Prejsť na obsah

Zasadnutie: VII

VII. zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 19.06.2019
Dátum publikovania: 07.06.2019
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam
 
VII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
19. júna 2019 (streda) od 8.00 hod.
 
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“, s týmto programom:
 
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

 

1. --- Slovo pre verejnosť (Bod bude prerokovaný bezprostredne po bode programu, ktorý je uzavretý ako prvý po 12:00 hod. v zmysle § 36a Rokovacieho poriadku MZ)
2. ZIP 2,91 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice PREDKLADÁ: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta
3. ZIP 3,37 MB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na VI. zasadnutí MZ dňa 11.04.2019 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
4. ZIP 335,95 KB Návrh na doplnenie Štatútu mesta Košice - § 17a, 18 a 129a PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta 
5. ZIP 169,81 KB Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 173 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
6. ZIP 780,49 KB Informácia o výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom a mestskými časťami podľa VZN mesta Košice č. 130 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta (Nariadenie o úhradách za sociálne služby) PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
7. ZIP 359,15 KB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Prevádzkový poriadok pohrebiska „Urnový háj - Južný cintorín“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
8. ZIP 660,02 KB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Prevádzkový poriadok pohrebiska „Židovské pohrebisko“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
9. ZIP 459,93 KB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Podmienky poskytovania stravovania, bývania a starostlivosti v Centre pre deti a rodiny v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice (nariadenie o starostlivosti v centre pre deti) PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
10. ZIP 296,57 KB Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
11. ZIP 564,61 KB Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov podľa finančného pásma určeného MŠVVaŠ SR PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
12. ZIP 268,5 KB Návrh VZN mesta Košice o zriadení Centra voľného času, Gemerská 2, Košice ako súčasť Základnej školy, Gemerská 2, Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
13. ZIP 269,49 KB Návrh VZN mesta Košice o zriadení Jazykovej školy, Park Angelinum 8, Košice ako súčasť Základnej školy, Park Angelinum 8, Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
14. ZIP 770,76 KB Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice – poslanecký návrh PREDKLADÁ: p. Petrovčik, poslanec MZ
15. ZIP 1016,87 KB Prerokovanie protestov prokurátora a návrhy na zrušenie časti VZN mesta Košice č. 39, ktorým sa vyhlasuje Územný plán HSA Košice, „Zmeny a doplnky 2015“, zmena č. 101 MČ Košice – Západ, lokalita Čičky, zmena č. 102 MČ Košice – Sever lokalita Bankov a zmena č. 106 MČ Košice – Sever lokalita Pod Bankovom a na zrušenie VZN mesta Košice č. 191, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Košice – Pod Bankovom PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta 
16. ZIP 1,04 MB Memorandum o ďalšom postupe rokovaní o urovnaní medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI s.r.o. PREDKLADÁ: p. Burdiga, poslanec MZ
17. ZIP 819,87 KB Návrh na zmeny a doplnenie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
18. ZIP 10,93 MB Záverečný účet mesta Košice za rok 2018 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
19. ZIP 2,28 MB Programový rozpočet mesta Košice – Informácia o hospodárení k 31. 3. 2019 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
20. ZIP 4,42 MB DPMK, a.s. Košice – stratégia fungovania spoločnosti 2019 - 2022 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
21. ZIP 369,7 KB Návrh na 4. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
22. ZIP 894,37 KB Informácia o zavedení poplatku za rozvoj s účinnosťou od 1. 1. 2020 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
23. ZIP 25,61 MB Zadanie pre Územný plán zóny Košice – Šebastovce PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
24. ZIP 5,43 MB NTC Košice, a.s. - informácia PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
25. ZIP 399,42 KB Začatie procesu zabezpečenia zmien a doplnkov Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice - lokalita Tlačiarne PREDKLADÁ: p. Gibóda, námestník primátora
26. ZIP 595,31 KB Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Špecifický cieľ: 1.2.2 – Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, za účelom realizácie projektu: „Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice“ PREDKLADÁ: p. Gibóda, námestník primátora
27. ZIP 245,69 KB Projekt: „Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 2. časť, projektová dokumentácia“ – informácia PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
28. ZIP 606,24 KB Informácia o projekte „Verejnosť pomáha samospráve vytvárať klimaticky bezpečnejšie Košice” (KEKLIB) PREDKLADÁ: p. Gibóda, námestník primátora
29. ZIP 1,09 MB Informácia o Grantovom programe na rok 2019 PREDKLADÁ: p. Gibóda, námestník primátora
30. ZIP 7,01 MB Príprava strategických materiálov pre oblasť kultúry, kreatívneho priemyslu a súvisiacich odvetví PREDKLADÁ: p. Gibóda, námestník primátora
31. ZIP 89,15 MB Poskytnutie dotácie podľa VZN mesta Košice č. 190 pre občianske združenia Srdce pre mačky, PSY ULICE, o. z. a Malá farma Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
32. ZIP 317,14 KB Vstup Mesta Košice do záujmového združenia právnických osôb Únia miest Slovenska PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
33. ZIP 142,55 KB Zámer – zverenie pohrebísk Verejný cintorín a Krematórium príspevkovej organizácii Správa mestskej zelene v Košiciach PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
34. ZIP 423,29 KB Doplnenie zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
35. ZIP 4,82 MB Zverenie umeleckých diel do správy Správe mestskej zelene v Košiciach PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
36. --- Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Košice - informácia PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
37. ZIP 403,61 KB Návrh na prechod zariadení opatrovateľskej služby zo zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí do pôsobnosti mesta Košice ako organizačné súčasti Strediska sociálnej pomoci – harmonogram prípravy prechodu PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
38. ZIP 332,55 KB Prenájom malej telocvične v objekte ZŠ Trebišovská 10 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu GYMNÁZIUM, Trebišovská 12, Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
39. ZIP 261,09 KB Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa v rade školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
40. ZIP 267,53 KB Uzatvorenie dodatku k zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy na prevod pozemkov v k. ú. Krásna dotknutých stavbou R2 Šaca – Košické Oľšany medzi Mestom Košice a Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
41. ZIP 1,25 MB Nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa – umiestnenie stĺpa verejného osvetlenia a chodníka okolo Pamätníka obetiam židovského holokaustu v k. ú. Terasa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
42. ZIP 680,61 KB Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby „Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád v Košiciach“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
43. ZIP 1,43 MB Prenájom pozemkov pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie komplexnej obnovy dopravného ihriska s oplotením na Zupkovej ulici v k. ú. Furča z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
44. ZIP 713,26 KB Prenájom časti pozemku pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie parkovacích miest na ulici Zupkova v k. ú. Furča z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
45. ZIP 911,37 KB Prenájom časti pozemku pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie komunikačného prepojenia Krosnianskej ulice a ulice Sv. rodiny novým chodníkom v k. ú. Furča z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
46. ZIP 594,39 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Južné Mesto za účelom výstavby Charitného domu z dôvodov hodných osobitného zreteľa na dobu 40 rokov pre Arcidiecéznu charitu Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
47. ZIP 1,01 MB Zverenie pozemkov registra C KN parc. č. 5303, 5304, 5305 a 5306 v k. ú. Krásna do správy Mestskej časti Košice – Krásna PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
48. ZIP 895,24 KB Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ulica Komenského“, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
49. ZIP 1,12 MB Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ulice Moyzesova, Poštová, Šrobárova, Dr. Kostlivého, Dominikánske námestie Košice“, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
50. ZIP 943,01 KB Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552- Slanecká cesta – informácia PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
51. ZIP 1,08 MB Zámena spoluvlastníckeho podielu Ing. A. H. na pozemkoch v k. ú. Jazero za pozemok vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Grunt, z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod Slaneckou cestou PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
52. ZIP 728,47 KB Spôsob prevodu pozemkov v k. ú. Šaca na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
53. ZIP 589,84 KB Spôsob prevodu pozemku v k. ú. Furča dobrovoľnou dražbou PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
54. ZIP 1,08 MB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Poľov PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
55. ZIP 492,94 KB Prevod pozemkov v k. ú. Vyšné Opátske na Ing. M. B. a manželku J. B. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
56. ZIP 488,56 KB Prevod pozemku v k. ú. Vyšné Opátske na Mgr. P. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
57. ZIP 1021,54 KB Prevod pozemku v k. ú. Poľov pre G. P. a D. P. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
58. ZIP 1,03 MB Prevod pozemku v k. ú. Poľov pre J. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
59. --- Interpelácie poslancov MZ
60. --- Dopyty poslancov MZ
61. --- Rôzne
62. --- Záver