Prejsť na obsah

Zasadnutie: XIV

XIV. rokovanie

Informácie


Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice

z v o l á v a m

13. januára 2005 (štvrtok) od 8.00 hod. do vyčerpania programu rokovania
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok "B".

Návrh programu:
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu XII. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej a mandátovej komisie.
1. ZIP 73,57 KB Informácia o plnení uznesení z XIII. rokovania MZ zo dňa 28.10.2004, jeho pokračovania dňa 9.11.2004, 8. mimoriadneho rokovania MZ dňa 18.11.2004 a prehľad o plnení uznesení za obdobie od 20.12.2002 do 27.10.2004 PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
2. --- Informácia primátora mesta Košice o svojej činnosti od XIII. rokovania MZ
3. --- Správa hlavného kontrolóra mesta o činnosti od XIII. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Hojer, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 40,34 KB Správa náčelníka mestskej polície o činnosti mestskej polície od XIII. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Berta, náčelník mestskej polície
5. ZIP 16,66 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov, ktoré boli prednesené na pokračovaní XIII. rokovania MZ dňa 9.11.2004 PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
6. ZIP 100,04 KB Návrh rozpočtu mesta Košice na rok 2005 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
7. ZIP 5,92 KB Zmena a doplnenie Pravidiel prenajímania majetku mesta Košice v predškolských zariadeniach, školských zariadeniach a školách PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
8. ZIP 8,56 KB Návrh na zmenu a doplnenie Zásad finančného hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
9. ZIP 6,13 KB Návrh na stanovenie kritérií pri vyraďovaní škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice zo siete škôl a školských zariadení MŠ SR PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
10. ZIP 105,13 KB Informácia o opatreniach na zníženie prevádzkových nákladov objektov MŠ a ZŠ mesta Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
11. ZIP 7,09 KB Zmeny a doplnky Regulačného plánu Dargovských hrdinov VIII. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
12. ZIP 21,8 KB Návrh realizácie stavebných úprav komunikácií PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
13. ZIP 13,15 KB Správa o Košickej osobnej regionálnej integrovanej doprave PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
14. ZIP 6,34 KB Rámcová obsahová náplň XV. - XVII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach na I. polrok roku 2005 PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
15. ZIP 2,77 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy MČ Košice - Západ PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
16. ZIP 3,37 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy Správe mestskej zelene PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
17. --- Zverenie majetku mesta Košice do správy MČ Košice - Dargovských hrdinov PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
18. ZIP 3,93 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy Správe mestskej zelene PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
19. ZIP 3,68 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy MČ Košice - Barca PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
20. ZIP 2,71 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy BPMK PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
21. ZIP 3,42 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy Zoologickej záhrady Košice - Kavečany PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
22. ZIP 3,78 KB Odňatie majetku mesta Košice zo správy MČ Košice - Nad jazerom PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
23. ZIP 3,4 KB Návrh na odpredaj voľných bytov formou verejnej dražby PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
24. ZIP 3,06 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Alžbetina 32 pre A.C. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
25. ZIP 3,01 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru č. 2 a alikvotnej časti pozemku na ul. Južnej triede 65 pre firmu ARIAN, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
26. ZIP 3 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru č. 3 a alikvotnej časti pozemku na ul. Južnej triede 65 pre firmu ARIAN, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
27. ZIP 3,05 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Zimnej 18 pre RV-ONYX, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
28. ZIP 2,98 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Komenského 35 pre L.S.-FLAMINGO PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
29. ZIP 2,73 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Mäsiarskej 21 pre A.O. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
30. ZIP 3,31 KB Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
31. --- Interpelácie poslancov MZ
32. --- Dopyty, informácie a vysvetlenia
33. ZIP 2,16 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Južné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre VH TRADE, spol. s.r.o. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
34. ZIP 2,98 KB Odpredaj nehnuteľností - domu a pozemku v k.ú. Južné mesto vo vlastníctve mesta Košice formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
35. ZIP 1,96 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre M.T. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
36. ZIP 2,81 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre Východoslovenskú energetiku, a.s. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
37. ZIP 2,15 KB Odpredaj nehnuteľností - budovy a pozemku v k.ú. Terasa vo vlastníctve mesta Košice pre K.L. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
38. ZIP 2,96 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Terasa vo vlastníctve mesta Košice pre L.L. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
39. ZIP 3,01 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Nové Ťahanovce vo vlastníctve mesta Košice formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
40. ZIP 2,94 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Nové Ťahanovce vo vlastníctve mesta Košice pre MOTOR - Car Leasing Košice, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
41. ZIP 3,12 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Stredné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre ZDROJ Košice, a.s. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
42. ZIP 3,38 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Malá Lodina vo vlastníctve mesta Košice pre F.S. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
43. ZIP 2,06 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Furča vo vlastníctve mesta Košice pre J.H. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
44. ZIP 3,28 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Južné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre M.P. a M.P. do podielového spoluvlastníctva rovným dielom PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
45. ZIP 2,43 KB Odpredaj nehnuteľností - budovy a pozemku v k.ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice v podiele 1/4 k celku pre Š.R. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
46. ZIP 3,85 KB Odpredaj nehnuteľností - budovy a pozemkov v k.ú. Terasa vo vlastníctve mesta Košice formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
47. ZIP 3,78 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Terasa vo vlastníctve mesta Košice formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
48. --- Odpredaj NN káblovej prípojky v Mestskom parku v k.ú. Stredné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre Východoslovenskú energetiku, a.s. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
49. ZIP 2,98 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Košická Belá vo vlastníctve mesta Košice do spoluvlastníckeho podielu pre I.G. a A.R. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
50. ZIP 2,88 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Košická Belá vo vlastníctve mesta Košice pre R.G. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
51. ZIP 3,12 KB Odkúpenie nehnuteľností - pozemku v k.ú. Stredné mesto vo vlastníctve SR - Krajského úradu v Košiciach PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
52. --- Rôzne
53. --- Záver