Prejsť na obsah

Zasadnutie: VI

VI. rokovanie


Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice

z v o l á v a m

VI. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
28. augusta 2003 ( štvrtok ) od 8.00 hod. do vyčerpania programu rokovania
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok "B".

Návrh programu:
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu VI. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie.
1. ZIP 42,57 KB Informácia o plnení uznesení z V. rokovania MZ v Košiciach a pokračovania, ktoré sa konalo dňa 26.6. a 8.7.2003 a prehľad o stave plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní mestského zastupiteľstva so stavom k 30.6.2003 PREDKLADÁ: p. Kovalčin, riaditeľ MMK
2. --- Informácia primátora mesta Košice o svojej činnosti od V. rokovania MZ
3. --- Správa hlavného kontrolóra mesta o činnosti od V. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Bernát, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 8,5 KB Správa stáleho zástupcu náčelníka mestskej polície o činnosti mestskej polície od V. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Šlosár, stály zástupca náčelníka mestskej polície
4. ZIP 7,03 KB Informácia o aktivizácii MsP v Košiciach a návrh riešenia odťahovej služby PREDKLADÁ: p. Šlosár, stály zástupca náčelníka mestskej polície
5. ZIP 7,81 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty, ktoré boli prednesené na pokračovaní V. rokovania MZ dňa 8.7.2003 PREDKLADÁ: p. Kovalčin, riaditeľ MMK
6. ZIP 268,63 KB Rozbor hospodárenia mesta Košice vrátane rozpočtovej a príspevkových organizácií za I. polrok 2003 PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
7. ZIP 44,79 KB Návrh na úpravu rozpočtu mesta Košice na rok 2003 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
8. ZIP 5,88 KB Postup pri zabezpečení plnenia uzn. MZ č. 177 zo dňa 24.7.2003 a návrh základných podmienok a parametrov verejnej obchodnej súťaže na speňaženie majetku mestských lesov PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
9. ZIP 7,08 KB Informácia o splatení KOM zo zdrojov syndikovaného úveru PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
10. ZIP 4,95 KB Zmena VZN mesta Košice č. 44 Pravidlá prenajímania malometrážnych bytov pre dôchodcov na území mesta Košice PREDKLADÁ: Frajt, predseda Komisie MZ pre bytové a nebytové priestory
11. ZIP 49,04 KB Návrh VZN mesta Košice o úhrade za opatrovateľskú službu a za pobyt v zariadení opatrovateľskej služby PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
12. ZIP 8,65 KB Návrh Zásad prijímania občanov do domova dôchodcov a zaraďovania občanov do poradovníka žiadateľov PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
13. ZIP 13,78 KB Návrh zmeny Organizačného poriadku MMK a útvarov bez právnej subjektivity PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
14. ZIP 20,6 KB Návrh na odpredaj obchodného podielu mesta v obchodnej spoločnosti Kovoslužba, a.s. Košice PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
15. ZIP 5,13 KB Informácia o stave registrácie a činnosti Euroregiónu Košice - Miskolc PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
16. ZIP 9,99 KB Návrh na zriadenie "neinvestičného fondu Košice na ceste do EÚ" PREDKLADÁ: p. Kovalčin, riaditeľ MMK
17. ZIP 3,41 KB Návrh na vymenovanie riaditeľky MŠ Šafárikova č. 4 a riaditeľky ZŠ Ľudovíta Fullu, Mauerova č. 21 v Košiciach PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
18. ZIP 2,7 KB Návrh na udelenie právnej subjektivity predškolským zariadeniam - MŠ Juhoslovanská 4 a MŠ Havanská 26 v Košiciach PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
19. ZIP 2,7 KB Návrh na zaradenie do siete základných škôl MŠ SR a zriadenie ZŠ Rehoľná 1, Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
20. ZIP 2,45 KB Návrh na zrušenie rozpočtovej organizácie Mesta Košice - ZŠ Exnárova 10, Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
21. ZIP 2,33 KB Zmena uzn. MZ č. 135 zo dňa 26.6.2003 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
22. ZIP 2,93 KB Menovanie riaditeľa Centra voľného času Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
23. --- Návrh na udelenie "Ceny Košického samosprávneho kraja" a Ceny predsedu Košického samosprávneho kraja" pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2003 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
24. ZIP 4,32 KB Zverenie majetku Mesta Košice do správy MČ Košice - Barca PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
25. ZIP 4,32 KB Zverenie majetku Mesta Košice do správy MČ Košice - Šaca PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
26. ZIP 4,66 KB Zverenie majetku Mesta Košice so správy Správe mestskej zelene PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
27. ZIP 4,76 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Alžbetina 51 pre A.N. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
28. ZIP 4,6 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Alžbetina 51 pre M.S. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
29. ZIP 4,6 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Alžbetina 51 pre VV MIX, s.r.o. Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
30. ZIP 4,64 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Mlynská 14 pre IKES - L.B. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
31. ZIP 4,79 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Hlavná 53 pre firmu Demonta, spol. s r.o. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
32. ZIP 4,73 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Kukučínova 6 pre J.I. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
33. ZIP 4,55 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Južná trieda 7 pre firmu Práčovňa a čistiareň, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
34. ZIP 4,56 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Južná trieda 67 pre RELUM - Zlatko Müller PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
35. ZIP 4,67 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Hlinkova 27 pre V.T. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
36. ZIP 4,81 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Sokolovská 10 pre F.P. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
37. ZIP 3,37 KB Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
38. --- Interpelácie poslancov MZ
39. --- Dopyty, informácie a vysvetlenia
40. ZIP 3,82 KB Odpredaj nehnuteľností - budovy a pozemkov v k.ú. Južné mesto pre MČ Košice - Juh PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
41. ZIP 4,99 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Južné mesto pre J.S. - SZILCAR PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
42. ZIP 4,99 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku a iných plôch v k.ú. Južné mesto formou verejnej obchodnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
43. ZIP 4,85 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemku a budovy v k.ú. Košice - Myslava vo vlastníctve mesta Košice pre MČ Košice - Myslava PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
44. ZIP 4,45 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta pre J.K. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
45. ZIP 5,81 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Šaca vo vlastníctve mesta Košice pre MČ Košice - Šaca PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
46. ZIP 3,08 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Košická Belá vo vlastníctve mesta Košice pre J.D. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
47. ZIP 5,63 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Kamenné a Vyšný Klatov pre firmu SWAM, spol. s r.o. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
48. ZIP 4,69 KB Zmena uznesenia MZ č. 956 zo dňa 27.6.2002 PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
49. ZIP 4,93 KB Zmena a doplnenie uznesenia MZ č. 924 zo dňa 27.6.2002 PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
50. ZIP 4,92 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Čermeľ pre Cestné stavby, a.s. Košice PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
51. ZIP 2,61 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Severné mesto do spoluvlastníctva V.P. v podiele 1/4 z celku a Š.P. v podiele 3/4 z celku PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
52. ZIP 4,87 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Severné mesto pre V.I. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
53. ZIP 4,83 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Stredné mesto pre E.G. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
54. ZIP 4,76 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Stredné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre M.O. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
55. ZIP 4,53 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Stredné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre Lesy Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
56. ZIP 3 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Terasa vo vlastníctve mesta Košice formou verejnej obchodnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
57. ZIP 4,45 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Stredné mesto pre Ľ.Č. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
58. ZIP 4,6 KB Zámena nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Južné mesto medzi mestom Košice a Z.K. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
59. ZIP 4,02 KB Zmena uznesenia MZ č. 912 zo dňa 30.4.2002 PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
60. ZIP 4 KB Zmena uznesenia MZ č. 966 zo dňa 27.6.2002 PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
61. --- Rôzne
62. --- Záver