Prejsť na obsah

Uznesenia: 1089 - 1138

XXIII.rokovanie

Zasadnutie

Názov: XXIII.rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dátum konania: 29.06.2006

Zoznam

1089. RTF 16,61 KB Informácia o plnení uznesení MZ
1090. RTF 11,76 KB Informácia o činnosti primátora mesta Košice
1091. RTF 20,36 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice
1092. RTF 11,92 KB Správa o činnosti Mestskej polície Košice
1093. RTF 11,98 KB Menovanie náčelníka Mestskej polície Košice
1094. RTF 15,45 KB Zmena vo funkcii riaditeľa Zoologickej záhrady Košice - Kavečany
1095. RTF 13,52 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov
1096. RTF 11,06 KB Rozbor hospodárenia mesta Košice k 31.3.2006
1097. RTF 11,7 KB Informácia o výsledkoch hospodárenia obchodných spoločností s účasťou mesta za rok 2005
1098. RTF 12,79 KB Informatívna správa o príprave mesta na účasť na projekte „Košice – európske hlavné mesto kultúry 2013“
1099. RTF 13,41 KB Informatívna správa k Národnému strategickému referenčnému rámcu SR
1100. RTF 11,07 KB Zmena organizačného poriadku zamestnancov Mesta Košice
1101. RTF 12,91 KB Správa o činnosti Psychosociálneho centra v Košiciach a rozšírenie základného predmetu činnosti
1102. RTF 65,92 KB Poskytnutie dotácií pre subjekty poskytujúce sociálne služby na území mesta v zmysle VZN mesta Košice č.76 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta
1103. RTF 130,25 KB Poskytnutie dotácií na kultúru a duchovný rozvoj v zmysle VZN mesta Košice č.76 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta
1104. RTF 337,17 KB Poskytnutie dotácií v rámci Koncepcie rozvoja športu v Košiciach
1105. RTF 29,71 KB 2. úprava rozpočtu mesta Košice na rok 2006
1106. RTF 12,87 KB Správa o realizácii „Rozvoja služieb pre seniorov mesta Košice na obdobie rokov 2005 – 2007“
1107. RTF 13,95 KB Správa o realizácii Koncepcie rozvoja bývania pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta Košice do roku 2010
1108. RTF 16,91 KB Koncepcia riešenia problémov bývania v lokalitách s vysokou koncentráciou osôb ohrozených sociálnym vylúčením
1109. RTF 12,98 KB Účasť mesta Košice v združení Karpatský euroregión
1110. RTF 12,2 KB Rámcová obsahová náplň rokovaní MZ v Košiciach na II. polrok 2006
1111. RTF 14,86 KB Správa o možnostiach využitia ďalších priestorov pre potreby Magistrátu mesta Košice
1112. RTF 11,03 KB Vyhodnotenie zimnej údržby v sezóne 2005/2006
1113. RTF 19,87 KB Prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov z vlastnej iniciatívy
1114. RTF 17,96 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy MČ Košice – Juh
1115. RTF 17,85 KB Zverenie nehnuteľnosti do správy Správe mestskej zelene na Ondavskej ulici v k.ú. Terasa
1116. RTF 41,14 KB Odňatie majetku mesta Košice zo správy MČ Košice-Sídlisko KVP
1117. RTF 46,31 KB Kúpa pozemkov v k.ú. Kavečany pre majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov na výstavbu „Obchvatovej komunikácie ZOO Kavečany“
1118. RTF 12,98 KB Odpredaj voľného nebytového priestoru na ul. Alžbetina 28 formou obchodnej verejnej súťaže
1119. RTF 11,37 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Helenu Mitrikovu
1120. RTF 11,05 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Dezidera Farkasa – POMAROSSE
1121. RTF 11,29 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre K. P. KOV, s.r.o.
1122. RTF 11,74 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Ing. Mariána Juríka
1123. RTF 11,56 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Ing. Pavla Fábryho – TAFA f
1124. RTF 12,63 KB Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu
1125. RTF 22,04 KB Odpredaj 8 voľných bytov formou verejnej dražby
1126. DOC 25,5 KB Zámena pozemkov v k.ú. Malá Lodina medzi mestom Košice a Jánom Matisom s manželkou Jarmilou
1127. RTF 12,07 KB Voľba predsedu a člena Komisie MZ na predaj a prenájom majetku mesta Košice
1128. RTF 9,84 KB Odpredaj časti pozemku - zásobovacieho dvora za OC Ural v k.ú. Jazero pre Han Ping Xiang
1129. RTF 11,32 KB Odpredaj časti pozemku – zásobovacieho dvora za OC Čingov v k.ú. Jazero pre MČ Košice – Nad Jazerom
1130. RTF 11,27 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Jazero pre Pekáreň u Jarky, s.r.o.
1131. RTF 11,56 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Južné mesto pre MUDr. Jána Švehlíka
1132. RTF 11,12 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Košická Nová Ves pre Zitu Střeskovú
1133. RTF 12,96 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Terasa pre Ing. Ľubomíra Palka s manželkou
1134. RTF 10,63 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre firmu JOLAUS, s.r.o.
1135. RTF 11,41 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto formou obchodnej verejnej súťaže
1136. RTF 11,53 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Šaca pre Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.
1137. RTF 11,87 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Grunt na Klimkovičovej ulici v Košiciach formou obchodnej verejnej súťaže
1138. RTF 26,27 KB Odpredaj pozemkov v MČ Košice – Juh pre Mestský futbalový klub Košice a.s.