Prejsť na obsah

Uznesenia: 55 - 56

V. (mimoriadne) zasadnutie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026
Dátum konania: 30.12.2022

UZNESENIE: 56

Názov:
Zmeny VZN mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice
Dokument:
PRE VZN alebo ZMENY VZN: 131

Ostatné