Prejsť na obsah

Zasadnutie: XXIII

XXIII.rokovanie

Informácie

Dátum konania: 29.06.2006
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dochádzka poslancov:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice

zvolávam

XXIII. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
29. júna 2006 (štvrtok ) od 8.00 hod.
do vyčerpania programu rokovania

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu :

Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu XXIII. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
1. ZIP 120,04 KB Informácia o plnení uznesení zo 14. mimoriadneho rokovania MZ v Košiciach zo dňa 26.4.2006, XXII. rokovania MZ zo dňa 27.4.2006, jeho pokračovania dňa 9.5.2006 a prehľad o stave plnenia uznesení za predchádzajúce obdobie PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
2. --- Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XXII. rokovania MZ
3. --- Správa hlavného kontrolóra mesta o činnosti od XXII. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Hojer, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 37,31 KB Správa o činnosti mestskej polície od XXII. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Francan, poverený zastupovaním náčelníka mestskej polície
4. --- Návrh na menovanie náčelníka Mestskej polície Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
5. ZIP 19,19 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov, ktoré boli prednesené na pokračovaní XXII. rokovania MZ dňa 9.5.2006 PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
6. ZIP 83,55 KB Rozbor hospodárenia mesta Košice k 31. 3. 2006 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
7. --- Návrh na 2. úpravu rozpočtu mesta Košice na rok 2006 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
8. ZIP 111,31 KB Informácia o výsledkoch hospodárenia za rok 2005 obchodných spoločností s účasťou mesta a stave konkurzných konaní obchodných spoločností s účasťou mesta PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta, p. Čuňo, námestník primátora
9. --- Informácia o pripravovanom projekte Európske hlavné mesto kultúry a o projekte Rákóczi v Košiciach 1906 – 2006
10. ZIP 21,82 KB Informatívna správa k národnému strategickému referenčnému rámcu SR na roky 2007 - 2013 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
11. ZIP 6,02 KB Zmeny a doplnky Organizačného poriadku zamestnancov Mesta Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
12. ZIP 31,4 KB Správa o činnosti príspevkovej organizácie Psychosociálne centrum PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
13. ZIP 9,85 KB Poskytnutie dotácií pre subjekty poskytujúce sociálne služby na území mesta v zmysle VZN mesta Košice č. 76 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
14. ZIP 4,5 KB Správa o realizácii Rozvoja sociálnych služieb pre seniorov mesta Košice na obdobie rokov 2005 – 2007 PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
15. ZIP 5,45 KB Správa o realizácii Koncepcie rozvoja bývania pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov Mesta Košice do roku 2010 PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
16. ZIP 41,37 KB Návrh koncepcie riešenia problémov bývania v lokalitách s vysokou koncentráciou osôb ohrozených vylúčením PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
17. ZIP 5,08 KB Návrh na vstup Mesta Košice do združenia Karpatský Euroregión PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
18. ZIP 8,96 KB Rámcová obsahová náplň XXIV. – XXV. rokovania MZ v Košiciach na II. polrok roku 2006 PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
19. ZIP 8,9 KB Správa o možnostiach využitia ďalších priestorov pre potreby MMK na Tr. SNP 48/A PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
20. ZIP 18,21 KB Vyhodnotenie zimnej údržby v sezóne 2005/2006 PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
21. --- Návrh komisie MZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenie rozporu záujmov PREDKLADÁ: p. Betuš, predseda komisie
22. ZIP 3,16 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy MČ Košice – Juh PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
23. ZIP 2,55 KB Zverenie nehnuteľnosti do správy Správe mestskej zelene na Ondavskej ulici PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
24. ZIP 3,57 KB Odňatie majetku Mesta Košice zo správy MČ Košice KVP PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
25. ZIP 5,03 KB Kúpa pozemkov v k. ú. Kavečany do vlastníctva Mesta Košice PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
26. ZIP 3,29 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru na ul. Alžbetinej 28 formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
27. ZIP 3,08 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre H.M. na ul. Hlinkovej 13 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
28. ZIP 3,06 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre D.F. – POMAROSSE na ul. Mäsiarskej 15 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
29. ZIP 3,07 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre K. P. KOV, s.r.o. na ul. Rooseveltovej 3 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
30. ZIP 3,07 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre M.J. na ul. Výstavby 4 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
31. ZIP 3,14 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre P.F. – TAFA f na ul. Zvonárskej 4 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
32. ZIP 3,03 KB Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta Košice v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
33. ZIP 3,09 KB Odpredaj ôsmich voľných bytov formou verejnej dražby PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
34. ZIP 4,34 KB Zámena pozemkov v k. ú. Malá Lodina medzi Mestom Košice a J.M.s manželkou PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
35. ZIP 2,98 KB Voľba predsedu a člena Komisie MZ na predaj a prenájom majetku mesta Košice PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
36. ZIP 3,29 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Jazero pre H.P.X. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
37. ZIP 3,66 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad Jazerom PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
38. ZIP 2,86 KB Odpredaj nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Jazero pre Pekáreň u Jarky, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
39. ZIP 3,53 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Južné mesto pre J.Š. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
40. ZIP 3,09 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Košická Nová Ves pre Z.S. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
41. ZIP 3,17 KB Odpredaj nehnuteľností – pozemku v k. ú. Terasa pre Ľ.P. a manželku PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
42. ZIP 3,24 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemkov v k. ú. Terasa pre firmu JOLAUS s.r.o. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
43. ZIP 2,87 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Severné mesto formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
44. ZIP 3,11 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Šaca pre Phoenix Zeppelin, spol. s r.o. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
45. ZIP 3,12 KB Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Grunt na Klimkovičovej ul. formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
46. --- Interpelácie poslancov MZ
47. --- Dopyty, informácie a vysvetlenia
48. --- Rôzne
49. --- Záver