Prejsť na obsah

Uznesenia: 411 - 443

X. rokovanie

Zasadnutie

Názov: X. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dátum konania: 29.04.2004

Zoznam

411. PDF 57,7 KB Informácia o plnení uznesení MZ
412. PDF 38,44 KB Doplnenie uznesenia MZ č. 408 zo dňa 29.3.2004
413. PDF 38,5 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemkov v k.ú. Stredné mesto pre Aupark III, spol. s r.o.
414. PDF 37,97 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti
415. --- Úprava mesačnej odmeny poslancov MZ v Košiciach
416. --- Mimoriadna odmena pre poslancov MZ v Košiciach
417. --- Úprava platu primátora mesta
418. --- Plat hlavného kontrolóra mesta Košice
419. PDF 39,13 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice
420. PDF 38,39 KB Správa náčelníka mestskej polície o činnosti mestskej polície
421. PDF 38,01 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty
422. PDF 60,33 KB Rozbor hospodárenia a záverečný účet Mesta Košice za rok 2003
423. PDF 38,69 KB Zmena uznesenia MZ č. 409 zo dňa 29.3.2004
424. PDF 38,28 KB Zmena a doplnenie Pravidiel prenajímania majetku mesta Košice v školských zariadeniach
425. PDF 40,29 KB Rozšírenie predmetu činnosti a vykonávanie podnikateľskej činnosti príspevkovou organizáciou Psychosociálne centrum Košice
426. PDF 38,66 KB Poskytnutie pôžičky pre príspevkovú organizáciu Psychosociálne centrum Košice
427. PDF 38,2 KB Vyradenie rozpočtovej organizácie mesta Stredisko služieb škole Košice-okolie zo siete školských zariadení
428. PDF 38,57 KB Zverenie majetku Mesta Košice do správy príspevkovej organizácie - Správe mestskej zelene
429. PDF 38,47 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Čermeľ pre Ing. Jaroslava Oršulu a Ing. Ingrid Oršulovú
430. PDF 38,84 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Furča pre OWN Trade, s.r.o.
431. PDF 54,98 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Čermeľ pre Ing. Antona Oršulu a Mgr. Lýdiu Oršulovú
432. PDF 38,47 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Nižná Úvrať formou verejnej obchodnej súťaže
433. PDF 38,29 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre MARCO CAR, s.r.o.
434. PDF 38,43 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa formou verejnej súťaže
435. PDF 38,21 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre Ing. Igora Barilíka
436. PDF 38,39 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Košické Hámre pre Helenu Szökeovú
437. PDF 38,73 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Grunt pre obchodnú spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s.
438. PDF 38,2 KB Zmena uznesenia MZ č. 286 zo dňa 11.11.2003
439. PDF 38,28 KB Zmena uznesenia MZ č. 294 zo dňa 11.11.2003
440. PDF 38,72 KB Zámena nehnuteľnosti medzi Mestom Košice a Košickým samosprávnym krajom
441. PDF 40,15 KB Bezodplatný prevod nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR do vlastníctva mesta Košice
442. PDF 39,17 KB Zámena nehnuteľnosti medzi Mestom Košice a Jánom Prochyrom
443. PDF 38,18 KB Doplnenie komisie regionálneho rozvoja Mestského zastupiteľstva v Košiciach