Prejsť na obsah

Uznesenia: 359 - 391

IX. rokovanie

Zasadnutie

Názov: IX. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dátum konania: 26.02.2004

Zoznam

359. PDF 38,01 KB Menovanie riaditeľky Psychosociálneho centra v Košiciach
360. PDF 40,17 KB Informácia o plnení uznesení MZ
361. PDF 37,98 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti
362. PDF 38,03 KB Informácia o stave prác na programe sociálno-ekonomického rozvoja
363. PDF 38,48 KB Informácia o príprave Košického investičného fóra
364. PDF 38,47 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice
365. PDF 38,02 KB Správa o činnosti Mestskej polície v Košiciach
366. PDF 38,05 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty
367. PDF 38,33 KB Pravidlá prenajímania majetku mesta v zariadeniach sociálnych služieb
368. PDF 38,58 KB Vývoj a trendy úverovej angažovanosti mesta Košice v roku 2004
369. PDF 38,36 KB Odpredaj obchodného podielu spoločnosti TV Naša, s.r.o.
370. PDF 38,38 KB Zmena uznesenia MZ č. 552 zo dňa 22.2.2001
371. PDF 38,25 KB Zníženie nájmu v nebytových priestoroch pre Pravoslávny farský úrad
372. PDF 38,13 KB Zriadenie rozpočtovej organizácie mesta materská škola Budapeštianska 1 v Košiciach
373. PDF 38,13 KB Zriadenie rozpočtovej organizácie mesta materská škola Zuzkin park 2 v Košiciach
374. PDF 38,39 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Leonu Kamarýtovú - SOFI
375. PDF 38,41 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre firmu NIVÓ, spol. s r.o.
376. PDF 38,44 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Annu Vysokú - AV OBCHOD
377. PDF 38,34 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Evu Vaszilyovú
378. PDF 38,4 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Ing. Tomáša Štarka- FORMATH
379. PDF 38,32 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre firmu JA-GA, s.r.o. Košice
380. PDF 38,4 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Oľgu Štofčíkovú
381. PDF 38,34 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Bohumíru Krivdovú
382. PDF 38,76 KB Zverenie majetku Mesta Košice do správy MČ Košice - Juh
383. PDF 39,58 KB Zverenie majetku Mesta Košice do správy MČ Košice - Poľov
384. PDF 40,15 KB Zmena uznesenia MZ č. 367 zo dňa 27.4.2000
385. PDF 38,6 KB Zverenie majetku Mesta Košice do správy MČ Košice - Západ
386. PDF 39,2 KB Cena mesta Košice pre jednotlivcov a kolektívy
387. PDF 38,86 KB Udelenie verejného ocenenia "Čestný občan mesta Košice" Jeho Eminencii Jozefovi kardinálovi Tomkovi
388. PDF 38,2 KB Voľba predsedu komisie Regionálneho rozvoja pri MZ v Košiciach
389. PDF 39,01 KB Delegovanie poslancov MZ v Košiciach do orgánov školskej samosprávy
390. PDF 37,87 KB Prerušenie IX. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach
391. PDF 37,87 KB Prerušenie IX. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach