Prejsť na obsah

Zasadnutie: IX

IX. rokovanie


Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice

z v o l á v a m

IX. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
26. februára 2004 ( štvrtok ) od 8.00 hod. do vyčerpania programu rokovania
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok "B".

Návrh programu:
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu IX. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej a mandátovej komisie.
1. ZIP 30,76 KB Informácia o plnení uznesení z VIII. rokovania MZ v Košiciach a jeho pokračovania, ktoré sa konalo v dňoch 18.12.2003 a 2.1.2004 a prehľad o stave plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní MZ so stavom k 31.12.2003 PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
2. --- Informácia primátora mesta Košice o svojej činnosti od VIII. rokovania MZ
3. --- Správa hlavného kontrolóra mesta o činnosti od nástupu do funkcie PREDKLADÁ: p. Hojer, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 19,71 KB Správa náčelníka mestskej polície o činnosti mestskej polície od VIII. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Berta, náčelník mestskej polície
4. ZIP 218,38 KB Návrh Organizačného poriadku Mestskej polície v Košiciach PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
5. ZIP 8,33 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené na pokračovaní VIII. rokovania MZ dňa 02.01.2004 PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
6. ZIP 4,81 KB Návrh Pravidiel prenajímania majetku mesta v zariadeniach sociálnych služieb PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
7. ZIP 56,78 KB Vývoj a trendy úverovej angažovanosti mesta Košice v roku 2004 PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
8. ZIP 2,77 KB Udelenie právnej subjektivity predškolskému zariadeniu MŠ Budapeštianska 1 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
9. ZIP 2,79 KB Udelenie právnej subjektivity predškolskému zariadeniu MŠ Zuzkin park PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
10. --- Delegovanie poslancov MZ v Košiciach do orgánov školskej samosprávy PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
11. ZIP 5,17 KB Vstup mesta Košice do Európskej asociácie miest škôl druhej šance PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
12. ZIP 2,85 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Čapajevova 13 pre L.K. - SOFi PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
13. ZIP 2,79 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Sokolovská 24 pre firmu NIVÓ, spol. s r.o. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
14. ZIP 2,75 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Poštová 13 pre A.V. - AV OBCHOD PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
15. ZIP 2,74 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Poštová 13 pre E.V. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
16. ZIP 2,79 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Rooseweltova 2 pre T.Š. - FORMATH PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
17. ZIP 2,8 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Drevný trh 3 pre firmu JA-GA, s.r.o. Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
18. ZIP 2,76 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Jarná 23 pre O.Š. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
19. ZIP 2,76 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Podtatranského 2 pre B.K. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
20. ZIP 3,48 KB Zverenie majetku Mesta Košice do správy MČ Košice - Juh PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
21. ZIP 3,25 KB Zverenie majetku Mesta Košice do správy MČ Košice - Poľov PREDKLADÁ: p. Birošová, starosta MČ Košice - Poľov
22. ZIP 2,89 KB Zverenie majetku Mesta Košice do správy MČ Košice - Západ PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
23. --- Návrh na udelenie PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
24. --- Návrh na udelenie verejného ocenenia "Čestný občan mesta Košice" PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
25. --- Interpelácie poslancov MZ
26. --- Dopyty, informácie a vysvetlenia
27. ZIP 2,62 KB Odpredaj nehnuteľností- pozemkov v k.ú. Košické Hámre vo vlastníctve mesta Košice pre V.P. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
28. ZIP 2,58 KB Odpredaj nehnuteľností- pozemkov v k.ú. Košické Hámre vo vlastníctve mesta Košice pre B.B. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
29. ZIP 2,28 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Južné mesto vo vlastníctve mesta Košice formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
30. ZIP 3,62 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemku a objektu trafostanice v k.ú. Južné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre Východoslovenskú energetiku, a.s. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
31. ZIP 4,45 KB Odpredaj nehnuteľnosti - domu a pozemku v k.ú. Stredné mesto vo vlastníctve mesta Košice formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
32. ZIP 3,36 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Myslava vo vlastníctve mesta Košice pre M.K. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
33. ZIP 3,51 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Nižný Klatov vo vlastníctve mesta Košice pre E.K. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
34. ZIP 4,39 KB Odpredaj nehnuteľností - budovy a pozemku v k.ú. Jazero vo vlastníctve mesta Košice formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
35. ZIP 4,28 KB Odpredaj nehnuteľností- pozemkov v k.ú. Kamenné vo vlastníctve mesta Košice pre firmu SWAM, spol. s r.o. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
36. ZIP 3,81 KB Zmena uznesení MZ o odpredaji nehnuteľností PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
37. ZIP 2,18 KB Zmena uznesenia MZ č. 344 zo dňa 2.1.2004 PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
38. ZIP 2,46 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Luník vo vlastníctve mesta Košice pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Košice - Myslava PREDKLADÁ: p. Forgáč, predseda komisie cirkví MZ
39. ZIP 3,16 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Furča formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
40. ZIP 2,81 KB Odpredaj nehnuteľností- pozemkov v k.ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre D.M. a J.R. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
41. ZIP 2,76 KB Odpredaj nehnuteľností- pozemkov v k.ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre A.T. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
42. --- Rôzne
43. --- Záver