Prejsť na obsah

Uznesenia: 708 - 736

XVI. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XVI. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dátum konania: 28.04.2005

Zoznam

708. PDF 38,89 KB Vyhlásenie nastúpenia Ing. Františka Fedáka za poslanca MZ v Košiciach vo volebnom obvode č. 4
709. PDF 38,95 KB Informácia o plnení uznesení MZ
710. PDF 37,98 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti
711. PDF 38,01 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra
712. PDF 38,04 KB Správa náčelníka mestskej polície o činnosti mestskej polície
713. PDF 38,07 KB Odvolanie Mgr. Jozefa Bertu z funkcie náčelníka Mestskej polície v Košiciach
714. PDF 38,01 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ
715. PDF 39,47 KB Odňatie majetku mesta Košice zo správy MČ Košice - Dargovských hrdinov a zverenie majetku do správy SMZ, BPMK a ÚSKK
716. PDF 42,43 KB Rozbor hospodárenia a záverečný účet mesta Košice za rok 2004
717. PDF 44,25 KB 1. úprava rozpočtu mesta Košice na rok 2005
718. PDF 40,34 KB Informácia o prijatých opatreniach v súvislosti s neuhrádzaním spotreby médií
719. PDF 38,15 KB Zabezpečenie kurzového a úrokového rizika
720. PDF 38,03 KB VZN mesta Košice o určení názvov ulíc
721. PDF 38,17 KB VZN mesta Košice o režime užívania historickej časti mesta a o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
722. PDF 38,75 KB Informácia o výsledkoch architektonicko-urbanistickej súťaže Polyfunkčný objekt AUPARK Košice
723. PDF 52,25 KB Cena mesta Košice
724. PDF 38,26 KB Zmena uznesenia MZ č. 131 zo dňa 26.6.2003
725. PDF 38,58 KB Zmena Pravidiel prenajímania majetku mesta Košice v predškolských zariadeniach, školských zariadeniach a školách
726. PDF 38,76 KB Účasť mesta Košice na projekte "Strategický plán rozvoja prímestského cestovného ruchu"
727. PDF 38,7 KB Vyradenie ZŠ Galaktická 9 Košice a jej súčastí zo siete škôl a školských zariadení MŠ SR
728. PDF 38,53 KB Zásady energetickej koncepcie mesta Košice
729. PDF 38,15 KB Informácia o znížení prevádzkových nákladov objektov MŠ a ZŠ Mesta Košice
730. PDF 39,67 KB Návrh rozvoja sociálnych služieb pre seniorov mesta Košice na obdobie rokov 2005-2007
731. PDF 39,67 KB Informácia o príprave novely zákona o Meste Košice
732. PDF 38,05 KB Rokovací poriadok Komisie MZ v Košiciach na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov územnej samosprávy
733. PDF 38,24 KB Voľba predsedu Komisie MZ v Košiciach na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov územnej samosprávy
734. PDF 38,56 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy MČ Košice - Nad jazerom
735. PDF 38,51 KB Odňatie zvereného majetku zo správy BPMK a následne zverenie majetku mesta Košice do správy SMZ
736. PDF 37,83 KB Prerušenie XVI. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach