Prejsť na obsah

Uznesenia: 666 - 700

XXI. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XXI. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 10.12.2008

UZNESENIE: 673

Názov:
VZN mesta Košice o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách
PRE VZN alebo ZMENY VZN: 108

Ostatné

666. RTF 18,45 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XX. rokovania MZ a prehľad o odpredaji nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta
667. RTF 14,22 KB Informácia o činnosti primátora mesta Košice
668. RTF 19,82 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra
669. RTF 15,17 KB Správa náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od XX. rokovania MZ konaného dňa 30.10.2008
670. RTF 14,37 KB Správu o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XX. rokovaní MZ v Košiciach dňa 31.10.2008.
671. RTF 14,57 KB Zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 71 o miestnych daniach
672. RTF 14,83 KB Zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 100 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice
674. RTF 16,79 KB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, doplnok Regulatívov pre usporiadanie územia
675. RTF 18,26 KB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Heringeš
676. RTF 14,75 KB Informácia o územnoplánovacej príprave lokality Kopa – Girbeš
677. RTF 17,18 KB Informácia o výtvarno-architektonickej súťaži Pamätník obetiam a udalostiam 21.8.1968 a revolúcii za demokraciu 17.11.1989
678. RTF 23,49 KB Príprava a spracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia ...
679. RTF 23,23 KB Príprava a spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013
680. RTF 16,95 KB Príprava projektu „Revitalizácia tradičných priemyselných zón v Juhovýchodnej Európe – ReTInA“
681. RTF 18,79 KB Príprava projektu „Oživenie vinárskych tradícií v Košiciach“ Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 - 2013
682. RTF 24,87 KB Predloženie žiadosti o NFP a schválenie spolufinancovania projektov v rámci Operačného programu Vzdelávanie na základe výzvy...
683. RTF 13,55 KB Rozbor hospodárenia mesta Košice k 30. 9. 2008
684. RTF 50,22 KB 6. úprava rozpočtu mesta Košice na rok 2008
685. RTF 14,75 KB Zmena v Rade školy pri ZŠ Tomášikova 31
686. RTF 16,11 KB Akčný plán rozvoja mesta Košice 2009 – 2011
687. RTF 98,21 KB Programový rozpočet mesta Košice na roky 2009 - 2011
688. RTF 14,37 KB Tarifa DPMK, a.s. pre mestskú hromadnú dopravu s platnosťou od 1.1.2009
689. RTF 15,28 KB Správa o riadení dlhovej služby Mesta Košice a finančných dopadoch
690. RTF 14,94 KB Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených NKÚ SR v TEHO, s.r.o.
691. RTF 15,6 KB Informatívna správa o plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených NKÚ SR v Bytovom podniku mesta Košice
692. RTF 18,5 KB Zriadenie dopravno – riadiacej ústredne a automatizovaného systému riadenia
693. RTF 15,24 KB Rámcová obsahová náplň rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach na I. polrok r. 2009
694. RTF 13,98 KB Zmena a doplnenie Rokovacieho poriadku MZ v Košiciach
695. RTF 16,85 KB Oprava uznesenia MZ v Košiciach č. 587 zo dňa 11. septembra 2008
696. RTF 15,75 KB Informácia o plnení uznesenia č. 398 z pokračovania XIII. rokovania MZ v Košiciach zo dňa 11. marca 2008
697. RTF 15,4 KB Oprava uznesenia MZ v Košiciach č. 630 zo dňa 30.-31. októbra 2008
698. RTF 19,44 KB Doplnok Odmeňovacieho poriadku poslancov MZ a doplnok Poriadku o náhradách poslancov MZ
699. RTF 20,92 KB Prehodnotenie účasti mesta v domácich a zahraničných združeniach
700. RTF 13,58 KB Prerušenie XXI. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach