Prejsť na obsah

Zasadnutie: X

X. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 29.04.2004
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dochádzka poslancov:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice

z v o l á v a m

X. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
29. apríla 2004 ( štvrtok ) od 8.00 hod. do vyčerpania programu rokovania
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok "B".

Návrh programu:
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu X. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej a mandátovej komisie.
1. ZIP 11,97 KB Informácia o plnení uznesení prijatých na IX. rokovaní MZ Košiciach a jeho pokračovaní, ktoré sa konalo v dňoch 26.2.2004 a 9.3.2004, prehľad o plnení uznesení z r. 2003 termínovaných v I. štvrťroku 2004 a prehľad o realizácií uznesení MZ v Košiciach PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
2. --- Informácia primátora mesta Košice o svojej činnosti od IX. rokovania MZ
3. --- Správa hlavného kontrolóra mesta o činnosti od IX. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Hojer, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 18,82 KB Správa náčelníka mestskej polície o činnosti mestskej polície od IX. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Berta, náčelník mestskej polície
5. ZIP 25,22 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov, ktoré boli prednesené na IX. rokovaní MZ dňa 26.2.2004 PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
6. ZIP 939,84 KB Rozbor hospodárenia a záverečný účet Mesta Košice za rok 2003 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
7. ZIP 5,02 KB Návrh na zmenu a doplnenie VZN mesta Košice č. 45 - Trhový poriadok trhových miest na území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
8. ZIP 10,21 KB Zmena Pravidiel prenajímania majetku mesta v školských zariadeniach PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
9. ZIP 7,22 KB Rozšírenie predmetu činnosti Psychosociálneho centra Košice o podnikateľskú činnosť PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
10. ZIP 3,94 KB Návrh na vyradenie Strediska služieb škole Košice-okolie - Kukučínova 11 Košice zo siete škôl a školských zariadení MŠ SR PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
11. ZIP 3,1 KB Zverenie majetku Mesta Košice do správy príspevkovej organizácie - Správe mestskej zelene PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
12. --- Interpelácie poslancov MZ
13. --- Dopyty, informácie a vysvetlenia
14. ZIP 2,63 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Čermeľ pre J.O. a I.O. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
15. ZIP 2,62 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Čermeľ pre A.O. a L.O. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
16. ZIP 2,65 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Nižná Úvrať vo vlastníctve mesta Košice formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
17. ZIP 3,49 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Terasa vo vlastníctve mesta Košice pre MARCO CAR, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
18. ZIP 2,88 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Terasa vo vlastníctve mesta Košice pre KOPU, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
19. ZIP 2,75 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Terasa vo vlastníctve mesta Košice pre I.B. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
20. ZIP 2,87 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Košické Hámre vo vlastníctve mesta Košice pre H.S. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
21. ZIP 3,31 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Grunt vo vlastníctve mesta Košice pre obchodnú spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
22. ZIP 2,04 KB Zmena uznesenia MZ č. 286 zo dňa 11.11.2003 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
23. ZIP 2,12 KB Zmena uznesenia MZ č. 294 zo dňa 11.11.2003 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
24. ZIP 3,1 KB Zámena nehnuteľnosti medzi Košickým samosprávnym krajom a Mestom Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
25. ZIP 4,92 KB Bezodplatný prevod nehnuteľného majetku PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
26. --- Rôzne
27. --- Záver