Prejsť na obsah

Uznesenia: 238 - 261

VII. rokovanie

Zasadnutie

Názov: VII. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dátum konania: 30.10.2003

Zoznam

238. PDF 38,51 KB Informácia o plnení uznesení
239. PDF 37,99 KB Informácia primátora mesta Košice o svojej činnosti
240. PDF 39,93 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice
241. PDF 39,76 KB Účasť mesta Košice v záujmovom združení KOŠICKÁ ARÉNA
242. PDF 38,04 KB Správa o činnosti Mestskej polície v Košiciach
243. PDF 37,95 KB Vzdanie sa funkcie riaditeľa Magistrátu mesta Košice
244. PDF 38,09 KB Skončenie výkonu funkcie hlavného kontrolóra mesta Košice
245. PDF 38,04 KB Vymenovanie riaditeľa Magistrátu mesta Košice
246. PDF 38,01 KB Vymenovanie náčelníka Mestskej polície v Košiciach
247. PDF 38,15 KB Vymenovanie riaditeľa Domova dôchodcov na Garbiarskej č. 4 v Košiciach
248. PDF 38,08 KB Odpovede na interpelácie a dopyty
249. PDF 38,47 KB Výsledky hospodárenia mesta Košice, rozpočtovej a príspevkových organizácií k 30.9.2003
250. PDF 41,09 KB Ozdravenie príspevkovej organizácie BPMK
251. PDF 39,82 KB Reštrukturalizácia rozpočtovej a príspevkových organizácií
252. PDF 56,95 KB Reštrukturalizácia obchodných spoločností s účasťou mesta
253. --- Bývanie v okrajových častiach mestských lesov - výkon uznesenia pozastavený
254. PDF 39,55 KB Podmienky na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na speňaženie lesného majetku mesta Košice
255. PDF 38,72 KB Vstup Mesta Košice do Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice
256. PDF 38,18 KB Vymenovanie riaditeľky ZŠ Kežmarská 28 v Košiciach
257. PDF 38,84 KB Vyradenie Základnej školy Čordákova v Košiciach zo siete škôl
258. PDF 38,24 KB Účasť samosprávy na správe škôl a školských zariadení na území mesta Košice
259. PDF 56,43 KB Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy škôl a školských zariadení
260. PDF 38,7 KB Finančné krytie projektov základných škôl zaradených do programu - Priorita 3: "Občianska infraštruktúra v regiónoch"
261. PDF 37,92 KB Prerušenie VII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach