Prejsť na obsah

Zasadnutie: 1

Ustanovujúce rokovanie

Informácie

Dátum konania: 21.12.2010
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
zvolávam

ustanovujúce rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
ktoré sa uskutoční dňa 21. decembra 2010 (utorok) od 9.00 hod.

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:

1.  Otvorenie

2.  Informácia predsedu mestskej volebnej komisie o výsledkoch volieb primátora mesta a poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach

3.  Zloženie sľubu primátora mesta Košice

4.  Zloženie sľubu poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach

5.  Vystúpenie primátora mesta Košice

6.  Príhovor hostí

P r e s t á v k a

7.  Určenie overovateľov zápisnice

8.  Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie

9.  Správa mandátovej komisie o overení platnosti volieb primátora mesta Košice a poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach

10.  Organizačné a personálne otázky

11.  Určenie platu primátora mesta Košice

12.  Záver