Prejsť na obsah

Zasadnutie: XVI

XVI. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 28.04.2005
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dochádzka poslancov:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice

z v o l á v a m

XVI. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
28. apríla 2005 (štvrtok ) od 8.00 hod. do vyčerpania programu rokovania
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok "B".

Návrh programu:
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu XVI. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej a mandátovej komisie.

Personálne otázky - slávnostný akt zloženia sľubu náhradníka na uprázdnený mandát poslanca MZ
1. ZIP 81,93 KB Informácia o plnení uznesení z XV. rokovania MZ v Košiciach, ktoré sa konalo dňa 24.2.2005 a prehľad o stave plnenia uznesení za predchádzajúce obdobie PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
2. --- Informácia primátora mesta Košice o svojej činnosti od XV. rokovania MZ
3. --- Správa hlavného kontrolóra mesta o činnosti od XV. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Hojer, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 37,52 KB Správa náčelníka mestskej polície o činnosti mestskej polície od XV. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Berta, náčelník mestskej polície
5. ZIP 14,52 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov, ktoré boli prednesené na XV. rokovaní MZ dňa 24.2.2005 PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
6. ZIP 987,23 KB Rozbor hospodárenia mesta Košice za rok 2004 a záverečný účet za rok 2004 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
7. ZIP 24,68 KB Návrh na úpravu rozpočtu mesta Košice na rok 2005 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
8. ZIP 6,6 KB Informácia o zabezpečení kurzového a úrokového rizika PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
9. ZIP 3,95 KB Návrh VZN mesta Košice o určení názvov ulíc PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
10. ZIP 3,43 KB Zmena a doplnenie VZN mesta Košice č. 65 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobení územnej samosprávy mesta PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
11. ZIP 12,92 KB Návrh VZN mesta Košice o režime užívania historickej časti mesta a o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
12. --- Doplnenie Návrhu na udelenie "Ceny mesta Košice v roku 2005" PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
13. ZIP 3,73 KB Zmena uznesenia MZ č. 131 zo dňa 26.6.2003 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
14. ZIP 3,17 KB Návrh zmeny Pravidiel prenajímania majetku mesta Košice v predškolských zariadeniach, školských zariadeniach a školách PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
15. ZIP 5,73 KB Strategický plán rozvoja primestského cestovného ruchu PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
16. ZIP 21,44 KB Vyradenie ZŠ Galaktická 9 v Košiciach zo siete škôl a školských zariadení MŠ SR PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
17. ZIP 4,48 KB Vyradenie MŠ Watsonova 2 v Košiciach zo siete škôl a školských zariadení MŠ SR PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
18. ZIP 8,96 KB Zásady energetickej koncepcie mesta Košice PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
19. ZIP 12,64 KB Informácia o opatreniach na zníženie prevádzkových nákladov objektov MŠ a ZŠ mesta Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
20. ZIP 18,55 KB Návrh rozvoja sociálnych služieb pre seniorov mesta Košice na obdobie r. 2005 - 2007 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
21. ZIP 32,86 KB Parkovací systém v meste Košice PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
22. --- Informácia o príprave novely zákona o Meste Košice
23. ZIP 11,95 KB Návrh Rokovacieho poriadku Komisie MZ v Košiciach na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v územnej samospráve PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
24. ZIP 3,04 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy MČ Košice - Nad jazerom PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
25. ZIP 4,1 KB Odňatie majetku mesta Košice zo správy MČ Košice - Dargovských hrdinov a zverenie do správy SMZ, BPMK a SKK PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
26. ZIP 3,52 KB Odňatie zvereného majetku mesta Košice zo správy BPMK a následné zverenie majetku mesta Košice do správy SMZ Košice PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
27. ZIP 3,3 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Alžbetinej 17 formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
28. ZIP 2,96 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Vodnej 2 pre K. L. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
29. ZIP 3,01 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Komenského 8 pre LARA TRADE spol. s r. o. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
30. ZIP 3,04 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Starej Baštovej 2 pre K. S. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
31. ZIP 3,01 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Alžbetinej 31 pre V. C. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
32. ZIP 3,23 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Hlavnej 31 pre T. T. a J. V. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
33. ZIP 3,02 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Hlavnej 115 pre Inter Comp HaH, s. r. o. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
34. ZIP 3,04 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Hlavnej 115 pre G. Š. a D. N. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
35. ZIP 2,99 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Komenského 61 pre M. N. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
36. ZIP 3,02 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Kováčskej 40 pre M. M. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
37. ZIP 3,02 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Kováčskej 40 pre E. J. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
38. ZIP 2,99 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Mäsiarskej 21 pre firmu GINKA, s. r. o. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
39. ZIP 2,8 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Výstavby 12 pre E. M. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
40. ZIP 3 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Železiarenskej 22 pre A. V. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
41. ZIP 2,98 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Železiarenskej 32 pre B. J. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
42. ZIP 3,5 KB Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
43. --- Interpelácie poslancov MZ
44. --- Dopyty, informácie a vysvetlenia
45. ZIP 2,79 KB Odpredaj bytu v bytovom dome na Hlavnej ul. 115 formou verejnej dražby PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
46. --- Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Kavečany vo vlastníctve mesta Košice pre A. R. a A. R. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
47. ZIP 2,89 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre firmu VENTO, s. r. o. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
48. ZIP 2,84 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Veľká Lodina vo vlastníctve mesta Košice pre K. I. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
49. ZIP 4 KB Odpredaj bytov vo vlastníctve mesta Košice v hybridných domoch PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
50. ZIP 1,99 KB Odpredaj bytu v bytovom dome Rastislavova 30 pre MČ Košice - Juh PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
51. ZIP 3,25 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Furča vo vlastníctve mesta Košice formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
52. ZIP 2,4 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Huštáky vo vlastníctve mesta Košice formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
53. ZIP 2,13 KB Odpredaj nehnuteľnosti - budovy v k. ú. Južné mesto vo vlastníctve mesta Košice do spoluvlastníctva pre M. J. a L. B. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
54. ZIP 4,11 KB Zámena nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Južné mesto medzi mestom Košice a Š. Z. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
55. ZIP 2,53 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Myslava vo vlastníctve mesta Košice pre P. L. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
56. ZIP 2,68 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Letná vo vlastníctve mesta Košice pre Stavoprojekting, a. s. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
57. ZIP 2,04 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre V. N. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
58. ZIP 1,88 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Stredné mesto vo vlastníctve mesta Košice formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
59. ZIP 1,84 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Stredné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre G. Č. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
60. ZIP 3,01 KB Odkúpenie nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Terasa - asanančné pásmo PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
61. ZIP 2,29 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Malá Lodina vo vlastníctve mesta Košice pre M. S. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
62. ZIP 2,96 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Malá Lodina vo vlastníctve mesta Košice pre M. M. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
63. ZIP 2,25 KB Zámena nehnuteľností v k. ú. Nižný Klatov medzi mestom Košice a V. J. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
64. ZIP 2,94 KB Odpredaj nehnuteľnosti v k. ú. Skladná vo vlastníctve mesta Košice pre občianske združenie Košická aréna PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
65. ZIP 3,35 KB Odpredaj nehnuteľnosti v areáli Mariánskeho dvora a na Továrenskej ulici PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
66. --- Rôzne
67. --- Záver