Prejsť na obsah

Uznesenia: 564 - 600

XIII. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XIII. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dátum konania: 28.10.2004

Zoznam

564. PDF 39,63 KB Informácia o plnení uznesení MZ
565. PDF 38 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti
566. PDF 38,42 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra
567. PDF 38,06 KB Správa náčelníka mestskej polície o činnosti mestskej polície
568. PDF 38,11 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ
569. PDF 38,19 KB Finančný transfer mesta na realizáciu projektu Košická aréna
570. PDF 38,22 KB Zastúpenie mesta Košice v občianskom združení Košická aréna
571. PDF 38,19 KB Rozbor hospodárenia mesta Košice k 30.9.2004 a Výsledky hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta Košice k 30.9.2004
572. PDF 53,46 KB Východiská a predpoklady riešenia protiprávneho stavu pretrvávajúceho na sídlisku Luník IX Košice
573. PDF 39,03 KB Program protipovodňovej prevencie v povodniach riek Hornád, Bodrog a Poprad
574. PDF 38,02 KB Projekty na financovanie z úverových zdrojov
575. PDF 38,42 KB Zriaďovacia listina Správy mestskej zelene
576. PDF 39,71 KB Bezodplatný prevod akcií Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti v Košiciach na Mesto Košice
577. PDF 38,3 KB Zrušenie rozpočtovej organizácie mesta - ZŠ Park mládeže 5 v Košiciach
578. PDF 38,27 KB Zníženie nájmu v nebytových priestoroch pre SENIOR DOM, n.o. na Hlavnej č. 70 v Košiciach
579. PDF 41,36 KB Odpredaj Kovoslužby, a.s. Košice pre firmu CASSPOS, a.s.
580. PDF 38,73 KB Nepeňažný vklad mesta Košice do obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice, a.s.
581. PDF 38,5 KB Riešenie integrácie pri správe majetku mesta Košice
582. PDF 38,2 KB Poverenie zástupcu mesta Košice do Rady združenia CASSOVIAINFO
583. PDF 38,06 KB Zabezpečenie zimnej údržby pre sezónu 2004-2005
584. PDF 39,39 KB Zmeny a doplnky ÚPN HSA v lokalite Dargovských hrdinov VIII
585. PDF 38,06 KB Informácia o preskúmaní územnoplánovacej dokumentácie mesta Košice
586. PDF 52,85 KB Postup riešenia zástavby Námestia osloboditeľov
587. PDF 39,1 KB Zriadenie komisie MZ v Košiciach na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta Košice
588. PDF 41,72 KB Zverenie majetku mesta do správy príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene
589. PDF 38,61 KB Zverenie majetku mesta do správy MČ Košice - Luník IX
590. PDF 38,53 KB Odňatie zvereného majetku mesta zo správy príspevkovej organizácie Bytový podnik mesta Košice
591. PDF 38,48 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre AVČIKO - Valkay Alexander na Vodnej 2
592. PDF 38,34 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Annu Lohayovú
593. PDF 38,48 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku TRIDOM - Andrej Tribula na Alžbetinej 26 v Košiciach
594. PDF 38,48 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku MVDr. Nadeždu Rusinkovú na ul. Czambelovej 6 v Košiciach
595. PDF 38,33 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre HONOR s. r. o.
596. PDF 38,48 KB Bezodplatný prevod dokončených investícií do vlastníctva mesta Košice
597. PDF 38,44 KB Odkúpenie dokončených investícií do vlastníctva mesta Košice
598. PDF 38,91 KB Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu
599. PDF 38,63 KB Odpredaj nehnuteľností v k.ú. Luník IX pre MČ Košice - Luník IX
600. PDF 37,85 KB Prerušenie XIII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach