Prejsť na obsah

Uznesenia: 173 - 201

IX. zasadnutie

Zasadnutie

Názov: IX. zasadnutie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 19.09.2019

Zoznam

173. PDF 117,66 KB Vypustenie bodu zo zverejneného programu IX. zasadnutia MZ v Košiciach
174. PDF 117,14 KB Vypustenie bodu zo zverejneného programu IX. zasadnutia MZ v Košiciach
175. PDF 116,98 KB Schválenie zverejneného programu IX. zasadnutia MZ v Košiciach
176. PDF 117,05 KB Doplnenie bodu do programu IX. zasadnutia MZ v Košiciach
177. PDF 117,04 KB Doplnenie bodu do programu IX. zasadnutia MZ v Košiciach
178. PDF 117,63 KB Doplnenie bodu do programu IX. zasadnutia MZ v Košiciach
179. PDF 117,1 KB Doplnenie bodu do programu IX. zasadnutia MZ v Košiciach
180. PDF 117,13 KB Doplnenie bodu do programu IX. zasadnutia MZ v Košiciach
181. PDF 116,95 KB Doplnenie bodu do programu IX. zasadnutia MZ v Košiciach
182. PDF 117,01 KB Doplnenie bodu do programu IX. zasadnutia MZ v Košiciach
183. PDF 116,98 KB Doplnenie bodu do programu IX. zasadnutia MZ v Košiciach
184. PDF 117,1 KB Doplnenie bodu do programu IX. zasadnutia MZ v Košiciach
185. PDF 117,59 KB Zmena účelového určenia zrušenej časti stavby v objekte ZŠ Poľná 1, Košice
186. PDF 119,71 KB Informácia o činnosti Komisie MZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – začatie konaní
187. PDF 178,75 KB Informácia o činnosti Komisie MZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – začatie konania na základe podnetu
188. PDF 117,62 KB Informácia o činnosti Komisie MZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – žiadosť o zvolanie mimoriadneho zasadnutia MZ
189. PDF 117,74 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
190. PDF 117,11 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené na VII. zasadnutí MZ dňa 19.06.2019 a 04.07.2019
191. PDF 116,95 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od II. zasadnutia MZ dňa 14.02.2019 do VIII. zasadnutia MZ dňa 04.07.2019
192. PDF 184,59 KB Informácia o výsledkoch výberového konania a voľba členov štatutárneho orgánu v spoločnosti BPMK, s.r.o.
193. PDF 177,77 KB Informácia o výsledkoch výberového konania a voľba členov štatutárneho orgánu v spoločnosti TEHO, s.r.o.
194. PDF 177,84 KB Informácia o výsledkoch výberového konania a voľba členov štatutárneho orgánu v príspevkovej organizácii K 13 – Košické kultúrne centrá“
195. PDF 187,96 KB Personálne otázky v DPMK, a.s. – vzdanie sa člena v dozornej rade
196. PDF 117,22 KB Priebežná správa o činnosti dozorných rád v obchodných spoločnostiach so 100%-nou majetkovou účasťou mesta Košice za obdobie od 01.01.2019 do 31.05.2019
197. PDF 116,74 KB Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2019
198. PDF 119,18 KB Zabezpečenie úverových prostriedkov od Slovenskej sporiteľne, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. určených na krytie vybraných kapitálových výdavkov mesta Košice v rozpočtovom období 2019 – 2022
199. PDF 116,71 KB Hodnotiaca správa Programu rozvoja mesta Košice za roky 2015 – 2018
200. PDF 117,01 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Akčný plán Programu rozvoja mesta Košice na roky 2019 - 2021“
201. PDF 116,77 KB Prerušenie IX. zasadnutia MZ v Košiciach