Prejsť na obsah

Zasadnutie: XVI

XVI. zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 30.07.2020
Dátum publikovania: 12.06.2020
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

 

XVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

25. júna (štvrtok) 2020 od 8.30 hod.  

 

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“, s týmto programom:

 

XVI. zasadnutie mestského zastupiteľstva zo dňa 25.6.2020 bolo presunuté a uskutoční sa v náhradnom termíne 30.07.2020 od 8.00 hod.

 

Aktualizovaný program - XVI. zasadnutie MZ

 

Otvorenie

Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

1. --- Slovo pre verejnosť (Bod bude prerokovaný bezprostredne po bode programu, ktorý je uzavretý ako prvý po 12:00 hod. v zmysle § 36a Rokovacieho poriadku MZ)
2. ZIP 2,19 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice PREDKLADÁ: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta
3. ZIP 267,95 KB Správa o odpovediach na interpelácie poslancov MZ vznesené po XIV. a XV. zasadnutí MZ v Košiciach PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
4. ZIP 898,29 KB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych komunikácií a iných verejných priestranstiev PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
5. ZIP 1,51 MB Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
6. ZIP 771,84 KB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie ďalších výstrojných súčiastok pre príslušníkov Mestskej polície mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
7. ZIP 351,83 KB Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN mesta Košice č. 78 o čistote a verejnom poriadku a návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 78 o čistote a verejnom poriadku PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
8. ZIP 10,01 MB Záverečný účet mesta Košice za rok 2019 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
9. ZIP 2,35 MB Programový rozpočet mesta Košice – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 31.03.2020 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
10. ZIP 1,96 MB Návrh na 4. zmenu programového rozpočtu na rok 2020 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
11. ZIP 250,25 KB Zvýšenie základného imania v obchodnej spoločnosti Košická Futbalová Aréna a.s. PREDKLADÁ: p. Gibóda, námestník primátora
12. ZIP 147,32 KB Grantový program na rok 2020 – schválenie dotácií úspešným žiadateľom grantovej výzvy PREDKLADÁ: p. Gibóda, námestník primátora
13. ZIP 321,51 KB Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Modernizácia tarifného systému v DPMK, a.s.“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
14. ZIP 14,18 MB Stratégie rozvoja mestských podnikov 2020 – 2023 – plnenie uznesení MZ v Košiciach: a) č. 192 zo dňa 19.09.2019 – BPMK s.r.o., b) č. 194 zo dňa 19.09.2019 – K 13, c) č. 265 zo dňa 06.11.2019 – Mestské lesy Košice, a.s., d) č. 266 zo dňa 06.11.2019 – SMsZ v Košiciach, e) č. 267 zo dňa 06.11.2019 – Knižnica pre mládež mesta Košice, f) č. 268 zo dňa 06.11.2019 – Stredisko soc. pomoci mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
15. ZIP 17,89 MB Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode „Zmena štatutárneho orgánu v príspevkovej organizácii K 13 – Košické kultúrne centrá zriadenej Mestom Košice“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
16. ZIP 1,39 MB Informácia o nákladoch zimnej údržby v uplynulom zimnom období (2019 – 2020) PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
17. ZIP 5,87 MB Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Creative Industry Košice, n.o. za rok 2019 PREDKLADÁ: p. Gibóda, námestník primátora
18. ZIP 1,12 MB Technologický a inovačný park Košice (TIP - Košice) PREDKLADÁ: p. Gibóda, námestník primátora
19. ZIP 385,61 KB Projekt Housing First pre rodiny v Košiciach PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
20. ZIP 645,71 KB Pristúpenie mesta Košice k Baskickej deklarácii PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
21. ZIP 817,23 KB Rámcová dohoda o spolupráci medzi mestom Košice a samosprávou hlavného mesta Budapešť PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
22. ZIP 264,46 KB Zmena účelového určenia stavby na ul. Obrancov mieru 18 v Košiciach pre Liberta, n.o. PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
23. ZIP 327,32 KB Prenájom nebytových priestorov v objekte MŠ Čínska, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
24. ZIP 1,17 MB Prenájom pozemku v k. ú. Ťahanovce za účelom vybudovania dopravného vstupu z Magnezitárskej ulice pre MČ Košice – Ťahanovce z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
25. ZIP 535,43 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Brody pre Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
26. ZIP 771,58 KB Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve ST ENERGY, s.r.o. v lokalite „Borovicový háj“ do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
27. ZIP 3,15 MB Odňatie pozemku v k. ú. Terasa zo správy organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach a následný prenájom pozemkov v k. ú. Terasa pre MČ Košice – Západ za účelom realizácie projektov participatívneho rozpočtu z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
28. --- Interpelácie poslancov MZ
29. --- Dopyty poslancov MZ
30. --- Rôzne
31. --- Záver