Prejsť na obsah

Uznesenia: 891 - 917

pokračovanie XIX. rokovania

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dátum konania: 10.11.2005

Zoznam

891. RTF 10,8 KB Návrh na zmeny a doplnky zákona o meste Košice
892. RTF 9,76 KB Správa z konferencie „Líniové fyzické narušenia mestského organizmu – 1. etapa“
893. RTF 11,77 KB Účasť v projekte „Zlepšenie pôsobenia cestovného ruchu v oblasti Cadses
894. RTF 330,68 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy Správe mestskej zelene
895. RTF 10,85 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy MČ Košice – Myslava
896. RTF 10,74 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Anežku Čontošfalskú
897. RTF 10,11 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre BETULA – Ing. Blanku Fleischerovú
898. RTF 10,53 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Eriku Jelčovú – SABA
899. RTF 10,2 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Ing. Jozefa Demetera – AKUDEM
900. RTF 10,87 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Ing. Petra Graneca – GRANTECH
901. RTF 10,21 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Ing. Petra Majoroša
902. RTF 14,33 KB Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu
903. RTF 12,67 KB Kúpa nehnuteľností v k. ú. Barca do vlastníctva mesta Košice
904. RTF 10,89 KB Odpredaj voľného bytu v k. ú. Furča formou verejnej dražby
905. RTF 14,19 KB Odpredaj bytov v bytovom dome Adlerova 2 v k.ú. Furča formou verejnej dražby
906. RTF 10,4 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Furča pre LABAŠ, s. r. o.
907. RTF 10,58 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Myslava pre Tibora Pilipa a manželku Jiřinu
908. RTF 10,38 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ivana Čičváka a manželku Helenu
909. RTF 10,07 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. Martina Fitza a Ing. Katarínu Fitzovú
910. RTF 11,24 KB Odkúpenie pozemku v k. ú. Nižná Úvrať a jeho následný odpredaj pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s.
911. RTF 10,5 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Ing. Teodora Tamáša
912. RTF 10,87 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Grunt pre Ľubomíra Urbančíka
913. RTF 10,41 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre Karola Kačmáryho a Helenu Kačmáryovú
914. RTF 18,06 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Nižná Úvrať pre Ing. Igora Chamillu a manželku Emíliu, rod. Oroliniovú
915. RTF 36,43 KB 4. úprava rozpočtu mesta Košice na rok 2005
916. RTF 10,11 KB Zmeny v školských radách
917. RTF 9,91 KB Zmeny v komisii MZ