Prejsť na obsah

Zasadnutie: XIII

XIII. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 17.09.2012
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

XIII. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
17. septembra 2012 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:
Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
1. ZIP 286,23 KB Pokračovanie rokovania k bodu č. 8 z XII. rokovania MZ zo dňa 18. 6. 2012 -Návrh VZN mesta Košice o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora mesta
2. ZIP 14,04 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XII. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
3. ZIP 2,06 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Jakubíková, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 1,75 MB Správa povereného zastupovaním náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01.01.2012 do 30.06.2012 PREDKLADÁ: p. Palčik, poverený zastupovaním náčelníka MsP Košice
5. ZIP 123,32 KB Správa o odpovediach na interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XII. rokovaní MZ dňa 18.6.2012 PREDKLADÁ: p. Lazúr, riaditeľ MMK
6. ZIP 633,73 KB Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2012 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
7. ZIP 307,85 KB Návrh na 2. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2012 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
8. ZIP 289,6 KB Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 76 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
9. ZIP 2,43 MB Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
10. ZIP 2,05 KB
ZIP 25,8 MB
Zmeny a doplnky územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice 2011 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
11. ZIP 2,05 KB
ZIP 17,97 MB
ÚPN - Z Myslava, Zmeny a doplnky 2011 s celoplošnou aktualizáciou PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
12. ZIP 2,05 KB
ZIP 6,42 MB
ÚPN - Z Kavečany, Zmeny a doplnky 2011 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
13. ZIP 315,35 KB Právne dokumenty zlúčenia BPMK, s.r.o. a SMMK, s.r.o. do jednej obchodnej spoločnosti BPMK, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
14. ZIP 385,62 KB Tarifa DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu s platnosťou od 01.01.2013 PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
15. ZIP 812,55 KB Stratégia stabilizácie a rozvoja DPMK, a.s. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
16. ZIP 248,35 KB Zmena kategórie bytov na sídlisku Luník IX v Košiciach PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
17. ZIP 2,35 MB Výročná správa Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. za rok 2011 o činnosti a hospodárení PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora mesta
18. ZIP 1,42 MB Priebežná polročná správa o činnosti neziskovej organizácie Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 – 1. polrok 2012 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora mesta
19. ZIP 419,72 KB Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 20.07.2012 – 16.8.2012 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora mesta
20. ZIP 267,17 KB Projektový zámer: Rozvoj spolupráce partnerských miest na historickej Tokajskej vínnej ceste PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora mesta
21. ZIP 2,05 KB
ZIP 4,3 MB
Vstup Mesta Košice do záujmového združenia právnických osôb Steelpark -Kreatívna fabrika, Letná 9, 042 00 Košice PREDKLADÁ: p. Lazúr, riaditeľ MMK
22. ZIP 1,05 MB Oprava uznesenia MZ v Košiciach č. 462 z XI. rokovania MZ v Košiciach zo dňa 24. a 25. júna 2004 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
23. ZIP 2,21 MB Oprava uznesenia MZ v Košiciach č. 259 zo VII. rokovania MZ v Košiciach zo dňa 30. októbra 2003 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
24. ZIP 170,83 KB Prenechanie telocvične na ZŠ Mateja Lechkého, Ulica Jána Pavla II. 1, Košice pre OZ - Zober loptu, nie drogy, do nájmu ako dôvod hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora mesta
25. ZIP 283,33 KB Doplnenie členov v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice za zriaďovateľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora mesta
26. ZIP 2,05 KB
ZIP 4,16 MB
Rozhodnutie o prebytočnosti nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora mesta
27. ZIP 277,98 KB Prenájom priestorov v objektoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice pre nájomcu Rajo a.s. PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora mesta
28. ZIP 232,56 KB Nakladanie s maj. mesta Košice: 1) priamy predaj nehnut. – budovy (pred. obč. vybav.) pre nájomcu Rabeno, s.r.o. na ul. Budapeštianska č. 34, 36; 2) predaj nebyt. priest. pre nájomcu Rabeno, s.r.o. na ul. Budapeštianska č. 34, 36 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora mesta
29. ZIP 1,38 MB Nakladanie s maj. mesta Košice – priamy predaj spoluvlast. podielu budovy predsadenej občianskej vybavenosti na ul. Budapeštianska 38, 40 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora mesta
30. ZIP 1,4 MB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj spoluvlast. podielu budovy predsadenej obč. vybav. na ul. Budapeštianska 26, 28 pre nájomcu J. E. PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora mesta
31. ZIP 1,08 MB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves pre SBD III Košice PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
32. ZIP 574,99 KB Odňatie pozemkov zo správy MČ Košice – Staré mesto a následný priamy prenájom pre LABAŠ s.r.o. za účelom výstavby parkoviska pri Supermarkete FRESH, OC Lipa, Košice PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
33. ZIP 525,22 KB Odňatie pozemku zo správy SMsZ a priamy prenájom pozemkov pre MČ Košice – Nad Jazerom za účelom výstavby parkoviska na Levočskej ulici v Košiciach PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
34. ZIP 299,1 KB Odňatie majetku mesta zo správy a priamy prenájom častí pozemkov pre MČ Košice – Staré mesto na Tatranskej ulici v k. ú. Huštáky PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
35. ZIP 405,66 KB Odňatie majetku mesta zo správy a priamy prenájom časti pozemku pre MČ Košice – Staré mesto na Pajorovej ulici v k. ú. Letná PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
36. ZIP 364,79 KB Zverenie nehnuteľnosti pozemku registra KN-E par. č. 112, k. ú. Šebastovce PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
37. ZIP 290,45 KB Zverenie pozemku v k. ú. Pereš do správy MČ Košice – Pereš PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
38. ZIP 641,25 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemkov v k. ú. Severné mesto pre MUDr. M. K. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
39. ZIP 945,9 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre MUDr. M. R. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
40. ZIP 300,65 KB Odplatný prevod dokončenej investície – Verejného osvetlenia na Trebišovskej ul. v Košiciach od MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
41. ZIP 1,61 MB Prevod časti pozemku pod stavbou v k. ú. Južné mesto priamym predajom pre spoločnosť K. DUO, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
42. ZIP 466,33 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Ťahanovce pre MČ Košice – Ťahanovce PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
43. ZIP 1,38 MB Nakladanie s majetkom mesta Košice – zámena pozemkov v k. ú. Južné mesto s Ing. D. P. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
44. ZIP 737,3 KB Informácia k prevodu nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva mesta Košice – šatňa a pozemky v k. ú. Terasa na Popradskej ulici pre zámer - Národné tenisové centrum Košice PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
45. ZIP 189,96 KB Oprava uznesenia MZ č. 360 z 18.6.2012 o bezodplatnom prevode dopravných stavieb od AUPARK Košice, spol. s r.o. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
46. ZIP 771,67 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – prevod časti pozemku v k. ú. Huštáky PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
47. ZIP 623,88 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – prevod časti pozemku v k. ú. Južné mesto pre DAJAN SK, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
48. ZIP 814,76 KB Prevod spoluvlastníckeho podielu mesta Košice na nehnuteľnosti Timonova č. 25 v k. ú. Stredné mesto podielovému spoluvlastníkovi A. M. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
49. ZIP 857,95 KB Prevod pozemku pod garážou v k. ú. Šaca priamym predajom pre Ing. I. P. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
50. ZIP 614,98 KB Prevod pozemku pod stavbou v k. ú. Poľov priamym predajom pre HUNTER, spol. s r.o. Košice PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
51. ZIP 907,14 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k. ú. Brody pre SLOVNAFT, a.s. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
52. ZIP 758,09 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k. ú. Terasa pre R. G. a manž. Ing. M. G. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
53. ZIP 909,93 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – spôsob prevodu pozemku v k. ú. Severné mesto dobrovoľnou dražbou PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
54. ZIP 798,48 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Myslava PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
55. ZIP 774,37 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Vyšné Opátske PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
56. ZIP 313,2 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k. ú. Terasa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
57. ZIP 1,01 MB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Nižná Úvrať PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
58. ZIP 891,96 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Poľov PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
59. ZIP 777,79 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – zámena pozemkov v k. ú. Terasa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
60. ZIP 772,46 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Košické Hámre I. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
61. ZIP 689,61 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre II. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
62. ZIP 952,27 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Furča PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
63. --- Interpelácie poslancov MZ
64. --- Dopyty poslancov MZ
65. --- Rôzne
66. --- Záver