Prejsť na obsah

Uznesenia: 15 - 37

II. rokovanie

Zasadnutie

Názov: II. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 22.02.2007

UZNESENIE: 15

Názov:
Informácia o plnení uznesení

Ostatné

16. RTF 12,36 KB Informácia o činnosti primátora mesta Košice
17. RTF 12,75 KB Správa hlavného kontrolóra mesta Košice
18. RTF 12,63 KB Správa o činnosti Mestskej polície Košice
19. RTF 12,07 KB Informácia o projektovej príprave polyfunkčného objektu AUPARK
20. RTF 11,26 KB Informácia o projektovej príprave polyfunkčného súboru Nemocnica II
21. RTF 11,39 KB Informatívna správa o príprave projektu kandidatúry mesta Košice na Európske hlavné mesto kultúry 2013 k 20.2.2007
22. RTF 45,47 KB Pravidlá poskytovania účelových prostriedkov mestským častiam mesta Košice
23. RTF 47,18 KB Pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely mesta Košice
24. RTF 17,08 KB Zosúladenie právnych pomerov príspevkovej organizácie Bytový podnik mesta Košice
25. RTF 1,58 MB Rozpočet mesta Košice na roky 2007 – 2009
26. RTF 11,09 KB Návrh na realizáciu opráv miestnych komunikácii formou PPP projektov
27. RTF 22,59 KB Dotácie z rozpočtu mesta v zmysle VZN mesta Košice č.76 o poskytovaní dotácií
28. RTF 11,09 KB Správa o stave a štruktúre dlhovej služby mesta Košice
29. RTF 14,18 KB Informatívna správa o výsledku kontroly hospodárenia v meste Košice vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky
30. RTF 11,62 KB Zmeny Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach
31. RTF 32,95 KB Záväzné pravidlá pre zloženie výberových komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach
32. RTF 11,89 KB VZN mesta Košice o určení názvu ulíc „Ku hájovni“ a „Vrchná“
33. RTF 10,94 KB VZN mesta Košice o erbe a vlajke Mestskej časti Košice – Juh
34. RTF 11,47 KB Vymenovanie zástupcu Mesta Košice do združenia CASSOVIAINFO
35. RTF 11,15 KB Rámcová obsahová náplň rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach na I. polrok 2007
36. RTF 18,01 KB Cena mesta Košice
37. RTF 10,99 KB Prerušenie II. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach