Uznesenia: 708 - 736

XVI. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XVI. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dátum konania: 28.04.2005

UZNESENIE: 723

Názov:
Cena mesta Košice

Ostatné

708. PDF 38,89 KB Vyhlásenie nastúpenia Ing. Františka Fedáka za poslanca MZ v Košiciach vo volebnom obvode č. 4
709. PDF 38,95 KB Informácia o plnení uznesení MZ
710. PDF 37,98 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti
711. PDF 38,01 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra
712. PDF 38,04 KB Správa náčelníka mestskej polície o činnosti mestskej polície
713. PDF 38,07 KB Odvolanie Mgr. Jozefa Bertu z funkcie náčelníka Mestskej polície v Košiciach
714. PDF 38,01 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ
715. PDF 39,47 KB Odňatie majetku mesta Košice zo správy MČ Košice - Dargovských hrdinov a zverenie majetku do správy SMZ, BPMK a ÚSKK
716. PDF 42,43 KB Rozbor hospodárenia a záverečný účet mesta Košice za rok 2004
717. PDF 44,25 KB 1. úprava rozpočtu mesta Košice na rok 2005
718. PDF 40,34 KB Informácia o prijatých opatreniach v súvislosti s neuhrádzaním spotreby médií
719. PDF 38,15 KB Zabezpečenie kurzového a úrokového rizika
720. PDF 38,03 KB VZN mesta Košice o určení názvov ulíc
721. PDF 38,17 KB VZN mesta Košice o režime užívania historickej časti mesta a o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
722. PDF 38,75 KB Informácia o výsledkoch architektonicko-urbanistickej súťaže Polyfunkčný objekt AUPARK Košice
724. PDF 38,26 KB Zmena uznesenia MZ č. 131 zo dňa 26.6.2003
725. PDF 38,58 KB Zmena Pravidiel prenajímania majetku mesta Košice v predškolských zariadeniach, školských zariadeniach a školách
726. PDF 38,76 KB Účasť mesta Košice na projekte "Strategický plán rozvoja prímestského cestovného ruchu"
727. PDF 38,7 KB Vyradenie ZŠ Galaktická 9 Košice a jej súčastí zo siete škôl a školských zariadení MŠ SR
728. PDF 38,53 KB Zásady energetickej koncepcie mesta Košice
729. PDF 38,15 KB Informácia o znížení prevádzkových nákladov objektov MŠ a ZŠ Mesta Košice
730. PDF 39,67 KB Návrh rozvoja sociálnych služieb pre seniorov mesta Košice na obdobie rokov 2005-2007
731. PDF 39,67 KB Informácia o príprave novely zákona o Meste Košice
732. PDF 38,05 KB Rokovací poriadok Komisie MZ v Košiciach na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov územnej samosprávy
733. PDF 38,24 KB Voľba predsedu Komisie MZ v Košiciach na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov územnej samosprávy
734. PDF 38,56 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy MČ Košice - Nad jazerom
735. PDF 38,51 KB Odňatie zvereného majetku zo správy BPMK a následne zverenie majetku mesta Košice do správy SMZ
736. PDF 37,83 KB Prerušenie XVI. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach