Prejsť na obsah

Uznesenia: 918 - 967

XX. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XX. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dátum konania: 15.12.2005

Zoznam

918. RTF 9,3 KB Informácia o plnení uznesení MZ
919. RTF 9,25 KB Informácia o činnosti primátora
920. RTF 9,52 KB Vyplatenie odstupného v súvislosti so zánikom mandátu primátora mesta
921. RTF 12,59 KB Vzdanie sa funkcie doterajšieho primátora mesta Košice
922. RTF 9,85 KB Odovzdanie insígnií mesta Košice
923. RTF 15,32 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra
924. RTF 10,18 KB Správa o činnosti mestskej polície
925. RTF 9,68 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ
926. RTF 10,32 KB Rozbor hospodárenia mesta Košice k 30.9.2005
927. RTF 14,25 KB 5. úprava rozpočtu mesta Košice na rok 2006
928. RTF 11,69 KB Zhodnotenie III. fázy reštrukturalizácie dlhovej služby mesta Košice
929. RTF 12,71 KB Informácia o začatí privatizačného procesu Tepláreň Košice, a.s.
930. RTF 9,84 KB Zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 70/2004 o dani za užívanie verejného priestranstva
931. RTF 10,33 KB Zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 71/2004 O miestnych daniach
932. RTF 11,07 KB Zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 72 o komunálnych odpadoch
933. RTF 10,2 KB Návrh na zmeny a doplnky zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice
934. RTF 7,15 KB Postup realizácie zámerov schváleného rozvoja služieb pre seniorov
935. RTF 8,1 KB Informácia o plnení uznesenia MZ č. 623 zo dňa 18.11.2004
936. RTF 8,52 KB Účasť mesta Košice na projektoch „Zvýšenie počtu Verejne prístupných bodov k internetu v meste Košice „ a „ Portál CIIS
937. RTF 8,89 KB Informácia o činnosti MFK Košice, a.s.
938. RTF 13,15 KB Účasť mesta Košice v Združení krajských miest
939. RTF 9,72 KB Rámcová obsahová náplň rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach na I. polrok roku 2006
940. RTF 16,07 KB Odňatie zvereného majetku mesta Košice zo správy MČ Košice – Staré mesto
941. RTF 12,13 KB Zverenie majetku mesta Košice – telocvične do správy ZŠ Užhorodská 39
942. RTF 10,36 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre JUMEN s.r.o.
943. RTF 10,65 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Akademik Technická univerzita Košice
944. RTF 16,55 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Georgi Atanasov Davidova - Bulgar – TOUR
945. RTF 10,88 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Ľuboša Pahuliho LU DESIGN
946. RTF 10,55 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Ladislava Smoradu
947. RTF 11,23 KB Zmena uznesenia MZ č. 659 zo dňa 13.1.2005 o odpredaji bytov formou verejnej dražby
948. RTF 14,04 KB Odkúpenie dokončených investícií do vlastníctva mesta Košice
949. RTF 10,54 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Letná pre firmu SENTA, s.r.o.
950. RTF 11,88 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Malá Lodina formou obchodnej verejnej súťaže
951. RTF 10,92 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Malá Lodina pre obec Malá Lodina
952. RTF 11,08 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Opátka pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
953. RTF 10,74 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Ružín pre MVDr. Ladislava Kottfera a manželku Janu
954. RTF 10,82 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre Františka Sepešiho a Ing. Júliu Sepešiovú
955. RTF 11,56 KB Odpredaj 2/5 spoluvlastníckeho podielu pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Zuzanu Pirickú
956. RTF 11,63 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s.
957. RTF 11,48 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. Petra Ondu a Ing. Jozefa Maňa
958. RTF 10,57 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Terasa pre Lenku Atanasovú
959. RTF 15,99 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy MČ Košice – Šaca
960. RTF 19,09 KB Zámena pozemkov medzi mestom Košice a MČ Košice – Šaca
961. RTF 10,87 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Ing. Emila Hvizdoša
962. RTF 11,36 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska
963. RTF 10,89 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Terasa pre vlastníkov rodinných domov na Popradskej ulici
964. RTF 10,79 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Terasa pre Ing. Imricha Hraboveckého a Marianu Hraboveckú
965. RTF 10,71 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Terasa formou obchodnej verejnej súťaže
966. RTF 11,35 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Ružín pre Zdena Vinca a manželku Evu
967. RTF 13,93 KB Zmeny v komisii MZ