Prejsť na obsah

Uznesenia: 737 - 776

pokračovanie XVI. rokovania

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dátum konania: 10.05.2005

Zoznam

737. PDF 38,57 KB Odpredaj nebytových priestorov a alikvotnej časti pozemku na Alžbetinej 17 formou obchodnej verejnej súťaže
738. PDF 38,39 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Vodnej 2 pre Karola Lohaya
739. PDF 38,38 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Komenského 8 pre LARA TRADE spol. s r. o.
740. PDF 38,41 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Starej Baštovej 2 pre Ing. Kamilu Sopkovú - BELLA
741. PDF 38,63 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Alžbetinej 31 pre Ing. Vojtecha Czetö - DETEX
742. PDF 38,45 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Hlavnej 31 pre Ing. Tomáša Tokára a Janku Volkaiovú
743. PDF 38,47 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Hlavnej 115 pre Inter Comp H
744. PDF 38,49 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Hlavnej 115 pre Gabrielu Šlykovú a Danu Novú
745. PDF 38,4 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Komenského 61 pre PharmDr. Miroslava Nezbedu
746. PDF 38,42 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Kováčskej 40 pre MUDr. Milenu Mesárošovú
747. PDF 38,39 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Kováčskej 40 pre Emíliu Javornickú
748. PDF 38,5 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Mäsiarskej 21 pre firmu GINKA, s.r.o.
749. PDF 38,4 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Výstavby 12 pre Evu Murgovú
750. PDF 38,53 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Železiarenskej 22 pre Andreu Valentovú
751. PDF 38,54 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Železiarenskej 32 pre Bernardínu Juraškovú
752. PDF 39,42 KB Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu
753. PDF 38,64 KB Odpredaj bytu v bytovom dome Hlavná č. 115 v k.ú. Stredné mesto formou verejnej dražby
754. PDF 38,47 KB Odpredaj pozemku a záhrady v k.ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre firmu Vento, s.r.o.
755. PDF 38,3 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Veľká Lodina vo vlastníctve mesta Košice pre Karola Irányiho
756. PDF 38,77 KB Odpredaj bytov vo vlastníctve mesta Košice v hybridných domoch
757. PDF 38,58 KB Odpredaj bytu v bytovom Rastislavova 30 pre MČ Košice - Juh
758. PDF 38,92 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Furča a k.ú. Košická Nová Ves vo vlastníctve mesta Košice formou obchodnej verejnej súťaže
759. PDF 38,64 KB Odpredaj nehnuteľností a hnuteľných vecí v k. ú. Luník vo vlastníctve mesta Košice pre Občianske združenie Romintegra 7777
760. PDF 38,46 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Huštáky vo vlastníctve mesta Košice formou obchodnej verejnej súťaže
761. PDF 38,31 KB Zmena uznesenia MZ č. 470 z 24. a 25. 6.2004
762. PDF 38,33 KB Odpredaj budovy v k.ú. Južné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre Miroslava Jaška - ERIK a Ladislava Bargera - LBIKE
763. PDF 39,22 KB Zámena pozemkov v k. ú. Južné mesto medzi mestom Košice a Ing. Štefanom Závadom
764. PDF 38,19 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Myslava vo vlastníctve mesta Košice pre Ing. Petra Lacka
765. PDF 38,48 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Letná vo vlastníctve mesta Košice pre Stavoprojekting, a.s.
766. PDF 38,41 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre Viliama Nováčeka
767. PDF 38,58 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Stredné mesto vo vlastníctve mesta Košice formou obchodnej verejnej súťaže
768. PDF 38,45 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Stredné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre JUDr. Gabrielu Čechovu
769. PDF 38,49 KB Odkúpenie pozemkov v k. ú. Terasa - asanačné pásmo
770. PDF 38,23 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Malá Lodina vo vlastníctve mesta Košice pre Máriu Sončíkovú
771. PDF 38,5 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Malá Lodina vo vlastníctve mesta Košice pre Petra Mimu a manželku Helenu
772. PDF 38,56 KB Zámena pozemkov v k. ú. Nižný Klatov medzi mestom Košice a Ing. Vincentom Juhásom
773. PDF 30,28 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Skladná vo vlastníctve mesta Košice pre občianske združenie Košická aréna
774. PDF 40,26 KB Odpredaj nehnuteľnosti v areáli Mariánskeho dvora a na Továrenskej ulici
775. PDF 38,17 KB Schválenie p. Mikuláša Čečka, poslanca MZ v Košiciach za člena občianskeho združenia Košická aréna
776. PDF 38,34 KB Delegovanie Ing. Márie Gamcovej, poslankyne MZ v Košiciach za členku rady školy