Prejsť na obsah

Uznesenia: 636 - 687

XIV. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XIV. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dátum konania: 13.01.2005

Zoznam

636. PDF 38,31 KB Informácia o plnení uznesení MZ
637. PDF 37,97 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti
638. PDF 38,87 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra
639. PDF 37,85 KB Odmena pre náčelníka mestskej polície
640. PDF 38,05 KB Správa náčelníka mestskej polície o činnosti mestskej polície
641. PDF 38,06 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ
642. PDF 49,76 KB Rozpočet mesta Košice na rok 2005
643. PDF 38,77 KB Zmena a doplnenie Pravidiel prenajímania majetku mesta Košice v predškolských zariadeniach, školských zariadeniach a školách
644. PDF 39,97 KB Zmena a doplnenie Zásad finančného hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice
645. PDF 38,87 KB Kritériá pri vyraďovaní škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice zo siete škôl a školských zariadení MŠ SR
646. PDF 39,67 KB Opatrenia na zníženie prevádzkových nákladov v objektoch ZŠ a MŠ mesta Košice
647. PDF 39,49 KB Zmeny a doplnky regulačného plánu Dargovských hrdinov VIII
648. PDF 37,94 KB Realizácia stavebných úprav komunikácií
649. PDF 38,22 KB Správa o Košickej osobnej regionálnej integrovanej doprave
650. PDF 38,27 KB Rámcová obsahová náplň XV.-XVII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach
651. PDF 38,73 KB Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy Mestskej časti Košice - Západ
652. PDF 38,84 KB Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy Správe mestskej zelene
653. PDF 38,93 KB Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy MČ Košice - Dargovských hrdinov
654. PDF 40,1 KB Odňatie majetku mesta Košice zo správy MČ Košice - Nad jazerom
655. PDF 39,9 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
656. PDF 39,63 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy MČ Košice - Barca
657. PDF 38,6 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy príspevkovej organizácie mesta - Bytového podniku mesta Košice
658. PDF 39,13 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy príspevkovej organizácie mesta Košice - Zoologickej záhrady Košice - Kavečany
659. PDF 38,87 KB Odpredaj voľných bytov formou verejnej dražby
660. PDF 38,58 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Alžbetu Czetöovú
661. PDF 38,37 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru č.2 a alikvotnej časti pozemku pre firmu ARIAN, s.r.o.
662. PDF 38,37 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru č.3 a alikvotnej časti pozemku pre firmu ARIAN, s.r.o.
663. PDF 38,36 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre firmu RV-ONYX s.r.o.
664. PDF 38,41 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Ladislava Suďu - FLAMINGO
665. PDF 38,42 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Andreu Olšavskú
666. PDF 38,88 KB Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu
667. PDF 38,51 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Južné mesto pre VH TRADE s r.o. Košice
668. PDF 38,52 KB Odpredaj domu a pozemku v k.ú. Južné mesto formou verejnej obchodnej súťaže
669. PDF 38,44 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Severné mesto pre Ing. Martina Takáča
670. PDF 38,45 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto pre Východoslovenskú energetiku, a. s.
671. PDF 38,33 KB Odpredaj budovy a pozemku v k.ú. Terasa pre Kamilu Laskú
672. PDF 38,56 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre Ing. Ladislava Löfflera s manželkou
673. PDF 38,49 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Nové Ťahanovce formou obchodnej verejnej súťaže
674. PDF 38,46 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Nové Ťahanovce pre MOTOR - CAR Leasing Košice, s.r.o.
675. PDF 38,21 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Stredné mesto pre ZDROJ Košice, a.s.
676. PDF 38,52 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Malá Lodina pre Františka Sýkoru
677. PDF 38,41 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Furča pre Jána Haviru a manželku Annu
678. PDF 38,51 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Južné mesto pre Michala Pečeňáka a Mariána Pečeňáka
679. PDF 38,42 KB Odpredaj 1/4 podielu nehnuteľnosti v k.ú. Severné mesto pre Mgr. Šárku Raušovú
680. PDF 38,46 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa formou obchodnej verejnej súťaže
681. PDF 38,54 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Terasa formou obchodnej verejnej súťaže
682. PDF 38,86 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Terasa formou obchodnej verejnej súťaže
683. PDF 38,41 KB Odpredaj NN káblovej prípojky v Mestskom parku pre Východoslovenskú energetiku, a.s.
684. PDF 38,35 KB Odpredaj pozemkov v k.ú Košická Belá pre Irenu Gedeonovú a Adelaidu Rusnákovú
685. PDF 38,48 KB Odpredaj pozemkov v k.ú Košická Belá pre Rudolfa Gedeona
686. PDF 38,53 KB Odkúpenie pozemkov v k.ú. Stredné mesto od SR - Krajského úradu v Košiciach
687. PDF 38,18 KB Zmeny v komisii dopravy Mestského zastupiteľstva v Košiciach