Prejsť na obsah

Uznesenia: 466 - 487

XVII. (mimoriadne) zasadnutie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 30.07.2020

UZNESENIE: 475

Názov:
Predloženie Žiadosti o NFP v rámci IROP, Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Špecifický cieľ: 1.2.1 – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, za účelom realizácie projektu „Modernizácia vozového par
Dokument:

Ostatné

466. PDF 112,54 KB Prerušenie XVII. (mimoriadneho) zasadnutia MZ v Košiciach
467. PDF 112,45 KB Schválenie programu XVII. (mimoriadneho) zasadnutia MZ v Košiciach
468. PDF 113,36 KB Reštrukturalizácia úveru
469. PDF 112,97 KB Odpustenie zostatku dlhu návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom financií SR
470. PDF 112,98 KB Rokovať s príslušnými ministerstvami a zabezpečiť vyžiadanie úhrady výdavkov z dôvodu preventívnych opatrení a ochrany pred ochorením COVID-19
471. PDF 112,68 KB Prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR
472. PDF 116,55 KB Predloženie Žiadosti o NFP v rámci IROP, Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Špecifický cieľ: 1.2.2 – Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených
473. PDF 115 KB Predloženie Žiadosti o NFP pre projekt SMART CITY Košice
474. PDF 115,8 KB Predloženie Žiadosti o NFP v rámci IROP, Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Špecifický cieľ: 1.2.1 – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, za účelom realizácie projektu „Modernizácia zastávok ver
476. PDF 113,45 KB Návrh na zmenu Stanov VVS, a.s.
477. PDF 113,56 KB Predkupné právo na akcie VVS, a.s. od Obce Čerhov
478. PDF 112,89 KB Návrh na udelenie „Ceny Košického samosprávneho kraja“
479. PDF 225,76 KB Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Polievka sv. Alžbety“ a ustanovenie jej podmienok
480. PDF 114,69 KB Prenájom telocvične v objekte ZŠ Bernolákova 16, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Hádzanársky školský klub pri športovom gymnáziu Košice, Trieda SNP 104, Košice
481. PDF 114,43 KB Prenájom telocvične v objekte ZŠ Bernolákova 16, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Školský športový klub Bernolákova 16 Košice
482. PDF 114,91 KB Prenájom telocvične a korčuliarskeho oválu v objekte ZŠ Bukovecká 17, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Občianske združenie Cookie skating club Košice, Šafárikova trieda 21, Košice
483. PDF 114,43 KB Prenájom telocvične v objekte ZŠ Polianska 1, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Dynamo Podhradová, Slavkovská 20, Košice
484. PDF 115,43 KB Prenájom atletickej dráhy v objekte ZŠ Trebišovská 10 a telocvične na ZŠ Drábova 3 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Atletika Košice, o. z., Dúhová 26, Košice
485. PDF 113,68 KB Prenájom pozemku v k. ú. Terasa za účelom výstavby chodníka na Husárskej ulici v Košiciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa
486. PDF 113,69 KB Prenájom pozemku v k. ú. Stredné mesto na dobu určitú pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť sv. Alžbety Uhorskej z dôvodu hodného osobitného zreteľa
487. PDF 112,99 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Prenájom pozemkov v k. ú. Huštáky z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Pravoslávnu cirkevnú obec v Košiciach v okolí chrámu na ulici Československej armády 22“