Prejsť na obsah

Zasadnutie: IV

IV. rokovanie


Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice

z v o l á v a m

IV. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
24. apríla 2003 ( štvrtok ) od 8.00 hod. do vyčerpania programu rokovania
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok "B".

Návrh programu:
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu IV. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie.
1. --- Informácia o plnení uznesení z III. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa konalo dňa 27.2.2003 a prehľad o realizácii uznesení týkajúcich sa odpredaja majetku mesta PREDKLADÁ: p. Kovalčin, riaditeľ MMK
2. --- Informácia primátora mesta Košice o svojej činnosti od III. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
3. --- Správa hlavného kontrolóra mesta o činnosti od III. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Bernát, hlavný kontrolór mesta
4. --- Správa náčelníka mestskej polície o činnosti mestskej polície od III. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Danko, náčelník MsP Košice
4. --- Návrh komplexného systému parkovania v meste Košice PREDKLADÁ: p. Danko, náčelník MsP Košice
4. --- Vyhodnotenie monitorovacieho systému mesta Košice prostredníctvom bezpečnostných kamier PREDKLADÁ: p. Danko, náčelník MsP Košice
5. --- Správa o odpovediach na dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené na III. rokovaní MZ dňa 27.2.2003 PREDKLADÁ: p. Kovalčin, riaditeľ MMK
6. --- Rozbor hospodárenia a záverečný účet mesta Košice za rok 2002 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
7. --- Návrh na úpravu rozpočtu mesta Košice na rok 2003 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
8. --- Zmena a doplnenie Štatútu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
9. --- Návrh VZN mesta Košice o miestnom poplatku za užívanie verejného priestranstva PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
10. --- Zmena Pravidiel prenajímania majetku mesta Košice a určovania minimálnej výšky nájomného PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
11. --- Zverenie majetku Mesta Košice do správy MČ Košice - Myslava PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
12. --- Komplexné správy o činnosti príspevkových a rozpočtovej organizácií zriadených mestom Košice PREDKLADÁ: p. Kovalčin, riaditeľ MMK
13. --- Komplexné správy o činnosti útvarov mesta Košice bez právnej subjektivity a informačného centra mesta Košice PREDKLADÁ: p. Kovalčin, riaditeľ MMK
14. --- Projekt racionalizácie DPMK, a.s. v krátkodobom a dlhodobom horizonte 2003 - 2006 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
15. --- Analýza činnosti príspevkovej organizácie Psychosociálne centrum Košice PREDKLADÁ: p. Kovalčin, riaditeľ MMK
16. --- Program odpadového hospodárstva mesta Košice do roku 2005 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
17. --- Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Košice (Šaca, Jahodná, KVP) PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
18. --- Informácia o spracovanej urbanistickej štúdii pod Plzenskou ulicou PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
19. --- Prevod vlastníctva nebytového priestoru ul. Uršulínska 2 pre A.A. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
20. --- Prevod vlastníctva nebytového priestoru ul. Uršulínska 2 pre Ľ.H. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
21. --- Prevod vlastníctva nebytového priestoru ul. Uršulínska 2 pre K.B. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
22. --- Prevod vlastníctva nebytového priestoru ul. Hlavná 47 pre O.N. a A.N. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
23. --- Prevod vlastníctva nebytového priestoru ul. Hlavná 99 pre M.F. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
24. --- Prevod vlastníctva nebytového priestoru ul. Alžbetina 32 pre firmu OREF, spol. s r.o. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
25. --- Prevod vlastníctva nebytového priestoru ul. Kováčska 14 pre A.L. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
26. --- Prevod vlastníctva nebytového priestoru ul. Mäsiarska 22 pre M.B. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
27. --- Prevod vlastníctva nebytového priestoru ul. Masarykova 1 pre C.M. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
28. --- Prevod vlastníctva nebytového priestoru ul. Komenského 49 pre firmu RILLÖ, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
29. --- Prevod vlastníctva nebytového priestoru ul. Komenského 49 pre J.B. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
30. --- Prevod vlastníctva nebytového priestoru ul. Hlinkova 35 pre K.L. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
31. --- Prevod vlastníctva nebytového priestoru ul. Sokolovská 6 pre A - Z PLYN ISZA, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
32. --- Prevod vlastníctva nebytového priestoru ul. Tr. SNP 34 pre firmu DRITA, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
33. --- Prevod vlastníctva nebytového priestoru ul. Alžbetina 30 pre V.M. a F.B. - KVD PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
34. --- Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických a právnických osôb bez zmluvného vzťahu PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
35. --- Interpelácie poslancov MZ
36. --- Dopyty, informácie a vysvetlenia
37. --- Zmena uznesenia MZ č. 1006 zo dňa 22.8.2002 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
38. --- Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre R.B. a F.M. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
39. --- Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Košické Hámre vo vlastníctve mesta Košice pre M.H. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
40. --- Odpredaj alikvotných častí pozemkov prináležiacich k nebytovým priestorom na ul. L. Novomestkého 9 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
41. --- Odpredaj nehnuteľností - budovy a pozemku v k.ú. Stredné mesto pre A.G. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
42. --- Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Stredné mesto vo vlastníctva mesta Košice pre M.A. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
43. --- Odpredaj nehnuteľností - budovy a pozemku v k.ú. Stredné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
44. --- Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Stredné mesto pre S.R PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
45. --- Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Sever pre V.Č. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
46. --- Odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Severné mesto pre G.A. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
47. --- Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Povodie Bodrogu a Hornádu PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
48. --- Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Terasa pre firmu sudop TRADE, spol. s r.o. Košice PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
49. --- Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Terasa vo vlastníctve mesta Košice pre J.K. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
50. --- Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Košice - Čermeľ vo vlastníctve mesta Košice pre J.K. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
51. --- Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Opátske vo vlastníctve mesta Košice pre H.J. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
52. --- Odpredaj nehnuteľnosti - budovy vo vlastníctve mesta Košice pre MČ Košice - Krásna PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
53. --- Zámena pozemkov v k.ú. Letná medzi mestom Košice a P.F. PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
54. --- Rôzne
55. --- Záver