Prejsť na obsah

Zasadnutie: VII

VII. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 30.10.2003
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dochádzka poslancov:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice

z v o l á v a m

VII. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
30. októbra 2003 ( štvrtok ) od 8.00 hod. do vyčerpania programu rokovania
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok "B".

Návrh programu:
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu VII. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie.
1. ZIP 13,4 KB Informácia o plnení uznesení z mimoriadneho a VI. rokovania MZ v Košiciach, ktoré sa konali dňa 24.7. a 28.8.2003 a prehľad o stave plnenia uznesení, ktoré sa týkajú odpredaja nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta PREDKLADÁ: p. Kovalčin, riaditeľ MMK
2. --- Informácia primátora mesta Košice o svojej činnosti od VI. rokovania MZ
2. ZIP 2,97 KB Návrh na vznik neziskového združenia "Hokejový štadión" na podporu dostavby Zimného štadióna L. Trojáka v Košiciach PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
3. --- Správa hlavného kontrolóra mesta o činnosti od VI. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Bernát, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 7,4 KB Správa stáleho zástupcu náčelníka mestskej polície o činnosti mestskej polície od VI. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Šlosár, stály zástupca náčelníka mestskej polície
5. ZIP 18,49 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty, ktoré boli prednesené na VI. rokovaní MZ dňa 28.8.2003 PREDKLADÁ: p. Kovalčin, riaditeľ MMK
6. ZIP 67,57 KB Bilancia príjmov a výdavkov za I.-III. štvrťrok 2003 a hodnotenie výsledkov hospodárenia rozpočtovej a príspevkových organizácií za I.-III. štvrťrok 2003 PREDKLADÁ: p. Kovalčin, riaditeľ MMK
7. ZIP 43,03 KB Návrh ozdravenia príspevkovej organizácie BPMK PREDKLADÁ: p. Kovalčin, riaditeľ MMK
8. ZIP 45,42 KB Návrh reštrukturalizácie rozpočtovej a príspevkových organizácií PREDKLADÁ: p. Kovalčin, riaditeľ MMK
9. ZIP 47,01 KB Návrh reštrukturalizácie obchodných spoločností s účasťou mesta PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
p. Čuňo, námestník primátora
9. ZIP 9,18 KB Základné podmienky a parametre pre vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na speňaženie lesného majetku Mesta Košice - predložené dodatočne PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
10. ZIP 4,09 KB Informácia o Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice z hľadiska účasti mesta Košice v tejto obchodnej spoločnosti, vrátane nadobudnutia akcií pre mesto Košice PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
11. ZIP 38,51 KB Návrh VZN mesta Košice o školských obvodoch PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
12. ZIP 2,82 KB Návrh na vymenovanie riaditeľa ZŠ Kežmarská 28 v Košiciach PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
13. ZIP 58,74 KB Návrh na vyradenie ZŠ Čordáková 50 v Košiciach zo siete škôl Ministerstva školstva SR PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
14. ZIP 41,16 KB Informácia o účasti samosprávy na správe škôl a školských zariadení na území mesta PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
15. ZIP 11,1 KB Zverenie majetku Mesta Košice do správy škôl s právnou subjektivitou PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
16. ZIP 12,82 KB Návrh na schválenie finančného krytia projektov zaradených do Operačného zásobníka regionálneho operačného programu - Priorita 3: "Občianska infraštruktúra v regiónoch" formou bankového úveru PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
17. ZIP 15,61 KB Návrh využitia hotela Ali na projekt "Škola druhej šance" PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
18. ZIP 9,81 KB Návrh Koncepcie zdravotníctva v meste Košice PREDKLADÁ: p. Jutka, predseda zdravotnej komisie MZ
19. ZIP 8,01 KB Zabezpečenie zimnej údržby v sezóne 2003/2004 PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
20. ZIP 4,42 KB Zverenie majetku Mesta Košice do správy ZOO Košice - Kavečany PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
21. ZIP 2,82 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Národnej triede 82 pre D.M. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
22. ZIP 2,98 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Južnej triede 5 pre D.O. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
23. ZIP 3 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Južnej triede 5 pre A.V. - ATRO, s.f., Slovakia PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
24. ZIP 2,85 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Študentskej 17 pre Š.H. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
25. ZIP 2,91 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Podtatranského 7 pre firmu INPROMA, spol. s r.o. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
26. ZIP 3,45 KB Realizácia zmluvného prevodu nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
27. --- Interpelácie poslancov MZ
28. --- Dopyty, informácie a vysvetlenia
29. ZIP 2,81 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Grunt pre P.Č. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
30. ZIP 3,51 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Košická Nová Ves vo vlastníctve mesta Košice pre H.V. a odpredaj pozemku do spoluvlastníctva pre M.B., H.N., J.N. a J.P. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
31. ZIP 2,77 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Myslava vo vlastníctve mesta Košice pre J.Š. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
32. ZIP 2,68 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Južné mesto pre firmu QALT, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
33. ZIP 2,96 KB Odpredaj nehnuteľnosti- pozemku v k.ú. Skladná vo vlastníctve mesta Košice pre obchodnú spoločnosť CASSOVIA REALITAS INVEST, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
34. ZIP 2,92 KB Odpredaj nehnuteľnosti- pozemku v k.ú. Skladná vo vlastníctve mesta Košice pre obchodnú spoločnosť TEMPORIA, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
35. ZIP 2,67 KB Odpredaj nehnuteľností- pozemkov v k.ú. Skladná vo vlastníctve mesta Košice pre RIA LABORATÓRIUM, s.r.o. Košice PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
36. ZIP 3,03 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Skladná vo vlastníctve mesta Košice pre K.B. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
37. ZIP 3,23 KB Odpredaj nehnuteľnosti- pozemku a časti budovy v k.ú. Skladná pre firmu MUDRING, spol. s r.o. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
38. ZIP 2,6 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Stredné mesto vo vlastníctve mesta Košice formou verejnej obchodnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
39. ZIP 3,08 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Stredné mesto v podiele 1/2 k celku pre Slovenskú sporiteľňu, a.s. a odpredaj pozemku v podiele 1/2 k celku pre spoločnosť EZEX, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
40. ZIP 3,11 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Terasa vo vlastníctve mesta Košice formou verejnej obchodnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
41. ZIP 3,22 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Nové Ťahanovce pre firmu LUMI, spol. s r.o. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
42. ZIP 2,96 KB Odpredaj nehnuteľnosti- pozemku v k.ú. Košické Hámre vo vlastníctve mesta Košice pre D.F. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
43. ZIP 3,2 KB Odpredaj nehnuteľností- pozemkov v k.ú. Košická Belá vo vlastníctve mesta Košice pre P.S. a I.S. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
44. ZIP 2,64 KB Odpredaj nehnuteľnosti- pozemku v k.ú. Malá Lodina pre E.K.
45. ZIP 2,96 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Veľká Lodina vo vlastníctve mesta Košice formou verejnej obchodnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
46. ZIP 2,95 KB Odpredaj nehnuteľnosti- pozemku v k.ú. Košické Hámre vo vlastníctve mesta Košice pre J.G. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
47. ZIP 3,36 KB Odpredaj nehnuteľností- budovy a pozemku v k.ú. Šaca vo vlastníctve mesta Košice pre MČ Košice - Šaca PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
48. ZIP 2,66 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Stredné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre M.B. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
49. ZIP 2,81 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Veľká Lodina vo vlastníctve mesta Košice pre Slovenskú automobilovú dopravu, Košickú dopravnú spoločnosť, a.s. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
50. --- Rôzne
51. --- Záver