Prejsť na obsah

Zasadnutie: XX

XX. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 15.12.2005
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dochádzka poslancov:

Program


Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice

zvolávam

XX. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
15. decembra 2005 (štvrtok ) od 8.00 hod.
do vyčerpania programu rokovania

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu :
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu XX. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
1. ZIP 95,06 KB Informácia o plnení uznesení z XIX. rokovania MZ v Košiciach, ktoré sa konalo dňa 27.10.2005, jeho pokračovania dňa 10.11.2005 a prehľad o stave plnenia uznesení za predchádzajúce obdobie PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
2. --- Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XIX. rokovania MZ
3. --- Správa hlavného kontrolóra mesta o činnosti od XIX. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Hojer, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 50,33 KB Správa o činnosti mestskej polície od XIX. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Francan, poverený zastupovaním náčelníka mestskej polície
5. ZIP 18,49 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov, ktoré boli prednesené na pokračovaní XIX. rokovania MZ dňa 10.11.2005 PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
6. ZIP 213,24 KB Rozbor hospodárenia mesta Košice k 30.9.2005 včítane hospodárenia rozpočtovej a príspevkových organizácií PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
7. ZIP 19,95 KB Návrh na 5. úpravu rozpočtu mesta Košice v r. 2005 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
8. ZIP 37,92 KB Zhodnotenie III. fázy reštrukturalizácie dlhovej služby mesta Košice PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
9. ZIP 188,07 KB Návrh rozpočtu mesta Košice na rok 2006 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
10. ZIP 17,19 KB Návrh VZN mesta Košice O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
11. ZIP 5,39 KB Novelizácia VZN mesta Košice č. 70/2004 O dani za užívanie verejného priestranstva PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
12. ZIP 7,98 KB Novelizácia VZN mesta Košice č. 71/2004 O miestnych daniach PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
13. ZIP 10,05 KB Zmena VZN mesta Košice č. 72/2004 O komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch na území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
14. ZIP 22,57 KB Návrh novely zákona o meste Košice PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
15. ZIP 65,06 KB Postup realizácie zámerov schváleného rozvoja služieb pre seniorov PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
16. ZIP 13,57 KB Postup mesta Košice pri zabezpečovaní vysielacieho času v lokálnej televízii PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
17. ZIP 7,62 KB Informácia o plnení uznesenia MZ č. 623 z 8. mimoriadneho mestského zastupiteľstva zo dňa 18.11.2004 PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
18. ZIP 3,6 KB Informácia o podaní dvoch projektov v oblasti informatizácie verejnej správy PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
19. --- Informácia o činnosti MFK Košice, a.s. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
20. ZIP 8,14 KB Rámcová obsahová náplň XXI. – XXIII. rokovaní MZ v Košiciach na I. polrok r. 2006 PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
21. ZIP 2,8 KB Odňatie zvereného majetku mesta Košice zo správy MČ Košice – Staré mesto PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
22. ZIP 3,03 KB Zverenie majetku mesta Košice – telocvične do správy ZŠ Užhorodská PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
23. ZIP 3,03 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre JUMEN s.r.o. na ul. D. Feju 5 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
24. ZIP 3,03 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Akademik TU Košice na ul. Letná 18 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
25. ZIP 3,09 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Bulgar - TOUR na ul. Rooseveltova 3 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
26. ZIP 3,04 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre LU DESIGN na ul. Tomášikova 3 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
27. ZIP 3,04 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre L. S. na ul. Železničiarska 24 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
28. --- Interpelácie poslancov MZ
29. --- Dopyty, informácie a vysvetlenia
30. ZIP 3,07 KB Zmena uznesenia MZ č. 659 zo dňa zo dňa 13.1.2005 o odpredaji bytov formou verejnej dražby PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
31. ZIP 2,74 KB Odkúpenie dokončených investícií do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
32. ZIP 2,79 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Letná pre firmu SENTA PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
33. ZIP 2,85 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Malá Lodina formu obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
34. ZIP 3,45 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Malá Lodina pre obec Malá Lodina PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
35. ZIP 2,9 KB Odpredaj nehnuteľností – pozemkov v k. ú. pre Univerzitu P. J. Šafárika v Košiciach PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
36. ZIP 2,99 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Ružín PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
37. ZIP 2,87 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Severné mesto PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
38. ZIP 3,08 KB Odpredaj nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Severné mesto PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
39. ZIP 3,02 KB Odpredaj nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Severné mesto pre VVS, a.s. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
40. ZIP 2,98 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Severné mesto PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
41. ZIP 2,86 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Terasa PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
42. ZIP 3 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy MČ Košice – Šaca PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
43. ZIP 3,99 KB Zámena pozemkov v k. ú . Šaca bez finančného vyrovnania PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
44. ZIP 2,7 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Severné mesto PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
45. ZIP 3,78 KB Zámena nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Južné mesto PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
46. ZIP 3,17 KB Odpredaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Severné mesto pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
47. ZIP 2,86 KB Odpredaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Terasa PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
48. ZIP 2,75 KB Odpredaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Terasa PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
49. ZIP 3,08 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Terasa formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
50. ZIP 3,12 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Ružín pre Z. V. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
51. --- Rôzne
52. --- Záver