Prejsť na obsah

Zasadnutie: XIX

XIX. (mimoriadne) rokovanie

Informácie

Dátum konania: 01.07.2013
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice, § 23 ods. 2 a § 45 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
zvolávam

XIX. rokovanie (mimoriadne) Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
1. júla 2013 (pondelok) od 15.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok „B", s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

1.  Pokračovanie rokovania o bode č. 1 z XVIII. (mimoriadneho) rokovania mestského zastupiteľstva dňa 24.06.2013 - Návrh Dohody o urovnaní v kauze Waltz Properties Limited (Strelingstav) vs. Mesto Košice                              Bod č.1
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

2. Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice