Prejsť na obsah

Zasadnutie: XIII

XIII. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 28.10.2004
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dochádzka poslancov:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice

z v o l á v a m

XIII. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
28. októbra 2004 (štvrtok) od 8.00 hod. do vyčerpania programu rokovania
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok "B".

Návrh programu:
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu XII. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej a mandátovej komisie.
1. ZIP 61,58 KB Informácia o plnení uznesení z XII. rokovania MZ zo dňa 26.8.2004, jeho pokračovania dňa 2.9.2004, 7. mimoriadneho rokovania MZ zo dňa 23.9.2004 a prehľad uznesení za obdobie od 20.12.2002 do 25.8.2004 PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
2. --- Informácia primátora mesta Košice o svojej činnosti od XII. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
3. --- Správa hlavného kontrolóra mesta o činnosti od XII. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Hojer, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 39,15 KB Správa náčelníka mestskej polície o činnosti mestskej polície od XII. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Berta, náčelník mestskej polície
5. ZIP 22,07 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov, ktoré boli prednesené na XII. rokovaní MZ dňa 26.8.2004 PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
6. ZIP 27,89 KB Návrh na 3. Úpravu rozpočtu mesta Košice na rok 2004 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
7. ZIP 20,49 KB Návrh VZN mesta Košice o komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch na území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
8. ZIP 20,67 KB Východiská a predpoklady riešenia protiprávneho stavu pretrvávajúceho na sídlisku Luník IX a eliminácia dopadu na finančnú situáciu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
9. ZIP 74,42 KB Personálny audit a návrh organizačného poriadku MMK a útvarov mesta bez právnej subjektivity PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
10. ZIP 11,63 KB Informácia o príprave a posudzovaní projektov mesta Košice pre čerpanie úverovej tranže novoposkytnutého úveru PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
11. ZIP 7,83 KB Návrh úplného znenia Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie - Správa mestskej zelene PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
12. ZIP 6,44 KB Návrh realizácie bezodplatného prevodu 19,46 akcií z portfólia Fondu národného majetku SR vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. na Mesto Košice PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
13. ZIP 2,91 KB Zníženie nájmu v nebytových priestoroch pre Senior dom, n.o. na Hlavnej č. 70 v Košiciach PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
14. ZIP 2,32 KB Návrh na zrušenie rozpočtovej organizácie mesta - ZŠ Park mládeže 5 v Košiciach PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
15. ZIP 5,05 KB Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj Kovoslužby, a.s. Košice ako celku, vrátane nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
15. ZIP 5,7 KB Nepeňažný vklad mesta do obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice, a.s. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
16. ZIP 19,78 KB Návrh riešenia integrácie pri správe majetku mesta Košice PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
17. ZIP 3,02 KB Vymenovanie zástupcu mesta Košice do Rady združenia CASSOVIAINFO PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
18. ZIP 22,71 KB Zabezpečenie zimnej údržby v sezóne 2004/2005 PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
19. ZIP 6,28 KB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice v lokalite Dargovských hrdinov VIII PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
20. ZIP 7,09 KB Zmeny a doplnky Regulačného plánu Dargovských hrdinov VIII PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
21. ZIP 9,46 KB Informácia o preskúmaní územnoplánovacej dokumentácie mesta Košice v zmysle § 30 ods. 4 stavebného zákona PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
22. --- Zriadenie osobitnej komisie MZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
23. ZIP 4,62 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy príspevkovej organizácie - Správe mestskej zelene PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
24. ZIP 3,02 KB Zverenie majetku mesta do správy Mestskej časti Košice - Luník IX PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
25. ZIP 2,86 KB Odňatie majetku mesta Košice zo správy BPMK - budovy na ul. Kukučínova 17 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
26. ZIP 2,36 KB Prevod vlastníctva nebytových priestorov a alikvotnej časti pozemku na ul. Vodná 2 pre AVČIKO - A.V. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
27. ZIP 2,35 KB Prevod vlastníctva nebytových priestorov a alikvotnej časti pozemku na ul. Vodná 2 pre A.L. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
28. ZIP 2,4 KB Prevod vlastníctva nebytových priestorov a alikvotnej časti pozemku na ul. Alžbetina 26 pre TRIDOM - A.T. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
29. ZIP 2,38 KB Prevod vlastníctva nebytových priestorov a alikvotnej časti pozemku na ul. Czambelova 6 pre N.R. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
30. ZIP 2,4 KB Prevod vlastníctva nebytových priestorov a alikvotnej časti pozemku na ul. Mlynská 1 pre HONOR, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
31. ZIP 122,42 KB Bezodplatný prevod dokončených investícií do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
32. ZIP 122,86 KB Odkúpenie dokončených investícií do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
33. ZIP 3,25 KB Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
34. --- Interpelácie poslancov MZ
35. --- Dopyty, informácie a vysvetlenia
36. ZIP 2,26 KB Zmena uznesenia MZ č. 475 zo dňa 24. - 25.6.2004 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
37. ZIP 2,27 KB Zmena uznesenia MZ č. 491 zo dňa 24. - 25.6.2004 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
38. ZIP 1,9 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Huštáky vo vlastníctve mesta Košice pre Agentúru GES, spol. s r.o. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
39. ZIP 2,82 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Krásna vo vlastníctve mesta Košice pre P.B. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
40. ZIP 2,64 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Jazero vo vlastníctve mesta Košice formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
41. ZIP 2,9 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre firmu Ekostar, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
42. ZIP 2,74 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Košické Hámre vo vlastníctve mesta Košice pre M.G. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
43. ZIP 2,65 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Severné mesto pre T.G. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
44. ZIP 2,66 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Terasa vo vlastníctve mesta Košice pre V.J., M.J. a B.B. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
45. ZIP 3,23 KB Odpredaj nehnuteľností - domu a pozemku v k.ú. Južné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre MČ Košice - Juh PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
46. ZIP 2,83 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
47. ZIP 2,85 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Krásna vo vlastníctve mesta Košice pre R.M. a manželku PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
48. ZIP 2,57 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Skladná vo vlastníctve mesta Košice pre obchodnú spoločnosť NOVEKON, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
49. ZIP 1,89 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Brody vo vlastníctve mesta Košice pre V.P. a manželku PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
50. ZIP 2,91 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Terasa vo vlastníctve mesta Košice pre I.P. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
51. ZIP 2,61 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Terasa vo vlastníctve mesta Košice formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
52. ZIP 2,74 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Košická Belá vo vlastníctve mesta Košice pre obec Košická Belá PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
53. ZIP 3,68 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Grunt vo vlastníctve mesta Košice formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
54. ZIP 3,72 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Grunt vo vlastníctve mesta Košice formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
55. --- Rôzne
56. --- Záver