Prejsť na obsah

Uznesenia: 15 - 37

II. rokovanie

Zasadnutie

Názov: II. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 22.02.2007

UZNESENIE: 23

Názov:
Pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely mesta Košice

Ostatné

15. RTF 11,99 KB Informácia o plnení uznesení
16. RTF 12,36 KB Informácia o činnosti primátora mesta Košice
17. RTF 12,75 KB Správa hlavného kontrolóra mesta Košice
18. RTF 12,63 KB Správa o činnosti Mestskej polície Košice
19. RTF 12,07 KB Informácia o projektovej príprave polyfunkčného objektu AUPARK
20. RTF 11,26 KB Informácia o projektovej príprave polyfunkčného súboru Nemocnica II
21. RTF 11,39 KB Informatívna správa o príprave projektu kandidatúry mesta Košice na Európske hlavné mesto kultúry 2013 k 20.2.2007
22. RTF 45,47 KB Pravidlá poskytovania účelových prostriedkov mestským častiam mesta Košice
24. RTF 17,08 KB Zosúladenie právnych pomerov príspevkovej organizácie Bytový podnik mesta Košice
25. RTF 1,58 MB Rozpočet mesta Košice na roky 2007 – 2009
26. RTF 11,09 KB Návrh na realizáciu opráv miestnych komunikácii formou PPP projektov
27. RTF 22,59 KB Dotácie z rozpočtu mesta v zmysle VZN mesta Košice č.76 o poskytovaní dotácií
28. RTF 11,09 KB Správa o stave a štruktúre dlhovej služby mesta Košice
29. RTF 14,18 KB Informatívna správa o výsledku kontroly hospodárenia v meste Košice vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky
30. RTF 11,62 KB Zmeny Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach
31. RTF 32,95 KB Záväzné pravidlá pre zloženie výberových komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach
32. RTF 11,89 KB VZN mesta Košice o určení názvu ulíc „Ku hájovni“ a „Vrchná“
33. RTF 10,94 KB VZN mesta Košice o erbe a vlajke Mestskej časti Košice – Juh
34. RTF 11,47 KB Vymenovanie zástupcu Mesta Košice do združenia CASSOVIAINFO
35. RTF 11,15 KB Rámcová obsahová náplň rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach na I. polrok 2007
36. RTF 18,01 KB Cena mesta Košice
37. RTF 10,99 KB Prerušenie II. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach