Prejsť na obsah

Zasadnutie: XV

XV. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 11.02.2013
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

XV. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
11. februára 2013 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:
Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
1. ZIP 916,22 KB Pokračovanie rokovania o bode č. 101 zo XIV. rokovania MZ dňa 10.12. 2013: Projekt výstavby bytových domov Obytného súboru Košice – Ťahanovce IV. a V. – návrh majetkovoprávneho usporiadania pozemkov PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
2. ZIP 14,07 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XIV. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
3. ZIP 1,55 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Jakubíková, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 858,84 KB Správa povereného zastupovaním náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01.07.2012 do 31.12.2012 PREDKLADÁ: p. Palčik, poverený zastupovaním náčelníka MsP Košice
5. ZIP 116,92 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XIV. rokovaní MZ dňa 10.12.2012 PREDKLADÁ: p. Lazúr, riaditeľ MMK
6. ZIP 670,19 KB Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2013 – 2015 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
7. ZIP 299,45 KB Návrh na zmeny a doplnenia VZN mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
8. ZIP 2,05 KB
ZIP 16,27 MB
Zmeny a doplnky územného plánu HSA Košice 2012, zmena č. 65, 66 a 67 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
9. ZIP 301,91 KB Návrh na zmenu a doplnenie predmetu podnikania (činnosti) obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
10. ZIP 419,01 KB Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
11. --- Návrh na udelenie Ceny mesta Košice - pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2013 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
12. ZIP 293,7 KB Doplnenie členov v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice za zriaďovateľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
13. ZIP 267,91 KB Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR a o prijatých opatreniach v projekte - Komunitná sociálna práca v sociálne znevýhodnených lokalitách mesta Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
14. ZIP 1,79 MB Výstavba viacúčelového športového komplexu na ZŠ Slobody – prenájom ako prípad osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
15. ZIP 289,63 KB Prenechanie časti priestorov v objekte na ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Košice do nájmu Strednej odbornej škole technickej, Kukučínova 23, Košice ako prípadu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
16. ZIP 178,86 KB Prenechanie telocvične na ZŠ Tomášikova 31, Košice do nájmu Školskému športovému klubu JUGO Košice ako prípad hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
17. ZIP 178,06 KB Prenechanie telocvične na ZŠ Bukovecká 17, Košice do nájmu športovému klubu Volejbalový klub Šaca ako prípad hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
18. ZIP 409,83 KB Zverenie nehnuteľnosti pozemku registra KN-C parc. č. 3350/33 v k. ú. Južné mesto do správy MČ Košice – Juh PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
19. ZIP 689,31 KB Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves medzi mestom Košice a Ing. T. V. s manželkou Ing. Z. V. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
20. ZIP 348,48 KB Zámena pozemkov v k. ú. Furča z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
21. ZIP 512,33 KB Zámena pozemkov v k. ú. Letná, Železiarne a Južné mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
22. ZIP 1017,82 KB Udelenie súhlasu k realizácii stavby pre TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice a následné zriadenie vecného bremena PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
23. ZIP 368,33 KB Nájom majetku za symbolické nájomné z dôvodov hodných osobitného zreteľa - informácia PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
24. ZIP 1,62 MB Predaj prebytočného majetku mesta Košice ako prípad osobitného zreteľa firme S.V.I.M. s.r.o. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
25. ZIP 828,71 KB Učenie spôsobu prevodu pozemku parc. č. 7267/1 v k. ú. Krásna priamym predajom PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
26. ZIP 1,39 MB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov parc. č. 2014/1 a 2014/6 v k. ú. Stredné mesto PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
27. ZIP 391,43 KB Zmena uznesenia č. 270 zo dňa 23. apríla 2012 – Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností – OC III na Hemerkovej č. 39 formou dobrovoľnej dražby PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
28. ZIP 411,17 KB Prevod spoluvlastníckeho podielu mesta Košice na nehnuteľnostiach v k. ú. Myslava podielovému spoluvlastníkovi P. T. a A. T. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
29. ZIP 525,23 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Čermeľ pre Ing. Ch. M. P. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
30. ZIP 686,67 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. P. M., PhD. a manželku M. D. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
31. ZIP 1,1 MB Priamy predaj spoluvlastníckeho podielu budovy predsadenej občianskej vybavenosti na ul. Budapeštianska 30, 32 pre nájomcu, GOLD a BÝVANIE, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
32. ZIP 870,59 KB Priamy predaj spoluvlastníckeho podielu budovy predsadenej občianskej vybavenosti na ul. Budapeštianska 38, 40 pre nájomcu, A. F. – MINI RUŽA PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
33. --- Interpelácie poslancov MZ
34. --- Dopyty poslancov MZ
35. --- Rôzne
36. --- Záver