Prejsť na obsah

Zasadnutie: XVII

XVII. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 17.06.2013
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam
XVII. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
17. júna 2013 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
1. --- Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XVI. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
2. ZIP 2,12 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Jakubíková, hlavný kontrolór mesta
3. ZIP 234,61 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XIV. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Lazúr, riaditeľ MMK
4. ZIP 117,07 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XVI. rokovaní MZ dňa 15.04.2013 PREDKLADÁ: p. Lazúr, riaditeľ MMK
5. ZIP 749,9 KB Návrh VZN mesta Košice o určení názvu ulíc „Levická“, „Novobanská“, „Breznianska“, „Žarnovická“, „Topoľčianska“, „Púchovská“, „Tvrdošínska“, „Prievidzská“ a „Fiľakovská“ PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
6. ZIP 474,29 KB Návrh VZN mesta Košice o určení názvu ulice „Bielych albatrosov“ PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
7. ZIP 727,67 KB Návrh VZN mesta Košice o určení názvu ulice „Fatranská“ PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
8. ZIP 704,57 KB Návrh VZN mesta Košice o určení názvu ulice „Nad záhradami“ PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
9. ZIP 272,5 KB Úverové financovanie investičných projektov EHMK – Košice 2013 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
10. ZIP 300,78 KB Návrh na 1. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2013 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
11. ZIP 246,47 KB Správa nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej závierky mesta Košice k 31.12.2012 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
12. ZIP 2,05 KB
ZIP 21,76 MB
Zmeny a doplnky č. 4 regulačného plánu Námestie osloboditeľov Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
13. ZIP 123,74 KB Návrh na zmeny a doplnenia Štatútu mesta Košice - plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi a plnenie úloh hospodárskej mobilizácie PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
14. ZIP 81,76 KB Návrh na zmeny a doplnenie § 61 a § 62 Štatútu mesta Košice v oblasti sociálnych vecí PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
15. ZIP 153,6 KB Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 78/2006 o čistote a o verejnom poriadku PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
16. ZIP 297,05 KB Návrh na zmeny a doplnenia VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
17. ZIP 103,45 KB Prerokovanie protestu prokurátora a návrh na zrušenie VZN mesta Košice č. 32/1996 pravidlá vydávania všeobecne záväzných nariadení mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
18. ZIP 103,09 KB Prerokovanie protestu prokurátora a návrh na vypustenie § 11 VZN mesta Košice č. 42/1998 o usmerňovaní ekonomickej a inej činnosti a o podmienkach povoľovania predajného a prevádzkového času na území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
19. ZIP 457,76 KB Informácia o výsledkoch hospodárenia obchodných spoločností so 100 majetkovou účasťou Mesta Košice za rok 2012 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
20. ZIP 24,51 KB Príprava projektu „Elektronizácia služieb mesta Košice“ PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
21. ZIP 26,84 KB Rozšírenie predmetu činnosti v zriaďovateľskej listine príspevkovej organizácie Psychosociálne centrum, Jegorovovo nám. č. 5, Košice PREDKLADÁ: p. Lazúr, riaditeľ MMK
22. ZIP 278,24 KB Návrh na rozšírenie predmetu podnikania obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
23. ZIP 280,83 KB Návrh na úpravu predmetu činnosti obchodnej spoločnosti Tepelné hospodárstvo, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
24. ZIP 295,11 KB Delegovanie členov do RŠ pri ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice za zriaďovateľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
25. ZIP 83,05 KB Návrh na prerokovanie platu primátora mesta Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
26. ZIP 2,05 KB
ZIP 4,26 MB
Výročná správa Košice – EHMK 2013, n.o. za rok 2012 o činnosti a hospodárení PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
27. ZIP 414,78 KB Priebežná správa o projekte Košice – EHMK 2013 za obdobie 01.03.2013 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
28. ZIP 3,31 MB Vystúpenie mesta Košice z Regionálneho poradenského a informačného centra Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
29. ZIP 2,06 KB
ZIP 176,2 MB
Koncepcia riešenia statickej dopravy v meste Košice – návrh spoločnosti EEI, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Lazúr, riaditeľ MMK
30. ZIP 284,32 KB Prenájom priestorov v objektoch ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice pre nájomcu Rajo a.s. ako dôvod hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
31. ZIP 284,35 KB Prenájom priestorov v objekte bývalej ZŠ Charkovská 1, Košice pre nájomcu Spojená škola, Vojenská 13, Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
32. ZIP 285,42 KB Prenájom priestorov v objekte bývalej MŠ Jegorovovo námestie č. 5 Košice pre nájomcu Košice 2013, n.o. ako dôvod hodný osobitého zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
33. ZIP 284,62 KB Prenájom priestorov v objektoch ZŠ Gemerská 2, Košice, pre nájomcu Rajo, a.s. ako dôvod hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
34. ZIP 91,41 KB Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov dotknutých stavbou IKD, Trať námestie Maratónu mieru - Staničné námestie PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
35. ZIP 263,96 KB Zriadenie vecného bremena práva uloženia a údržby inžinierskych sietí pre stavbu „Košice, ul. Baštová, Hradbová, Vrátna, Čajkovského, kabelizácia NN siete – II. etapa“ na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice v prospech Vých. distr., a.s. Košice PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
36. ZIP 263,36 KB Zriadenie vecného bremena práva uloženia inžinierskych sietí na ul. Hrnčiarska Košice, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice v prospech VVS, a.s. Košice PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
37. ZIP 263,4 KB Zriadenie vecného bremena práva uloženia inžinierskych sietí na Palackého ul.a Bajzova ul. Košice, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, v prospech VVS, a.s. Košice PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
38. ZIP 264,64 KB Zriadenie vecného bremena práva uloženia a údržby inžinierskych sietí pre stavbu „Košice – rekonštrukcia vodovodu ul. Hrnčiarska, Podtatranského, Rumanová a Vodná“ na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice v prospech VVS, a.s. za 1,- € PREDKLADÁ: Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora
39. ZIP 476,07 KB Zrušenie práva spätnej kúpy nehnuteľnosti - „Bývalej materskej škole a jasliach v Drocárovom parku č. 2“ vo vlastníctve MČ Košice – Sídlisko KVP v prospech Mesta Košice PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
40. 252,46 KB Odplatný prevod dokončených investícií, zrekonštruovaných detských ihrísk v lokalitách Krosnianska 13 - 15 a Buzulucká 25 v Košiciach od MČ Košice – Dargovských hrdinov do vlastníctva mesta Košice za celkovú kúpnu cenu 2,- € PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
41. ZIP 974,21 KB Zverenie nehnuteľnosti parc. registra KN-C č. 4422/3 v k.ú. Jazero do správy MČ Košice – Nad jazerom PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
42. ZIP 257,55 KB Zverenie spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v rámci areálu ZOO Košice do správy príspevkovej organizácii Zoologickej záhrade Košice PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
43. ZIP 455,01 KB Odňatie pozemku zo správy MČ Košice - Staré mesto a následný prenájom častí pozemkov pre mestskú časť za účelom realizácie verejného osvetlenia chodníka na Lomenej ul. v k.ú. Letná PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
44. ZIP 665 KB Prenájom pozemkov pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom výstavby vonkajšieho osvetlenia ihriska polostrova Amurská z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
45. ZIP 798,63 KB Prenájom pozemkov pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom výstavby verejného osvetlenia chodníkov Čingovská ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
46. ZIP 612,8 KB Prenájom pozemkov pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom výstavby verejného osvetlenia parkoviska na Jenisejskej ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
47. ZIP 636,64 KB Prenájom pozemku pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom výstavby parkoviska na Bukoveckej ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
48. ZIP 707,21 KB Dlhodobý prenájom pozemkov v k. ú. Terasa formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
49. ZIP 321,83 KB Prenájom odovzdávacích (výmenníkových) staníc vrátane príslušenstva a pozemkov pre Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice a schválenie výšky nájomného z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
50. ZIP 865,26 KB Prenájom pozemkov v k.ú. Terasa za účelom rozšírenia parkovacích plôch pre MČ Košice – Západ z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
51. ZIP 479,77 KB Učenie spôsobu prevodu pozemkov v k.ú. Stredné mesto na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky OVS PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
52. ZIP 299,83 KB Určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k.ú. Terasa priamym predajom PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
53. ZIP 442,45 KB Určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k.ú. Južné mesto priamym predajom PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
54. ZIP 1,06 MB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k.ú. Ružín PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
55. ZIP 1,02 MB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k.ú. Myslava PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
56. ZIP 1002,99 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k.ú. Severné mesto PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
56. ZIP 1002,99 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k.ú. Severné mesto PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
57. ZIP 621,46 KB Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností v k. ú. Ťahanovce dobrovoľnou dražbou PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
58. ZIP 758,62 KB Zrušenie uznesenia MZ v Košiciach č. 307 zo dňa 23. apríla 2012 a následné určenie spôsobu predaja pozemku v k. ú. Pereš formou priameho predaja PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
59. ZIP 264,6 KB Zriadenie vecného bremena práva uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice v prospech VSD, a.s. za 1,- € PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
60. ZIP 1,39 MB Prevod nehnuteľností pozemkov v k.ú. Stredné mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre T. Sz. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
61. ZIP 638,58 KB Prevod nehnuteľností pozemkov v k.ú. Furča pre J. B. do podielového spoluvlastníctva PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
62. ZIP 259,13 KB Prevod pozemku zastavaného stavbou a priľahlej plochy v k.ú. Furča pre INZUKO s.r.o. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
63. ZIP 630,02 KB Zmena uznesenia č. 809 zo dňa 30.4.2009 o predaji nehnuteľností v k.ú. Terasa formou dobrovoľnej dražby PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
64. ZIP 454,9 KB Priamy predaj pozemku v k.ú. Terasa pre Ing. S. A. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
65. ZIP 596,7 KB Priamy predaj pozemku v k.ú. Krásna pre Ing. Š. K. a manželku M. K. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
66. ZIP 576,23 KB Priamy predaj pozemku v k.ú. Ružín pre Ing. D. K. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
67. ZIP 811,75 KB Priamy predaj pozemku v k.ú. Severné mesto do podielového spoluvlastníctva pre MVDr. R. M., Mgr. A. R. a MUDr. F. R. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
68. ZIP 361,75 KB Priamy predaj pozemku v k.ú. Severné mesto pre Ing. M. A., Ing. M. T., MUDr. F. S. a MUDr. A. S. rod. Ď. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
69. ZIP 989,3 KB Prevod nehnuteľnosti bytového domu a pozemkov v k. ú. Luník na ulici Krčméryho 1 a 3 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Saleziánov don Bosca – Slovenská provincia PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
70. ZIP 940,09 KB Nakladanie s nebytovým priestorom č. 1 v dome na ul. Čapajevova č. 15 – zmena spoluvlastníckych podielov PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
71. ZIP 1,1 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu R. M. – DORAN na ul. Čapajevova č. 15 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
72. ZIP 863,45 KB Predaj nebytového priestoru – garáže pre nájomcu J. L. v dome na ul. Buzulucká č. 12 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
73. ZIP 1003,36 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu J. S. na ul. Železiarenská č. 39 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
74. ZIP 1,22 MB Predaj nebytových priestorov pre nájomcu Ing. M. B. na ul. Mäsiarska č. 41 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
75. --- Interpelácie poslancov MZ
76. --- Dopyty poslancov MZ
77. --- Rôzne
78. --- Záver