Prejsť na obsah

Uznesenia: 63 - 114

IV. rokovanie

Zasadnutie

Názov: IV. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dátum konania: 24.04.2003

Zoznam

63. PDF 37,99 KB Informácia o plnení uznesení MZ v Košiciach
64. PDF 37,64 KB Informácia primátora mesta Košice o svojej činnosti
65. PDF 37,51 KB Správa o odpovediach na dopyty poslancov MZ
66. PDF 37,67 KB Rozbor hospodárenia mesta Košice za I. štvrťrok 2003
67. PDF 38,33 KB Zmena a doplnenie Štatútu mesta Košice
68. PDF 38,9 KB VZN mesta Košice o miestnom poplatku za užívanie verejného priestranstva
69. PDF 38,31 KB Zmena Pravidiel prenajímania majetku mesta Košice a určovania minimálnej výšky nájomného
70. PDF 38,42 KB Úprava pravidiel prenajímania majetku v školských zariadeniach
71. PDF 55,96 KB Zverenie majetku Mesta Košice do správy MČ Košice - Myslava
72. PDF 37,68 KB Cena mesta Košice
73. PDF 37,8 KB Komplexné správy o činnosti rozpočtovej a príspevkových organizácií zriadených mestom Košice
74. PDF 37,76 KB Komplexné správy o činnosti útvarov mesta Košice bez právnej subjektivity a Informačného centra mesta Košice
75. PDF 37,49 KB Projekt racionalizácie DPMK, a.s.
76. PDF 39,31 KB Komplexná správa a činnosti príspevkovej organizácie Psychosociálne centrum Košice
77. PDF 37,93 KB Program odpadového hospodárstva mesta Košice do roku 2005
78. PDF 39,17 KB Zmeny a doplnky Územného plánu HSA Košice lokality: Šaca, Jahodná, KVP - Pri vodojeme
79. PDF 37,89 KB Informatívna správa o spracovanej urbanistickej štúdii lokalita Plzenská
80. PDF 37,95 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Aranku Antalovú
81. PDF 38,01 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Ľuboša Hancina
82. PDF 37,97 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Kamilu Bobčákovú
83. PDF 37,99 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Oľgu Nagyovú a Alexandra Nagya
84. PDF 37,96 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Máriu Feckovú
85. PDF 38,01 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre firmu OREF, spol. s r.o.
86. PDF 37,97 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Annu Lorinčákovú
87. PDF 38,06 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Ing. Mária Besterciho
88. PDF 37,96 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Ctibora Michalovského
89. PDF 38,15 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre firmu RILLÖ, s.r.o.
90. PDF 37,92 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Juraja Butkociho
91. PDF 37,97 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Kláru Lauffovú
92. PDF 37,97 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre A - Z PLYN ISZA, s.r.o.
93. PDF 37,94 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre firmu DRITA, s.r.o.
94. PDF 38,05 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Ing. Vladimíra Magdu a Františka Beneša - KVD
95. PDF 38,81 KB Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu
96. PDF 37,76 KB Zmena uznesenia MZ č. 1006 zo dňa 22.8.2002
97. PDF 38 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto pre Rozáliu Baricovú a Františka Maceja
98. PDF 37,99 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Košické Hámre pre Ing. Milana Hudáka
99. PDF 38,11 KB Odpredaj pozemku a alikvotnej časti pozemku v k.ú. Stredné mesto pre Mgr. Annu Koromházovú a Petra Maxa
100. PDF 37,86 KB Odpredaj budovy a pozemku v k.ú. Stredné mesto pre Alicu Grasso
101. PDF 37,86 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Stredné mesto pre Máriu Ammerovú
102. PDF 38,19 KB Odpredaj budovy a pozemkov v k.ú. Stredné mesto pre UPJŠ Košice
103. PDF 37,97 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Stredné mesto pre JUDr. Sergeja Romžu a manželku Ivetu
104. PDF 37,92 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto pre Viktora Čurného
105. PDF 38 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto pre Ing. Gabriela Andrášiho
106. PDF 38,32 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Severné mesto pre Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Povodie Bodrogu a Hornádu
107. PDF 37,86 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre firmu sudop TRADE, spol. s r.o.
108. PDF 37,86 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre Ing. Jozefa Kšiňana a manželku
109. PDF 38,08 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Košice - Čermeľ pre Jolanu Kočovú
110. PDF 38,02 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Opátka pre Horsta Junga a manželku
111. PDF 37,99 KB Odpredaj budovy v k.ú. Krásna pre MČ Košice - Krásna
112. PDF 38,09 KB Zámena pozemkov medzi Mestom Košice a Ing. Petrom Fuchsom
113. PDF 38,75 KB Doplnenie komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach
114. PDF 37,65 KB Doplnenie dozornej rady Kovoslužby, a.s. Košice