výberového konania a voľba členov štatutárneho orgánu v spoločnosti DPMK, a.s., BPMK, s.r.o., TEHO, s.r.o. a v príspevkovej organizácii K13“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
6. ZIP 7,89 MB Priebežná správa o činnosti dozorných rád v obchodných spoločnostiach so 100%-nou majetkovou účasťou mesta Košice za obdobie od 01.01. do 31.05.2019 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
7. ZIP 858,88 KB Zabezpečenie úverových prostriedkov od Slovenskej sporiteľne, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. určených na krytie vybraných kapitálových výdavkov mesta Košice v rozpočtovom období 2019 - 2022 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
8. ZIP 1,99 MB
Zámer Mesta Košice na zabezpečenie forenzného auditu „Analýza a prešetrenie tendrov týkajúcich sa obstarania autobusov a električiek vrátane rekonštrukcie električkového koľajového systému a preverenie postupu verejnej obchodnej súťaže na prevod 29 ks akcií spoločnosti KOSIT a.s. a reaudit znaleckého posudku na ocenenie 29 ks akcií“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
9. ZIP 3,75 MB Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2019 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
10. ZIP 1,06 MB Hodnotiaca správa Programu rozvoja mesta Košice za roky 2015 - 2018 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
11. ZIP 1,7 MB Akčný plán Programu rozvoja mesta Košice na roky 2019 - 2021 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
12. ZIP 557,9 KB Návrh zmien VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
13. ZIP 501,43 KB Návrh zmien VZN mesta Košice č. 104 o dani za ubytovanie s účinnosťou od 01.01.2020 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
14. ZIP 759,66 KB Návrh VZN mesta Košice o miestnom poplatku za rozvoj s účinnosťou od 01.01.2020 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
15. ZIP 987,42 KB Návrh VZN mesta Košice o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie (Nariadenie o úhradách za sociálne služby) PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
16. ZIP 906,85 KB Návrh VZN mesta Košice Prevádzkový poriadok pohrebiska Verejný cintorín v Košiciach PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
17. ZIP 1,17 MB Návrh VZN mesta Košice Prevádzkový poriadok pohrebiska Krematórium v Košiciach PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
18. ZIP 337,91 KB Prerokovanie protestu prokurátora a návrh na zrušenie VZN mesta Košice č. 191, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Košice – Pod Bankovom PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
19. ZIP 2,25 MB Územný plán hospodársko–sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2020 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
20. ZIP 157,45 KB Zvýšenie základného imania v obchodnej spoločnosti Košická Futbalová Aréna a.s. PREDKLADÁ: p. Gibóda, námestník primátora
21. ZIP 6,68 MB Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2018 neziskovej organizácie Creative Industry Košice, n.o. PREDKLADÁ: p. Gibóda, námestník primátora
22. --- Informácia o projekte „Európske hlavné zelené mesto“ PREDKLADÁ: p. Gibóda, námestník primátora
23. ZIP 234,99 KB Návrh na udelenie „Ceny Košického samosprávneho kraja“, resp. „Ceny predsedu Košického samosprávneho kraja“ PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
24. ZIP 412,53 KB Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Primátorský punč 2019“ a ustanovenie jej podmienok PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
25. ZIP 269,89 KB Návrh na posun hranice výšky dôchodku pre priznanie účelového finančného príspevku na stravovanie dôchodcov PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
26. ZIP 261,87 KB Zmena účelového určenia časti stavby v objekte zrušenej ZŠ Poľná 1, Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
27. ZIP 1,32 MB Prenájom pozemkov v k. ú. Južné Mesto za účelom výstavby Charitného domu z dôvodov hodných osobitného zreteľa na dobu 40 rokov pre Arcidiecéznu charitu Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
28. ZIP 265,52 KB Predĺženie zmluvy o nájme na dobu určitú z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Dobrá škola n.o., Dneperská 1, Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
29. ZIP 335,21 KB Prenájom nehnuteľností na dobu určitú 10 rokov v objekte zrušenej ZŠ, Park mládeže 5, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Gymnázium, Park mládeže 5, Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
30. ZIP 331,32 KB Prenájom malej telocvične v objekte ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Školský športový klub TYDAM Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
31. ZIP 333,05 KB Prenájom veľkej telocvične v objekte ZŠ Mateja Lechkého, ul. Jána Pavla II. 1 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
32. ZIP 274,63 KB Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa v rade školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
33. ZIP 1,92 MB Zverenie majetku mesta Košice - pohrebísk Verejný cintorín a Krematórium – do správy príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
34. ZIP 511,09 KB Zverenie stavieb vo vlastníctve mesta Košice - „Zeleň Baltická, Kaspická, Bukovecká, mobiliár, exteriérové športové prvky – EÚ fondy“, „Zeleň Užhorodská, Krakovská, Miškovecká, mobiliár, exteriérové športové prvky – EÚ fondy“, „Zeleň Nám. L. Novomeského, Magurská, Branisková, mobiliár, exteriérové športové prvky – EÚ fondy“ a „Zeleň Zupkova 1 – 35, Krosnianska 1 - 39, mobiliár, exteriérové športové prvky – EÚ fondy“ do správy Správe mestskej zelene v Košiciach PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
35. ZIP 620,94 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice „Verejné osvetlenie Borievková ul.“ v k. ú. Nižná Úvrať do správy Mestskej časti Košice – Vyšné Opátske PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
36. ZIP 623,63 KB Zverenie pozemku E KN parc. č. 735/503 v k. ú. Košická Nová Ves pod miestnou komunikáciou Vínová do správy Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
37. ZIP 1,44 MB Kúpa pozemku C KN parc č. 4304/11 v k. ú. Terasa v lokalite „Borovicový háj“ do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
38. ZIP 1,5 MB Kúpa 26 pozemkov v k. ú. Terasa v lokalite „Borovicový háj“ do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
39. --- Vysporiadanie pozemkov pod Slaneckou cestou PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
40. ZIP 1,39 MB Priamy predaj časti pozemkov v k. ú. Severné mesto pre T. P., M. A. a manželku Mgr. D. P. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
41. ZIP 1,11 MB Priamy predaj pozemkov v k. ú. Myslava na ulici Pod horou pre B. K. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
42. ZIP 772,87 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre pre T. P. a Z. P. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
43. ZIP 951,78 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Poľov pre V. K. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
44. ZIP 903,14 KB Prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch v k. ú. Krásna pre J. P. a manželku J. P. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
45. ZIP 946,36 KB Prevod pozemku v k. ú. Letná pre M. H. a Ing. J. H. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
46. ZIP 971,72 KB Prevod pozemku v k. ú. Letná pre L. D. a M. D. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
47. ZIP 878,68 KB Prevod pozemku v k. ú. Šaca pre E. O. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
48. ZIP 958,82 KB Prevod pozemku v k. ú. Huštáky pre Mgr. E. Č. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
49. ZIP 1,02 MB Prevod pozemku v k. ú. Letná pre MUDr. D. K. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
50. ZIP 723,9 KB Prevod pozemkov v k. ú. Šaca pre P. R. a L. R. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
51. ZIP 641,5 KB Prevod pozemku pod stavbami, vrátane priľahlého pozemku v k. ú. Ťahanovce pre P. Č. a Ing. I. Č. A. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
52. --- Interpelácie poslancov MZ
53. --- Dopyty poslancov MZ
54. --- Rôzne
55. --- Záver